Định nghĩa

Ung thư đầu cổ là gì

Ung thư đầu và cổ đề cập đến một nhóm các bệnh ung thư sinh học tương tự bắt đầu ở môi , khoang miệng (miệng), khoang mũi (bên trong mũi), các xoang cạnh mũi , họng , thanh quản .

viagra recenze

viagra prodej brno

Ung thu d?u và c? d? c?p d?n m?t nhóm các b?nh ung thu sinh h?c tuong t? b?t d?u ? môi , khoang mi?ng (mi?ng), khoang mui (bên trong mui), các xoang c?nh mui , h?ng , thanh qu?n .

 90% ung thu d?u và c? là ung thu t? bào v?y ( SCCHN ), có ngu?n g?c t? niêm m?c lót ( bi?u mô ) c?a các khu v?c này. b?nh ung thu d?u và c? thu?ng lây lan d?n các h?ch b?ch huy?t c? , và dây là thu?ng (và dôi khi ch?) d?u tiên d?u hi?u c?a b?nh t?i th?i di?m ch?n doán. Ung thu d?u và c? du?c g?n li?n v?i các y?u t? nguy co môi tru?ng và l?i s?ng nh?t d?nh, bao g?m c? thu?c lá hút thu?c lá , tiêu th? ru?u , ánh sáng tia c?c tím , hóa ch?t d?c bi?t du?c s? d?ng t?i noi làm vi?c nh?t d?nh, và m?t s? ch?ng virus , ch?ng h?n nhu u nhú ? ngu?i . Nh?ng b?nh ung thu thu?ng xuyên tích c?c trong hành vi sinh h?c c?a h?, b?nh nhân v?i các lo?i ung thu có nguy co cao phát tri?n m?t ung thu ? vùng d?u và c?, ung thu d?u và c? có th? ch?a du?c n?u phát hi?n s?m. 
 
Phân lo?i
 
Ð?u và các t? bào ung thu bi?u mô v?y c? (HNSCC) t?o nên ph?n l?n các b?nh ung thu d?u và c?, và phát sinh t? niêm m?c b? m?t trong khu v?c này gi?i ph?u. Chúng bao g?m các kh?i u h?c mui , xoang c?nh mui , khoang mi?ng , vòm h?ng ,h?u h?ng , tai, m?t và thanh qu?n.
 
Ung thu khoang mi?ng
Khoang mi?ng (xem so d? du?i dây) bao g?m môi và mi?ng. Ung thu có th? x?y ra ? lu?i, vòm mi?ng (vòm mi?ng c?ng), sàn mi?ng (du?i lu?i), nu?u rang, và l?p niêm m?c bên trong c?a môi và má (dôi khi du?c g?i
 
Ung thu t? bào v?y là ph? bi?n trong khoang mi?ng, bao g?m c? các bên trong môi, lu?i , sàn mi?ng, gingivae , và vòm mi?ng c?ng . Ung thu khoang mi?ng m?nh m? k?t h?p v?i s? d?ng thu?c lá, cung nhu ru?u n?ng . Ung thu khu v?c này, d?c bi?t là lu?i, thu?ng xuyên hon du?c di?u tr? b?ng ph?u thu?t hon so v?i nh?ng b?nh ung thu d?u và c?.
 
Ung thu vòm h?ng.
 
Mui h?ng ung thu phát sinh trong vòm h?ng , khu v?c, trong dó l? mui và các ?ng eustachian k?t n?i v?i ph?n trên c?a c? h?ng. Trong khi m?t s? b?nh ung thu mui h?ng tuong t? nhu HNSCC ph? bi?n, "kém phân bi?t" ung thu bi?u mô mui h?ng khác bi?t trong d?ch t? h?c , sinh h?c, hành vi lâm sàng và di?u tr?, và du?c coi là m?t b?nh riêng bi?t b?i nhi?u chuyên gia.
 
Ung thu h?u h?ng.
 
H?u h?ng và ung thu bi?u mô t? bào v?y (OSCC) b?t d?u trong h?u h?ng , ph?n gi?a c?a c? h?ng bao g?m vòm mi?ng m?m , co s? c?a lu?i , và các amidan . Ung thu t? bào v?y c?a amidan du?c g?n li?n v?i u nhú ? ngu?i b? nhi?m trùng hon là ung thu vùng d?u và c?.
 
UNG THU MUI, XOANG C?NH MUI VÀ VÒM H?NG
 
Ung thu có th? phát tri?n trong da c?a l? mui và niêm m?c mui.
 
Ph?n cao nh?t c?a c? h?ng, n?m ??phía sau mui, du?c g?i là vòm h?ng (xem so d? du?i dây). Ung thu x?y ra ? dây du?c g?i là ung thu mui h?ng .
 
Bên c?nh mui, trong xuong c?a khuôn m?t, nói d?i không gian không khí du?c g?i làxoang ( xoang c?nh mui ). Ung thu có th? phát tri?n trong l?p lót c?a các khu v?c này.
 
UNG THU TAI
 
Ung thu có th? phát tri?n trong các c?u trúc sâu bên trong tai, nhung di?u này là r?t hi?m. H?u h?t các phát tri?n trong da c?a tai.
 
UNG THU TUY?N NU?C B?T
 
B?nh ung thu ?nh hu?ng d?n các tuy?n nu?c b?t cung r?t hi?m. Có nhi?u lo?i khác nhau c?a ung thu tuy?n nu?c b?t, tùy thu?c vào lo?i t? bào dã tr? thành ung thu. Chúng tôi có thêm thông tin v? b?nh ung thu tuy?n nu?c b?t .
 
UNG THU M?T
 
Ung thu có th? phát tri?n trong da c?a mí m?t. Ung thu là r?t không bình thu?ng trong m?t chính nó. Khi nó x?y ra, chúng thu?ng có m?t lo?i g?i là kh?i u ác tính ? m?t . Ðôi khi m?t b?nh ung thu c?a các t? bào máu tr?ng, du?c g?i là ung thu h?ch , có th? phát tri?n d?ng sau m?t. Trong nh?ng tru?ng h?p r?t hi?m g?p, ung thu có th? lây lan vào m?t t? m?t b?nh ung thu ? nh?ng noi khác trong co th?: ví d?, vú .
 
Ung thu thanh qu?n
Thanh qu?n ung thu b?t d?u ? thanh qu?n ho?c "h?p tho?i." Ung thu có th? x?y ra trên n?p g?p thanh nh?c ("thu?c v? c?a h?u" ung thu), ho?c trên các mô ? trên và du?i dây th?c s? ("supraglottic" và "du?i thanh môn" ung thu tuong ?ng). Ung thu thanh qu?n liên quan ch?t ch? v?i hút thu?c lá .
 
Ph?u thu?t có th? bao g?m m?t ph?n laryngectomy (lo?i b? m?t ph?n c?a thanh qu?n) và laryngectomy t?ng s? (lo?i b? toàn b? thanh qu?n). N?u dã du?c g? b? thanh qu?n toàn b? ngu?i còn l?i v?i m?t khí qu?n vinh vi?n và có th? h?c cách nói chuy?n m?t l?n n?a theo m?t cách m?i v?i s? giúp d? c?a gi?ng d?y chuyên sâu và ngôn ng? tr? li?u và / ho?c m?t thi?t b? di?n t?.
 
Ung thu khí qu?n
 
Ung thu c?a khí qu?n là m?t b?nh ác tính hi?m hoi mà có th? là sinh h?c trong nhi?u cách d? tuong t? nhu ung thu d?u và c?, và dôi khi du?c phân lo?i nhu v?y.
 
H?u h?t các kh?i u c?a tuy?n nu?c b?t khác nhau t? các ung thu ph? bi?n c?a ngu?i d?ng d?u và c? trong can nguyên , mô b?nh h?c , lâm sàng trình bày, và di?u tr?, kh?i u ph? bi?n khác phát sinh trong d?u và c? bao g?m u quái , lo?i ung thu ,nang VA ung thu , và ung thu mucoepidermoid . Còn hi?m hon n?a là kh?i u ác tính và u lympho c?a du?ng aerodigestive phía trên
Ý KIẾN BẠN ĐỌC