Định nghĩa

Ung thư tuyến tụy là gì

Ung thư tuyến tụy bắt đầu trong các mô của tuyến tụy của bạn - một cơ quan trong bụng của bạn nằm ngang phía sau phần dưới của dạ dày của bạn.Tuyến tụy của bạn tiết ra các enzym hỗ trợ tiêu hóa và kích thích tố có thể trợ giúp điều chỉnh sự trao đổi chất của đường.

levitra pret farmacie

levitra vagy viagra

 Ung thu tuy?n t?y b?t d?u trong các mô c?a tuy?n t?y c?a b?n - m?t co quan trong b?ng c?a b?n n?m ngang phía sau ph?n du?i c?a d? dày c?a b?n.Tuy?n t?y c?a b?n ti?t ra các enzym h? tr? tiêu hóa và kích thích t? có th? tr? giúp di?u ch?nh s? trao d?i ch?t c?a du?ng.

Ung thu tuy?n t?y thu?ng có tiên lu?ng x?u, ngay c? khi ch?n doán s?m. Ung thu tuy?n t?y thu?ng lây lan nhanh chóng và hi?m khi du?c phát hi?n trong giai do?n d?u c?a nó, mà là m?t lý do chính t?i sao nó là m?t nguyên nhân hàng d?u gây t? vong ung thu. Các d?u hi?u và tri?u ch?ng có th? không xu?t hi?n cho d?n khi ung thu tuy?n t?y là khá tiên ti?n và ph?u thu?t c?t b? là không th?
 
Tri?u ch?ng
 
Các d?u hi?u và tri?u ch?ng c?a ung thu tuy?n t?y thu?ng không x?y ra cho d?n khi b?nh dã phát tri?n. Khi các d?u hi?u và tri?u ch?ng xu?t hi?n, có th? bao g?m:
 
Ðau b?ng trên có th? lan d?n lung c?a b?n
Vàng da và tr?ng m?t c?a b?n (vàng da)
M?t c?m giác ngon mi?ng
Gi?m cân
Tr?m c?m
C?c máu dông
Ý KIẾN BẠN ĐỌC