Định nghĩa

Ung thư tuyến giáp là gì

Ung thư tuyến giáp là không phổ biến. Nó có thể ảnh hưởng đến những người trung niên trở lên. Tuy nhiên, một loại ung thư tuyến giáp (nhú) có thể xảy ra ở những người trẻ hơn này. Ung thư tuyến giáp là phổ biến hơn ở phụ nữ.

paroxetine sevrage

paroxetine generique open

 

Ung thu tuy?n giáp là không ph? bi?n.  Nó có th? ?nh hu?ng d?n nh?ng ngu?i trung niên tr? lên. Tuy nhiên, m?t lo?i ung thu tuy?n giáp (nhú) có th? x?y ra ? nh?ng ngu?i tr? hon này. Ung thu tuy?n giáp là ph? bi?n hon ? ph? n?. 
 
Nó không ph? bi?n ? tr? em. B?ng cách  ki?m tra các t? bào ung thu, bác si c?a b?n s? có th? cho bi?t  lo?i mà b?n có, và lo?i t?t nh?t c?a di?u tr? cho b?n. Có b?n lo?i chính c?a ung thu tuy?n giáp:
Nhú  Ðây là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu tuy?n giáp.
 
Nang  này là m?t lo?i ung thu ít ph? bi?n hon, thu?ng du?c tìm th?y ? ngu?i l?n tu?i.
 
Nhú và nang ung thu tuy?n giáp dôi khi du?c g?i là ung thu tuy?n giáp khác bi?t và chúng thu?ng du?c di?u tr? trong cùng m?t cách. H?u h?t các ung thu tuy?n giáp khác bi?t du?c ch?a kh?i.
 
T?y này là m?t lo?i hi?m c?a ung thu tuy?n giáp có th? ch?y trong gia dình . Vì lý do này, các thành viên c?a gia dình b?n có th? du?c ki?m tra d?u d?n d? d?m b?o h? không hi?n th? b?t k? d?u hi?u c?a b?nh ung thu.
 
Bi?t hoá này cung là m?t lo?i nguy hi?m c?a ung thu tuy?n giáp. Nó x?y ra thu?ng nhi?u hon ? ngu?i l?n tu?i và phát tri?n m?t cách nhanh chóng. Không gi?ng nhu các lo?i ung thu tuy?n giáp, nó có th? r?t khó di?u tr?.
 
Nó cung có th? có m?t ung thu h?ch c?a tuy?n giáp. Ðây là m?t lo?i hi?m c?a ung thu tuy?n giáp, mà b?t d?u trong các mô b?ch huy?t c?a tuy?n giáp. Các mô b?ch huy?t là m?t ph?n c?a h? th?ng b?ch huy?t c?a co th?.
 
Ngoài các lo?i bi?t hoá và ung thu h?ch, ung thu tuy?n giáp có xu hu?ng phát tri?n r?t ch?m, và nó có th? ? b?nh m?t s? nam tru?c khi nó b?t d?u d? gây ra b?t k? tri?u ch?ng phát b?nh. N?u du?c di?u tr?, tri?n v?ng d?i v?i h?u h?t m?i ngu?i b? ung thu tuy?n giáp là r?t t?t và nhi?u ngu?i du?c ch?a kh?i hoàn toàn, ngay c? khi ung thu dã lan tràn ra ngoài tuy?n giáp.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC