Định nghĩa

Ung thư máu là gì

Ung thư là bệnh của các tế bào trong cơ thể. Có rất nhiều loại ung thư phát sinh từ các loại khác nhau của tế bào. Những gì tất cả các bệnh ung thư có điểm chung là các tế bào ung thư bất thường và không đáp ứng với cơ chế kiểm soát bình thường. Một số lượng lớn của các tế bào ung thư xây dựng bởi vì chúng phát triển 'không kiểm soát',

serevent inhaler

serevent asthma click

 B?nh b?ch c?u là m?t b?nh ung thu c?a các t? bào trong t?y xuong (t? bào phát tri?n thành t? bào máu).

 Ung thu là b?nh c?a các t? bào trong co th?. Có r?t nhi?u lo?i ung thu phát sinh t? các lo?i khác nhau c?a t? bào. Nh?ng gì t?t c? các b?nh ung thu có di?m chung là các t? bào ung thu b?t thu?ng và không dáp ?ng v?i co ch? ki?m soát bình thu?ng. M?t s? lu?ng l?n c?a các t? bào ung thu xây d?ng b?i vì chúng phát tri?n 'không ki?m soát', ho?c b?i vì chúng s?ng lâu hon so v?i t? bào bình thu?ng, ho?c c? hai. V?i b?nh b?ch c?u, t? bào ung thu trong t?y xuong tràn vào máu. Có m?t s? lo?i b?nh b?ch c?u. H?u h?t các lo?i phát sinh t? các t? bào bình thu?ng phát tri?n thành các t? bào máu tr?ng. (T? b?nh b?ch c?u xu?t phát t? m?t t? ti?ng Hy L?p có nghia là 'máu tr?ng'.) Ði?u này là b?i vì tri?n v?ng (tiên lu?ng) và các phuong pháp di?u tr? khác nhau cho các lo?i khác nhau. Tru?c khi th?o lu?n v? các lo?i khác nhau c?a b?nh b?ch c?u, nó có th? giúp d? bi?t m?t s? v?n d? co b?n v? các t? bào máu bình thu?ng và chúng du?c th?c hi?n nhu th? nào.
Máu bình thu?ng t?o thành
 
Các t? bào máu , có th? du?c nhìn th?y du?i kính hi?n vi, chi?m kho?ng 40% kh?i lu?ng c?a máu. Các t? bào máu du?c chia thành ba lo?i chính:
Các t? bào màu d? (h?ng c?u). Nh?ng làm cho máu có màu d?. M?t gi?t máu có ch?a kho?ng 5.000.000 t? bào màu d?. Các t? bào màu d? ch?a m?t ch?t hóa h?c du?c g?i là hemoglobin. Ði?u này k?t h?p v?i oxy và oxy t? ph?i d?n t?t c? các b? ph?n c?a co th?.
Các t? bào màu tr?ng (b?ch c?u). Có nhi?u lo?i khác nhau c?a các t? bào màu tr?ng, du?c g?i là b?ch c?u trung tính (da hình), t? bào lympho, b?ch c?u ái toan, b?ch c?u don nhân, và basophils. H? là m?t ph?n c?a h? th?ng mi?n d?ch. Vai trò chính c?a h? là d? b?o v? co th? ch?ng l?i nhi?m trùng.
Ti?u c?u . Ðây là nh?ng nh? bé và giúp cho vi?c dông máu n?u chúng ta c?t mình.
D?ch Plasma là ph?n ch?t l?ng c?a máu và làm cho kho?ng 60% kh?i lu?ng c?a máu. Plasma ch? y?u du?c làm t? nu?c, nhung có ch?a nhi?u protein khác nhau và các hóa ch?t khác, ch?ng h?n nhu kích thích t?, kháng th?, enzyme, glucose, các h?t ch?t béo, mu?i, vv
Khi máu ch?y t? co th? c?a b?n (ho?c m?t m?u máu du?c l?y vào ?ng ) các t? bào và D?ch plasma protein nh?t d?nh v?i nhau d? t?o thành m?t c?c máu dông. Các ch?t l?ng còn l?i du?c g?i là huy?t thanh.
 
T?y xuong, t? bào g?c và s?n xu?t t? bào máu
 
T?y xuong
Các t? bào máu trong t?y xuong b?i các t? bào 'g?c'. T?y xuong là v?t li?u m?m, x?p, ? trung tâm c?a xuong. Các xuong ph?ng l?n, ch?ng h?n nhu khung xuong ch?u và xuong ng?c (xuong ?c), ch?a t?y xuong nh?t. Ð? làm cho các t? bào máu liên t?c, b?n c?n m?t t?y xuong kh?e m?nh. B?n cung c?n ch?t dinh du?ng t? ch? d? an u?ng c?a b?n, bao g?m c? s?t và vitamin nh?t d?nh.
 
T? bào g?c
 
T? bào g?c là t? bào nguyên th?y (chua tru?ng thành). Có hai lo?i chính t? bào g?c trong t?y xuong t?y và b?ch huy?t. Xu?t phát t? nguyên th?y ph? bi?n các t? bào pleuripotent 'g?c. Các t? bào g?c phân chia liên t?c và s?n xu?t các t? bào m?i. M?t s? t? bào m?i v?n là t? bào g?c và nh?ng ngu?i khác di qua m?t lo?t các giai do?n tru?ng thành (ti?n thân 'ho?c' n? 't? bào) tru?c khi hình thành thành t? bào máu tru?ng thành. Các t? bào máu tru?ng thành t? t?y xuong du?c phát hành vào máu.
 
T? bào lympho t? bào máu tr?ng phát tri?n t? các t? bào b?ch huy?t. Có ba lo?i t? bào lympho tru?ng thành:
Các t? bào lympho B làm cho kháng th? t?n công vi khu?n lây nhi?m, virus, ...
T t? bào lympho giúp các t? bào lympho B d? t?o ra kháng th?.
T? bào gi?t t? nhiên, mà còn giúp b?o v? ch?ng l?i nhi?m trùng.
T?t c? các t? bào máu khác nhau (t? bào h?ng c?u, ti?u c?u, b?ch c?u trung tính, basophils, b?ch c?u ái toan và don bào) phát tri?n t? t? bào g?c t?y.
 
S?n xu?t máu
 
B?n s?n xu?t hàng tri?u t? bào máu m?i ngày. M?i lo?i t? bào có m?t tu?i th? d? ki?n. Ví d?, các t? bào máu d? bình thu?ng kho?ng 120 ngày. M?t s? t? bào máu tr?ng cu?i cùng ch? vài gi? ho?c vài ngày. M?i ngày hàng tri?u t? bào ch?t và b? phá v?. T?o s? cân b?ng gi?a s? lu?ng t? bào máu mà b?n có th? s?n sinh và s? ch?t và b? phá v?. Y?u t? khác nhau giúp d? d? duy trì s? cân b?ng này. Ví d?, m?t s? hormone trong máu và các hóa ch?t trong t?y xuong du?c g?i là "y?u t? tang tru?ng dã giúp d? d? di?u ch?nh s? lu?ng các t? bào máu du?c th?c hi?n.
 
Các lo?i chính c?a b?nh b?ch c?u là:
Lymphoblastic b?nh b?ch c?u - ALL '(dôi khi du?c g?i là c?p tính lymphocytic b?nh b?ch c?u).
B?nh b?ch c?u myeloid - AML '.
Chronic lymphocytic b?nh b?ch c?u - CLL.
Mãn tính b?ch c?u myeloid - CML.
Có khác nhau phân lo?i c?a m?i trong s? này. Ngoài ra còn có m?t s? lo?i khác c?a b?nh b?ch c?u:
 
'C?p tính' có nghia là b?nh phát tri?n và
Ý KIẾN BẠN ĐỌC