Liệu pháp

Liệu pháp gieo hạt

“Seed-knife” là liệu pháp dùng tia phóng xạ gần (brachytherapy) để cấy vào các hạt phóng xạ. Hạt 125iodine thường được dùng trong ½ chu kỳ sống là 59 ngày và phát ra tia gamma ngắn hạn (short-course of gamma-ray). Các hạt đã được cấy vào các khối u và những mô lân cận sẽ phát xạ đến các tế bào mục tiêu và cuối cùng phá hủy ung thư.

buy abortion pill online

buy abortion pill online

“Seed-knife” là li?u pháp dùng tia phóng x? g?n (brachytherapy) d? c?y vào các h?t phóng x?. H?t 125iodine thu?ng du?c dùng trong ½ chu k? s?ng là 59 ngày và phát ra tia gamma ng?n h?n (short-course of gamma-ray). Các h?t dã du?c c?y vào các kh?i u và nh?ng mô lân c?n s? phát x? d?n các t? bào m?c tiêu và cu?i cùng phá h?y ung thu.

Gi?i thi?u ng?n g?n

Li?u pháp gieo h?t iodine-125 ho?c palladium-103 h?t gi?ng (brachytherapy) là m?t phuong pháp di?u tr? có hi?u qu? cao cho b?nh nhân ung thu. Phuong pháp gieo h?t không có v?t m? ph?u thu?t, b?nh nhân có th?i gian ph?c h?i ng?n hon, và ít tác d?ng ph?. Ví d?, ung thu tuy?n ti?n li?t, brachytherapy là m?t th? t?c ngo?i trú và h?u h?t dàn ông v? nhà cùng ngày v?i di?u tr? c?a h?. C?y h?t gi?ng m?t ch? 45 phút d?n 1 gi?. V?i li?u pháp gieo h?t, h?u h?t dàn ông có th? tr? l?i ho?t d?ng bình thu?ng c?a h? m?t vài ngày sau khi di?u tr?. H?t gi?ng c?y v?i 125 i?t h?t gi?ng cung c?p li?u b?c x? th?p hon so v?i palladium-103.and nhu iodine-125 ho?t d?ng trong co th? c?a b?n dài hon palladium-103, dó là lý tu?ng d? di?u tr? kh?i u phát tri?n ch?m nhu h?u h?t các b?nh ung thu tuy?n ti?n li?t.  H?t 125iodine thu?ng du?c dùng trong ½ chu k? s?ng là 59 ngày và phát ra tia gamma ng?n h?n (short-course of gamma-ray). Các h?t dã du?c c?y vào các kh?i u và nh?ng mô lân c?n s? phát x? d?n các t? bào m?c tiêu và cu?i cùng phá h?y ung thu.

Theo hình ?nh du?c cung c?p b?i CT ho?c MRI, và s? d?ng các k? thu?t t?i uu hóa tính toán, k? ho?ch di?u tr? th?c hi?n d? làm cho vi?c tính toán li?u lu?ng chính xác là c?n thi?t d? gi?t ch?t t? bào ung thu. Sau dó, s? lu?ng và v? trí c?a h?t gi?ng c?y du?c tính toán. C?y h?t gi?ng thu?ng du?c th?c hi?n du?i da (qua da) theo hu?ng d?n c?a siêu âm ho?c CT, cung nhu hu?ng d?n tr?c ti?p hình ?nh trong quá trình ho?t d?ng.  

Lên k? ho?ch

   Tru?c khi c?y h?t phóng x?, m?t nghiên c?u kích thu?c, kh?i lu?ng, v? trí siêu âm d? xem kích thu?c và v? trí c?a kh?i ung thu cung nhu các co quan xung quanh. Trong s? d?nh tru?c khi k? ho?ch du?c th?c hi?n c?a m?t b?nh nhân s? c?n bao nhiêu h?t gi?ng và chính xác noi h? c?n ph?i du?c d?t d?a vào kích thu?c và hình d?ng c?a kh?i ung thu. T?i d?u c?a c?y ghép, b?nh nhân s? du?c qu?n lý gây tê t?i ch?. Ð? hu?ng d?n các v? trí chính xác c?a nh?ng h?t gi?ng, m?t d?u dò siêu âm du?c d?t trên kh?i lu?ng ung thu d? xác d?nh hình ?nh hi?n th? lên màn hình. Thông thu?ng 20 d?n 100 h?t gi?ng du?c d?t bên trong kim du?c chèn vào kh?i lu?ng d?u dò siêu âm d?m b?o r?ng các kim du?c hu?ng d?n v?i d? chính xác t?i da d?a trên k? ho?ch.  

Tác d?ng ph?

  Có r?t ít s? khó ch?u sau khi c?y. Nh?ng tri?u ch?ng này thu?ng bi?n m?t trong m?t vài ngày. M?t s? ngu?i dàn ông v?i ung thu tuy?n ti?n li?t có th? c?m th?y khó ch?u khi di ti?u, ho?c nhu c?u di ti?u thu?ng xuyên hon. Nh?ng tri?u ch?ng này thu?ng b?t d?u t? 1 d?n 2 tu?n sau khi c?y và d?n d?n gi?m theo th?i gian. U?ng nhi?u nu?c và tránh caffeine và ru?u có th? giúp gi?m các tri?u ch?ng này. M?t t? l? nh? th?y ? ngu?i dàn ông, d?c bi?t là nh?ng ngu?i dã ph?u thu?t tuy?n ti?n li?t tru?c dây, có th? tr?i nghi?m không ki?m soát. B?t l?c cung có th? x?y ra ? m?t s? ngu?i dàn ông, d?c bi?t là nh?ng ngu?i trên 70 tu?i. Tuy nhiên, t? l? b?t l?c và không ki?m soát v?i h?t iodine-125 th?p hon so v?i phuong pháp di?u tr? khác.

Th?n tr?ng d?c bi?t sau khi gieo h?t phóng x?

   M?c dù h?t có ch?a ch?t phóng x?, b?nh nhân không ph?i là phóng x?. M?t trong nh?ng l?i ích c?a h?t mà h?u nhu t?t c? các b?c x? n?m trong kh?i ung thu. Sau khi c?y ghép, b?nh nhân có th? ti?p t?c du?c hu?ng d?n ti?p xúc v?t lý v?i nh?ng ngu?i khác. M?t bác si cung có th? d? ngh? b?nh nhân tránh ti?p xúc g?n gui v?i tr? em nh? và ph? n? mang thai trong 2 tháng d?u tiên sau khi di?u tr?.

L?i ích

Li?u pháp gieo h?t Iodine-125 tr? li?u là m?t phuong pháp c?t b? c?c b?, do dó, nó không ?nh hu?ng d?n toàn b? co th?. Toàn b? co th? không b? ?nh hu?ng b?i b?c x?.

Các h?t gi?ng không th? du?c h?p th? b?i co th? ho?c dào th?i ra ngoài co th?, do dó làm cho nó không gây h?i cho ngu?i ho?c môi tru?ng xung quanh.

Chua có ai trong s? di?u tr? v?i li?u pháp này có các tác d?ng ph? có liên quan v?i s? k?t h?p truy?n th?ng c?a hóa / x? tr?

C?y h?t gi?ng có th? du?c th?c hi?n du?i da ho?c qua là m?t th? thu?t xâm l?n t?i thi?u.

Ch? d?nh

Là m?t phuong th?c chính ho?c b? sung, c?y h?t gi?ng có th? du?c s? d?ng cho: ung thu tuy?n ti?n li?t, kh?i u c?a mô m?m (sarcoma), ung thu não (u th?n kinh d?m), ung thu vú, ung thu tuy?n t?y, ung thu gan, ung thu lu?i, ung thu mi?ng, ung thu y?t h?u, mui h?ng ung thu, ung thu c? t? cung, ung thu bu?ng tr?ng, ung thu tuy?n giáp, các h?ch b?ch huy?t di can.

R?t lý tu?ng tiêu di?t các kh?i u di can, d? phòng ng?a ung thu tái phát.

Có th? th?c hi?n k?t h?p v?i li?u pháp ph?u thu?t l?nh mang l?i hi?u qu? cao. Thông thu?ng, c? hai th? t?c s? du?c th?c hi?n cùng nhau trong m?t phiên ph?u thu?t.

Sau dây là m?t ví d? v? Li?u pháp gieo h?t Idione-125 s? du?c th?c hi?n trên b?nh ung thu tuy?n ti?n li?t:

Ý KIẾN BẠN ĐỌC