Định nghĩa

Ung thư đại trực tràng là gì

Ung thư đại tràng là ung thư bắt đầu ở ruột già(đại tràng) hoặc trực tràng (đoạn cuối của ruột kêt) được gọi là ung thư đại tràng. Để hiểu rõ hơn về ung thư đại tràng: ung thư bắt nguồn từ đâu và làm thế nào nó phát triển thành ung thư.

ventolin over the counter philippines

ventolin inhaler gedave.ro

cialis cena

cialis cena lekarna go
 
Ung thu d?i tràng là ung thu b?t d?u ? ru?t già(d?i tràng) ho?c tr?c tràng (do?n cu?i c?a ru?t kêt) du?c g?i là ung thu d?i tràng.
Ð? hi?u rõ hon v? ung thu d?i tràng: ung thu b?t ngu?n t? dâu và làm th? nào nó phát tri?n thành ung thu. 
Ð?i tràng và tr?c tràng là m?t ph?n c?a du?ng tiêu hóa: h? th?ng tiêu hóa bao g?m mi?ng, th?c qu?n, d? dày, ru?t non, d?i tràng(ru?t già). tr?c tràng và h?u môn. Ru?t già b?t d?u t? ru?t non, là m?t ?ng dài kho?ng 5-6 feet (1.5-1.8m), du?ng kính 5 inch (12.7cm) .
Ru?t già du?c phân chia thành các phân do?n: do?n d?u tiên n?m phía bên ph?i c?a b?ng, ph?n th? hai tang d?n n?m ngang b?ng, các ph?n ti?p theo là gi?m d?n v? phía bên trái b?ng, do?n cu?i hình ch? S g?i là xích ma, k?t n?i v?i tr?c tràng - tr?c tràng dài kho?ng 6-10 ich và cu?i cùng là h?u môn.
 
Ngoài ra ru?t k?t du?c t?o thành b?n l?p khác nhau c?a mô, các l?p trong cùng c?a mô du?c g?i là l?p niêm m?c, l?p này dào th?i phân ra ngoài, là m?t l?p m?ng các t? bào chuy?n hóa liên t?c. L?p th? ba là các mô co b?p, cung c?p s?c m?nh cho d?i tràng co bóp d? phân qua ru?t già. L?p ngoài cùng c?a ru?t du?c g?i là các mô màng thanh d?ch, l?p này h? tr? và b?o v? d?i tràng khi chúng ta an th?c an.
Ung thu d?i tr?c tràng phát tri?n nhu th? nào? Các t? bào kh?p co th? c?a chúng ta ch?t và các t? bào m?i pháp tri?n, phân chia, tái sinh và thay th? các t? bào ch?t d?n, dôi khi có th? m?t ki?m soát các t? bào b?t d?u phát tri?n nhanh chóng hon và không chính xác. Ung thu là m?t phát tri?n quá m?c c?a các t? bào b?t thu?ng. Nh?ng t? bào b?t thu?ng có th? phát tri?n không ki?m soát du?c trong ru?t qua nhi?u nam mà không gây ra b?t k? tri?u ch?ng nào, cu?i cùng là kh?i lu?ng l?n các tê bào d? gây ra các tri?u ch?ng du?c phát hi?n nh? xét nghiêm và chu?n doán
 
Ung thu d?i tr?c tràng là m?t kh?i u ác tính phát sinh t? các mô bên trong c?a ru?t già. 
 
Ung thu d?i tr?c tràng là nguyên nhân d?ng hàng th? ba c?a b?nh ung thu ? nam gi?i và th? tu ? ph? n? trên th? gi?i.
Các y?u t? nguy co ung thu d?i tr?c tràng bao g?m di truy?n, polyp d?i tràng, viêm loét d?i tràng và lâu dài.
H?u h?t các b?nh ung thu d?i tr?c tràng phát tri?n t? polyp. Lo?i b? các polyp d?i tràng có th? ngan ng?a ung thu d?i tr?c tràng.
Polyp d?i tràng và ung thu s?m có th? không có tri?u ch?ng. Do dó thu?ng xuyên ki?m tra là quan tr?ng.
Ch?n doán ung thu d?i tr?c tràng có th? du?c th?c hi?n b?ng thu?c x? barium ho?c n?i soi sinh thi?t xác nh?n c?a các mô ung thu.
Ði?u tr? ung thu d?i tr?c tràng ph? thu?c vào v? trí, kích thu?c và m?c d? lây lan ung thu, cung nhu tu?i tác và s?c kh?e c?a b?nh nhân.
Ph?u thu?t là phuong pháp di?u tr? ph? bi?n nh?t cho ung thu d?i tr?c tràng.
Ung thu là m?t nhóm c?a hon 100 b?nh khác nhau, chúng ?nh hu?ng d?n t? bào trong co th?. Ung thu x?y ra khi các t? bào tr? lên b?t thu?ng và phân chia mà không ki?m soát du?c. Gi?ng nhu các co quan khác c?a co th?, ru?t k?t và tr?c tràng du?c th?c hi?n c?a nhi?u lo?i t? bào thông thuong. các t? bào phân chia d? s?n xu?t các t? bào khi co th? c?n. Quá trình tr?t t? này giúp chúng ta kh?e m?nh.
 
N?u các t? bào phân chia khi các các t? bào m?i không c?n thi?t  hình thành mô. Kh?i mô này du?c g?i là m?t s? tang tru?ng  có th? lành tính ho?c ác tính
 
Các kh?i u lành tính không ph?i là ung thu. Chung thu?ng có th? c?t b? du?c và trong nhi?u tru?ng h?p kh?i ung lành tính không ph?i là ung thu. Ði?u quan tr?ng nh?t là các t? bào t? kh?i u lành tính không lan truy?n d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Nh?ng kh?i u lành tính hi?m khi là m?t m?i de d?a cho cu?c s?ng.
 
Các khôi u ác tính là ung thu. Các t? bào ung thu có th? xâm nh?p và gây t?n h?i d?n các co quan g?n khôi u. Ngoài ra, các t? bào ung thu có th? phá v? t? m?t kh?i u ác tính di vào máu ho?c h? b?ch huy?t lây lan t? khôi u ban d?u d?n các vùng khác c?a co th?. S? lây lan này c?a khôi u g?i là di can ung thu.
 
Ung thu ru?t k?t và tr?c tràng là gì?
Ru?t k?t là m?t ph?n c?a h? thông tiêu hóa, noi mà th?c an tiêu hóa xong th?i vào dó luu tr?. Tr?c tràng là ph?n cu?i cùng c?a ru?t già k? v?i h?u mô. Chúng t?o thành m?t ?ng n?i dài. Các khôi u d?i tr?c tràng là tang tru?ng phát sinh t? các mô bên trong c?a ru?t già, khôi u lành tính c?a ru?t già du?c g?i là Polyp. Khôi u ác tính c?a ru?t già du?c g?i là ung thu, khu u lành tính không xâm l?n mô l?n c?n hay lan truy?n d?
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
()
Xóa