Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thu vú

Một số người có gen loại này làm cho chúng dễ bị phát triển ung thư vú. Các khiếm khuyết gen phổ biến nhất được tìm thấy trong BRCA1 và BRCA2 gene. Những gen này thường sản xuất các protein bảo vệ bạn khỏi ung thư. Nhưng nếu bố hoặc mẹ bị một gen đột biến, bạn có nguy cơ gia tăng ung thư vú.

lamotrigin

lamotrigin uden recept
Nguyên nhân, t? l? m?c, và các y?u t? nguy co
 
Theo th?ng kê c? tám ph? n? s? có m?t ph? n? du?c ch?n doán v?i b?nh ung thu vú.
 
Các y?u t? nguy co mà b?n không th? thay d?i du?c:
Tu?i tác và gi?i tính là nguyên nhân phát tri?n ung thu vú tang. Ph?n l?n các tru?ng h?p ung thu vú phát hi?n ? ph? n? trên 50 tu?i. Kh? nang ung thu vú ? ph? n? g?p 100 l?n so v?i ung thu vú ? dàn ông.
 
L?ch s? gia dình ung thu vú - B?n cung có th? có m?t nguy co cho b?nh ung thu vú cao hon n?u b?n có m?t ngu?i thân dã có vú, t? cung, bu?ng tr?ng, ung thu ru?t k?t. Kho?ng 20-30% ph? n? m?c b?nh ung thu vú có ti?n s? gia dình c?a b?nh này (di truy?n).
 
Gen - M?t s? ngu?i có gen lo?i này làm cho chúng d? b? phát tri?n ung thu vú. Các khi?m khuy?t gen ph? bi?n nh?t du?c tìm th?y trong BRCA1 và BRCA2 gene. Nh?ng gen này thu?ng s?n xu?t các protein b?o v? b?n kh?i ung thu. Nhung n?u b? ho?c m? b? m?t gen d?t bi?n, b?n có nguy co gia tang ung thu vú.
 
Chu k? kinh nguy?t ph? n? có kinh s?m (tru?c tu?i 12) ho?c dã tr?i qua th?i k? mãn kinh mu?n (sau tu?i 55) có nguy co gia tang ung thu vú.
 
Các y?u t? nguy co khác bao g?m:
 
U?ng ru?u - U?ng nhi?u hon 1-2 ly ru?u m?t ngày có th? làm tang nguy co ung thu vú.
 
Sinh s?n - Ph? n? chua bao gi? có con ho?c nh?ng ngu?i có ch? sau khi 30 tu?i có nguy co gia tang ung thu vú. Vi?c mang thai nhi?u hon m?t con ho?c mang thai ? d? tu?i s?m làm gi?m nguy co ung thu vú.
 
DES - Ph? n? dùng diethylstilbestrol (DES) d? phòng ng?a s?y thai có th? có tang nguy co ung thu vú sau tu?i 40. Thu?c phòng ng?a s?y thai
 
Li?u pháp thay th? hormone (HRT) - B?n có nguy co cao b? ung thu vú n?u b?n dã s? d?ng li?u pháp thay th? hormone trong th?i gian dài. Nhi?u ph? n? thay th? hormone HRT d? gi?m các tri?u ch?ng c?a mãn kinh.
 
Béo phì - Béo phì có liên quan d?n ung thu vú, m?c dù quan ni?m này là gây tranh cãi. Lý thuy?t là ph? n? béo phì s?n xu?t estrogen nhi?u hon, mà có th? cung c?p nhiên li?u cho s? phát tri?n c?a ung thu vú.
 
B?c x? - N?u b?n b? nhi?m x? tr? t? nh? ho?c dang trong tu?i m?i l?n, b?n có nguy co cao hon dáng k? cho s? phát tri?n ung thu vú. ? tu?i m?i l?n, b?c x? nhu v?y, nguy co cao hon - d?c bi?t là n?u b?c x? vào thi?u n? m?i l?n ng?c dang phát tri?n
<
Ý KIẾN BẠN ĐỌC