Định nghĩa

Ung thư buồng trứng là gì

Ung thư buồng trứng là một bệnh trong đó tế bào ác tính hoặc ung thư được tìm thấy trong buồng trứng. Buồng trứng là một trong hai hình quả hạnh nhân nhỏ, các cơ quan nằm trên mỗi bên của tử cung trứng hoặc các tế bào mầm và sản xuất kích thích tố nữ estrogen và progesterone

cialis prodej

cialis cena v lekarne
Ung thu bu?ng tr?ng là m?t b?nh trong dó t? bào ác tính ho?c ung thu du?c tìm th?y trong bu?ng tr?ng. Bu?ng tr?ng là m?t trong hai hình qu? h?nh nhân nh?, các co quan n?m trên m?i bên c?a t? cung tr?ng ho?c các t? bào m?m và s?n xu?t kích thích t? n? estrogen và progesterone.
 
Ung thu phát tri?n khi các t? bào trong m?t ph?n c?a co th? (trong bu?ng tr?ng) b?t d?u phát tri?n ngoài t?m ki?m soát. M?c dù có r?t nhi?u lo?i b?nh ung thu, t?t c? d?u b?t d?u b?i s? m?t ki?m soát c?a các t? bào b?t thu?ng.
Thông thu?ng, các t? bào phân b? d?u trong co th? c?a b?n, và các t? bào m?i du?c sinh ra d? thay th? các t? bào ch?t và hàn gán các v?t thuong. B?i vì các t? bào ung thu ti?p t?c phát tri?n và phân chia, chúng là khác v?i các t? bào bình thu?ng. Thay vì chúng ch?t, chúng s?ng lâu hon các t? bào bình thu?ng và ti?p t?c t?o ra các t? bào b?t thu?ng hình thành lên kh?i u. Kh?i u có th? gây áp l?c lên các co quan khác n?m g?n bu?ng tr?ng.
 
Các t? bào ung thu dôi khi có th? di lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th?, noi chúng b?t d?u phát tri?n và thay th? các mô bình thu?ng. Quá trình này, du?c g?i là di can, x?y ra khi các t? bào ung thu di chuy?n vào m?ch máu ho?c b?ch huy?t c?a co th? c?a chúng ta. T? bào ung thu lây lan t? các co quan khác (nhu vú ho?c ru?t k?t) thì không du?c coi là ung thu bu?ng tr?ng nguyên phát.
 
Có r?t nhi?u lo?i c?a các kh?i u có th? b?t d?u trong bu?ng tr?ng. M?t s? là lành tính, ho?c không ph?i ung thu, và b?nh nhân có th? du?c ch?a kh?i b?ng cách ph?u thu?t lo?i b? m?t bu?ng tr?ng ho?c m?t ph?n c?a bu?ng tr?ng có ch?a kh?i u. M?t s? là ác tính hay ung thu. Các tùy ch?n di?u tr? và k?t qu? cho b?nh nhân ph? thu?c vào lo?i ung thu bu?ng tr?ng và d?n nay nó dã lan truy?n tru?c khi nó du?c ch?n doán.
Tri?n v?ng chung c?a ph? n? phát hi?n ung thu vú là gì
 
? ph? n? tu?i 35-74, ung thu bu?ng tr?ng là nguyên nhân hàng d?u th? nam c?a ca t? vong liên quan d?n ung thu.
 
Khi m?t ngu?i du?c ch?n doán và di?u tr? ? giai do?n s?m nh?t, t? l? s?ng 5 nam là trên 90%. Do các tri?u ch?ng không d?c hi?u c?a ung thu bu?ng tr?ng và thi?u ki?m tra phát hi?n s?m, ch? có 19% c?a t?t c? các tru?ng h?p du?c tìm th?y ? giai do?n này. N?u b? b?t trong giai do?n III ho?c cao hon, t? l? s?ng sót có th? th?p là 30,6%. Do tính ch?t c?a b?nh, m?i ngu?i ph? n? du?c ch?n doán v?i b?nh ung thu bu?ng tr?ng có m?t h? so khác nhau và nó là không th? cung c?p m?t tiên lu?ng chung.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC