Định nghĩa

Ung thư miệng là gì

Ung thư miệng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một phần của miệng, lưỡi và môi. Các triệu chứng phổ biến nhất là có đau hoặc vết loét trong hơn ba tuần. Bạn nên đi khám nha sĩ hoặc bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong miệng của bạn là bất thường.

generic for premarin

is there a generic for premarin cream hk.onkyo.com

 Ung thu mi?ng có th? ?nh hu?ng d?n b?t k? m?t ph?n c?a mi?ng, lu?i và môi. Các tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t là có dau ho?c v?t loét trong hon ba tu?n. B?n nên di khám nha si ho?c bác si c?a b?n n?u b?n có b?t k? tri?u ch?ng nào trong mi?ng c?a b?n là b?t thu?ng. 

 
Tri?n v?ng cho nh?ng ngu?i b? ung thu mi?ng là r?t t?t n?u nó du?c ch?n doán s?m.
 
Ung thu mi?ng là gì?
Mi?ng b?nh ung thu là m?t can b?nh ung thu có th? phát tri?n trong b?t k? m?t ph?n c?a mi?ng, lu?i, nu?u rang, vòm mi?ng (vòm mi?ng), du?i lu?i, da dày trong mi?ng ho?c môi.ung thu mi?ng cung dôi khi du?c g?i là ung thu mi?ng. 
 
Nguyên nhân gây ung thu mi?ng?
 
M?t kh?i u ung thu b?t d?u t? m?t t? bào b?t thu?ng. Lý do chính xác lý do t?i sao m?t t? bào tr? thành ung thu là không rõ ràng. Ngu?i ta cho r?ng m?t cái gì dó thi?t h?i ho?c làm thay d?i m?t s? gen trong t? bào. Ði?u này làm cho các t? bào b?t thu?ng và nhân 'ki?m soát'.  M?t s? ngu?i phát tri?n ung thu mi?ng không có lý do rõ ràng. Tuy nhiên, m?t s? "y?u t? nguy co làm tang nguy co ung thu mi?ng có th? phát tri?n. Chúng bao g?m:
 
Hút thu?c lá. Ung thu mi?ng là ch? là m?t b?nh ung thu trong dó có m?t t? l? cao hon nhi?u ? ngu?i hút thu?c hon so v?i ngu?i không hút thu?c.
Ru?u. U?ng nhi?u ru?u có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu mi?ng.
Nhai thu?c lá ho?c lá betal.
Vi rút u nhú ? ngu?i (HPV) có th? làm tang nguy co ung thu mi?ng.
Có m?t s? di?u ki?n ?nh hu?ng d?n mi?ng, ch?ng h?n nhu leukoplakia, erythroplakia, có th? làm tang nguy co ung thu phát tri?n.
Mi?ng b?nh ung thu là không di truy?n, do dó không ch?y trong gia dình.
 
Các tri?u ch?ng c?a ung thu mi?ng là gì?
 
Các tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a ung thu mi?ng là m?t dau ho?c v?t loét trong mi?ng không th? ch?a lành, và dau trong mi?ng mà không m?t di. Trong nhi?u tru?ng h?p, thay d?i du?c nhìn th?y trong mi?ng tru?c khi ung thu phát tri?n. Ði?u này có nghia là di?u tr? s?m nh?ng thay d?i này th?c s? s? ngan ch?n ung thu phát tri?n. Các tri?u ch?ng khác bao g?m:
 
Tr?ng b?n vá l?i b?t c? noi nào trong mi?ng c?a b?n (b?ch s?n).
Red các b?n vá l?i b?t c? noi nào trong mi?ng c?a b?n (erythroplakia).
M?t kh?i u trên lu?i, môi ho?c trong mi?ng ho?c c? h?ng.
Ch?y máu b?t thu?ng ho?c b? tê trong mi?ng.
Ðau khi nhai ho?c nu?t.
M?t c?m giác r?ng m?t cái gì dó b? m?c k?t trong c? h?ng.
Ch?y máu b?t thu?ng ho?c b? tê trong mi?ng.
Rang lung lay ho?c rang gi? c?m th?y khó ch?u và không v?a v?n.
M?t s? thay d?i trong gi?ng nói c?a b?n ho?c các v?n d? phát bi?u.
Tr?ng lu?ng m?t mát.
M?t kh?i u ? c?.
N?u ung thu lan truy?n d?n các b? ph?n khác c?a co th?, các tri?u ch?ng khác có th? phát tri?n.
T?t c? nh?ng tri?u ch?ng này có th? là do các di?u ki?n khác, nên c?n xét ??nghi?m c?n thi?t d? xác d?nh ch?n doán. Luu ý: B?t k? v?t loét trong mi?ng không th? ch?a lành sau ba tu?n nên du?c ki?m tra b?i nha si ho?c bác si c?a b?n.
 
Ung thu mi?ng du?c ch?n doán và dánh giá?
 
Ð? xác d?nh ch?n doán
 
Ðó là kh? nang mà b?n s? c?n sinh thi?t. Sinh thi?t là khi m?t m?u nh? mô du?c l?y ra t? m?t ph?n c?a co th?. M?u này sau dó du?c nhìn du?i kính hi?n vi d? tìm t? bào b?t thu?ng. K?t qu? c?a m?t sinh thi?t có th? m?t hai tu?n.
 
Ðánh giá m?c d? và s? lan r?ng (giai do?n)
 
N?u b?n du?c xác nh?n có b?nh ung thu mi?ng sau dó thêm các xét nghi?m có th? du?c th?c hi?n. Ví d?, các m?u sinh thi?t có th? du?c l?y t? các tuy?n b?ch huy?t g?n dó b?ng cách s? d?ng m?t chi?c kim nh?. Ðây là dánh giá n?u có t? bào ung thu dã lan r?ng d?n các tuy?n b?ch huy?t. Các xét nghi?m khác có th? du?c s?p x?p d? xem ung thu dã lan r?ng d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Ví d?, m?t máy quét CT, MRI, ho?c các xét nghi?m khác. (Có t? roi riêng bi?t mô t? các xét nghi?m này chi ti?t hon.) dánh giá này du?c g?i là 'giai do?n c?a ung thu. M?c dích c?a giai do?n này là d? tìm hi?u:
 
Làm th? nào nhi?u kh?i u dã phát tri?n trong mi?ng.
Cho dù ung thu dã lan d?n các h?ch b?ch huy?t ? d?a phuong.
Cho dù ung thu dã lan r?ng d?n các khu v?c khác c?a co th?.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC