Định nghĩa

Ung thư não là gì

Có hai loại chính của bệnh ung thư não. Ung thư não nguyên phát bắt đầu trong não.Não di căn ung thư bắt đầu ở một nơi khác trong cơ thể và di chuyển đến não. Các khối u não có thể là lành tính, không có tế bào ung thư, hoặc ác tính, với các tế bào ung thư phát triển nhanh chóng.

canada drug pharmacy coupon

free discount prescription card website

Có hai lo?i chính c?a b?nh ung thu não. Ung thu não nguyên phát b?t d?u trong não.Não di can ung thu b?t d?u ? m?t noi khác trong co th? và di chuy?n d?n não. Các kh?i u não có th? là lành tính, không có t? bào ung thu, ho?c ác tính, v?i các t? bào ung thu phát tri?n nhanh chóng.

 
Các kh?i u não có th? gây ra nhi?u tri?u ch?ng. M?t s? trong nh?ng ph? bi?n nh?t là
Nh?c d?u thu?ng n?ng hon vào bu?i sáng
Bu?n nôn và ói m?a
Thay d?i trong kh? nang c?a b?n d? nói chuy?n, nghe th?y ho?c nhìn th?y
V?n d? v?i s? cân b?ng hay di b?
V?n d? v?i suy nghi ho?c b? nh?
Co b?p co gi?t ho?c co gi?t
Tê ho?c ng?a ran ? tay ho?c chân
Không ai bi?t nguyên nhân chính xác c?a các kh?i u não. Các bác si hi?m khi có th? gi?i thích lý do t?i sao m?t trong nh?ng ngu?i phát tri?n m?t kh?i u não và ngu?i khác thì không.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC