Định nghĩa

Định nghĩa ung thư phổi

Ung thư không chỉ là một loại bệnh. Cũng giống như mọi trường hợp ung thư đều bắt đầu khi một nhóm tế bào trong cơ thể tăng trưởng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tế bào ung thư cứ tiếp tục tăng lên thêm rồi lấn át tế bào bình thường.

mixing melatonin and weed

mixing weed and adderall crownlimos.ca

acquistare cialis con paypal

acquistare cialis in farmacia senza ricetta redirect

 Ung thu không ch? là m?t lo?i b?nh. Cung gi?ng nhu m?i tru?ng h?p ung thu d?u b?t d?u khi m?t nhóm t? bào trong co th? tang tru?ng vu?t ngoài t?m ki?m soát. T? bào ung thu c? ti?p t?c tang lên thêm r?i l?n át t? bào bình thu?ng.

 
Các kh?i u ác tính phát tri?n m?nh m? và xâm l?n các vùng khác c?a co th? quá trình lây lan này g?i là di can. 
Ung thu có th? b?t d?u t?i b?t c? ch? nào trong co th?. Noi b?t d?u có th? là vú, ph?i, k?t tràng, và k? c? máu. Ung thu b?t d?u ? ph?i du?c g?i là ung thu ph?i.
 Ung thu ph?i có th? phát sinh trong b?t k? ph?n nào c?a ph?i, nhung 90%-95% b?nh ung thu ph?i du?c phát sinh t? các t? bào bi?u mô, các t? bào trên du?ng hô h?p(ph? qu?n), vì lý do này, ph?i ung thu dôi khi du?c g?i là Ung thu bi?u mô là m?t thu?t ng? cho b?nh ung thu. Ung thu cung có th? phát sinh t? màng ph?i ho?c hi?m khi ? các m?ch máu.
 
Ph?i là gì
Có hai lá ph?i, m?t trong hai bên ng?c. Không khí di vào ph?i qua khí qu?n (khí qu?n), chia thành m?t lo?t các nhánh du?ng hô h?p g?i là ph? qu?n.Không khí di t? du?ng hô h?p vào hàng tri?u túi khí nh? (ph? nang). oxy t? không khí du?c thông qua vào máu thông qua các b?c tu?ng m?ng c?a ph? nang.
 
Ch?c nang c?a ph?i:
 
Ch?c nang chính c?a ph?i là d? trao d?i khí gi?a không khí chúng ta hít th? và máu. Thông qua ph?i, carbon dioxide du?c l?y ra t? dòng máu và oxy t? không khí l?y c?m h?ng t? di vào dòng máu. Các ph?i bên ph?i có ba thùy, trong khi ph?i bên trái du?c chia thành hai thùy và m?t c?u trúc nh? du?c g?i là lingula là tuong duong v?i thùy gi?a bên ph?i. Ðu?ng hô h?p l?n vào ph?i ph? qu?n, phát sinh t? khí qu?n. Chi nhánh ph? qu?n vào d?n d?n nh? hon du?ng hô h?p g?i là ti?u ph? qu?n mà k?t thúc trong các túi nh? du?c g?i là ph? nang, noi trao d?i khí x?y ra. Ph?i và thành ng?c du?c che ph? b?ng m?t l?p mô m?ng g?i là màng ph?i. 
 
UNG THU PH?I LÀ GÌ?
 
TI?U THU PH?I UNG THU
 
Ung thu ph?i chính phát sinh t? các t? bào trong ph?i. Có m?t s? lo?i ung thu ph?i ti?u h?c.Hai lo?i ph? bi?n nh?t du?c g?i là ung thu ph?i t? bào nh? (SCLC) và ung thu ph?i t? bào không nh? (NSCLC). NSCLCs bao g?m ung thu t? bào v?y (lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu ph?i), ung thu tuy?n và ung thu bi?u mô t? bào l?n. Kho?ng 1 trong 5 tru?ng h?p ung thu ph?i là SCLC, còn l?i là NSCLC. T?t c? các lo?i ung thu ph?i phát sinh t? các t? bào khác nhau mà lót du?ng hô h?p (ph? qu?n). Có m?t s? lo?i hi?m khác c?a ung thu ph?i chính phát sinh t? các lo?i t? bào trong ph?i. M?i lo?i ung thu ph?i có tính ch?t khác nhau. Ví d?, ung thu bi?u mô t? bào nh? phát tri?n và lây lan (metastasises) nhanh chóng. B?i th?i gian nh? t? bào ung thu du?c ch?n doán, trong nhi?u tru?ng h?p nó dã lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Ngu?c l?i, m?t ung thu bi?u mô t? bào v?y có xu hu?ng tang tru?ng ch?m hon và không th? lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th? trong m?t th?i gian.
 
TRUNG PH?I UNG THU
 
Ung thu ph?i th? c?p (ho?c di can ph?i) là các kh?i u dã lan d?n ph?i t? m?t b?nh ung thu ? m?t noi khác trong co th?. Ph?i là m?t v? trí ph? bi?n cho di can t? ung thu khác. Ði?u này là b?i vì t?t c? máu ch?y qua ph?i và có th? ch?a các t? bào kh?i u t? b?t k? m?t ph?n khác c?a co th?. ung thu ph?i th? c?p không du?c x? lý v?i hon n?a trong t?p tài li?u này.
 
U TRUNG BI?U MÔ
 
Ðây là m?t b?nh ung thu màng ph?i, m?t mô ph?i. Nói dúng ra, u trung bi?u mô không ph?i là m?t b?nh ung thu ph?i. 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC