Định nghĩa

Ung thư cổ tử cung là gì

Cổ tử cung là phần dưới của tử cung, nơi mà một em bé phát triển trong thời kỳ mang thai. Ung thư cổ tử cung được gây ra bởi một số loại virus được gọi là papillomaviruses con người (HPV) .

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

mebendazol koeb

read mebendazol link

 C? t? cung là ph?n du?i c?a t? cung, noi mà m?t em bé phát tri?n trong th?i k? mang thai. Ung thu c? t? cung du?c gây ra b?i m?t s? lo?i virus du?c g?i là papillomaviruses con ngu?i (HPV) .

 
 H?u h?t các ung thu c? t? cung b?t d?u trong các t? bào lót c? t? cung. Nh?ng t? bào này không d?t ng?t thay d?i thành ung thu. Thay vào dó, các t? bào bình thu?ng c?a c? t? cung d?u tiên d?n d?n phát tri?n các thay d?i ti?n ung thu chuy?n thành ung thu. Các bác si s? d?ng m?t vài thu?t ng? d? mô t? nh?ng thay d?i ti?n ung thu, bao g?m c? tân trong bi?u mô c? t? cung (CIN), t?n thuong trong bi?u mô v?y (SIL), và ch?ng lo?n s?n . Nh?ng thay d?i này có th? du?c phát hi?n b?ng xét nghi?m Pap và di?u tr? d? ngan ch?n s? phát tri?n c?a ung thu
Ung thu c? t? cung, ung thu c? t? cung và du?c phân lo?i theo cách h? nhìn du?i kính hi?n vi. Có 2 lo?i chính c?a ung thu c? t? cung: ung thu bi?u mô t? bào v?y và ung thu tuy?n . Kho?ng 80% d?n 90% ung thu c? t? cung là ung thu t? bào v?y. Nh?ng b?nh ung thu là t? các t? bào bi?u mô hình v?y bao ph? b? m?t c?a exocervix. Du?i kính hi?n vi, lo?i ung thu này du?c t?o thành t? các t? bào gi?ng nhu t? bào bi?u mô hình v?y. Ung thu t? bào v?y thu?ng b?t d?u noi exocervix gia nh?p endocervix.
 
Ung thu c? t? cung có th? không gây ra b?t k? tri?u ch?ng lúc d?u, nhung sau dó, b?n có th? có dau vùng ch?u ho?c ch?y máu t? âm d?o. Nó thu?ng ph?i m?t vài nam cho các t? bào bình thu?ng trong c? t? cung d? tr? thành t? bào ung thu.Nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e c?a b?n có th? tìm th?y các t? bào b?t thu?ng b?ng cách làm xét nghi?m Pap ki?m tra các t? bào t? c? t? cung du?i kính hi?n vi. B?ng vi?c th? nghi?m Pap thu?ng xuyên và các k? ki?m travùng ch?u, b?n có th? tìm và di?u tr? các t? bào thay d?i tru?c khi chúng chuy?n thành ung thu.
 
M?t v?c-xin cho tr? em gái và ph? n? tr? b?o v? ch?ng l?i b?n lo?i HPV gây ra ung thu c? t? cung nh?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC