Định nghĩa

Ung thư thận là gì

Thận là một cặp cơ quan ở hai bên của cột sống ở vùng bụng dưới. Mỗi thận là về kích cỡ của một nắm tay. Kèm theo phía trên cùng của mỗi thận là một tuyến thượng thận. Một khối lượng của các mô mỡ và lớp ngoài của mô sợi (Gerota của fascia) kèm theo thận và tuyến thượng thận

cialis generico prezzo in farmacia

generico cialis sandoz
 
Th?n là m?t c?p co quan ? hai bên c?a c?t s?ng ? vùng b?ng du?i. M?i th?n là v? kích c? c?a m?t n?m tay. Kèm theo phía trên cùng c?a m?i th?n là m?t tuy?n thu?ng th?n. M?t kh?i lu?ng c?a các mô m? và l?p ngoài c?a mô s?i (Gerota c?a fascia) kèm theo th?n và tuy?n thu?ng th?n.
Th?n là m?t ph?n c?a du?ng ti?t ni?u.Th?n làm cho nu?c ti?u lo?i b? ch?t th?i và nu?c du th?a t? máu.Nu?c ti?u thu th?p trong m?t không gian r?ng ( xuong ch?u th?n ) ? gi?a c?a m?i th?n. Nó di t? xuong ch?u th?n vào bàng quang qua m?t ?ng g?i là ni?u qu?n. Nu?c ti?u r?i kh?i co th? thông qua m?t ?ng khác (ni?u d?o).
 
Th?n cung có nhi?m v? t?o ra các ch?t giúp ki?m soát huy?t áp và s?n xu?t c?a các t? bào máu d?.
 
Hi?u bi?t v? b?nh ung thu
 
Ung thu b?t d?u trong các t? bào, các kh?i xây d?ng t?o nên các mô. Các mô làm cho các co quan c?a co th?.
 
Thông thu?ng, các t? bào phát tri?n và phân chia d? hình thành các t? bào m?i khi co th? khi c?n. Khi các t? bào già, ch?t, và các t? bào m?i sinh ra.
 
Ðôi khi quá trình này có tr?t t? di sai.Các t? bào m?i du?c hình thành khi co th? không c?n d?n chúng, và các t? bào cu không ch?t khi h? c?n. Thêm các t? bào này có th? t?o thành m?t kh?i mô g?i là m?t s? tang tru?ng ho?c kh?i u.
 
U bu?u có th? lành tính ho?c ác tính:
 
Các kh?i u lành tính không ph?i là ung thu:
Các kh?i u lành tính hi?m khi de d?a cu?c s?ng.
Thông thu?ng, các kh?i u lành tính có th? du?c lo?i b?, và h? hi?m khi phát tri?n tr? l?i.
Các t? bào t? kh?i u lành tính không xâm l?n các mô xung quanh ho?c lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th?.
Các kh?i u ác tính là b?nh ung thu:
Các kh?i u ác tính nói chung là nghiêm tr?ng hon so v?i các kh?i u lành tính. H? có th? de d?a cu?c s?ng.
Các kh?i u ác tính có th? du?c g? b?, nhung h? có th? phát tri?n tr? l?i.
Các t? bào t? kh?i u ác tính có th? xâm nh?p và gây t?n h?i các mô lân c?n và các co quan. Ngoài ra, các t? bào ung thu có th? phá v? t? m?t kh?i u ác tính và di vào máu ho?c h? b?ch huy?t.Ðó là làm th? nào t? bào ung thu lây lan t? ung thu ban d?u (kh?i u chính) d? t?o thành các kh?i u m?i trong các co quan n?i t?ng khác. S? lây lan c?a ung thu du?c g?i là di can.
M?t s? lo?i ung thu có th? b?t d?u trong th?n. Cu?n sách nh? này là v? ung thu t? bào th?n, lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu th?n ? ngu?i l?n. Lo?i này dôi khi du?c g?i là adenocarcinoma th?n hypernephroma. M?t lo?i ung thu,t? bào ung thu bi?u mô chuy?n ti?p , ?nh hu?ng d?n xuong ch?u th?n. Nó là tuong t? nhu ung thu bàng quang và thu?ng du?c di?u tr? nhu ung thu bàng quang . kh?i u Wilms là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu th?n ? tr? em.Nó là khác nhau t? ung thu th?n ? ngu?i l?n và c?n ph?i di?u tr? khác nhau.
 
Khi ung thu th?n lan tràn ra ngoài th?n, các t? bào ung thu thu?ng du?c tìm th?y ? nh?ng h?ch b?ch huy?t g?n dó. Ung thu th?n cung có th? lây lan d?n ph?i, xuong ho?c gan. Và nó có th? lây lan t? m?t qu? th?n khác.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC