Ví dụ điển hình

UNG THƯ TỤY SỬ DỤNG PHẪU THUẬT LẠNH VÀ GIEO HẠT

Hầu hết thời gian chẩn đoán đã không thể trải qua phẫu thuật cắt bỏ triệt để hoặc phẫu thuật giảm nhẹ chỉ, tất cả 1 bệnh nhân và tỉ lệ sống 5 năm là 20% và 5%.

buscopan fiale

buscopan fiale partickcurlingclub.co.uk

cialis generico online

cialis generico 5 mg redirect

(1) gi?i ph?u bình thu?ng c?a tuy?n t?y

2 ung thu tuy?n t?y không thích h?p cho ph?u thu?t

 - H?u h?t th?i gian ch?n doán dã không th? tr?i qua ph?u thu?t c?t b? tri?t d? ho?c ph?u thu?t gi?m nh? ch?, t?t c? 1 b?nh nhân và t? l? s?ng 5 nam là 20% và 5%. 

- 3 hóa tr? ung thu tuy?n t?y không còn tác d?ng

- Paclitaxel và s?c kh?e Ze (gemcitabine) du?c coi là m?t phuong pháp di?u tr? hi?u qu? c?a thu?c hóa tr? ung thu tuy?n t?y, nhung t? l? dáp ?ng không vu?t quá 20%, thu?ng là h?p l? ít hon 6 tháng.

      I?t h?t di?u tr? l?i th?

      Ph?u thu?t c?t b? ung thu tuy?n t?y là r?t th?p, và phuong pháp áp l?nh t? l? m?c các bi?n ch?ng và t? l? t? vong th?p hon, trong nhi?u tru?ng h?p b?ng cách s? d?ng dông l?nh thay vì ph?u thu?t thông thu?ng có th? là m?t l?a ch?n khôn ngoan. N?u ph?u thu?t, ch? tham dò có th? du?c dông l?nh trong ph?u thu?t, ch?ng h?n nhu ch? d?nh ph?u thu?t, b?n có th? th?c hi?n qua da dông l?nh. C?ng v?i c?y h?t iodine 125, b? sung cho nhau và dông l?nh trong t? dá cùng m?t lúc ho?c sau khi.

Cryosurgical t?y và c?y h?t gi?ng i-?t, s? t?n t?i dáng k? kéo dài th?i gian t?n t?i: theo dõi trung bình kho?ng th?i gian 16 tháng (5-37 tháng). Gian s?ng trung bình c?a 12 tháng trong m?i tru?ng h?p, trong dó 20 (52,63%) dã s?ng sót m?t nam ho?c nhi?u hon 1 nam. 6, 12, 24 và 36 tháng t?ng th? s?ng sót là 94,7%, 49,4%, 21,8% và 5,4%. Các tru?ng h?p nh?n du?c hóa tr? li?u s? s?ng còn t?ng th? c?a tháng 6, 12, 24 và 36 là 93,3%, 26,6%, 0% và 0%, dã không nh?n du?c tru?ng h?p hóa tr? s?ng sót là 95,6%, 65,9%, 19,8% và 9,9%. Các du?ng cong s?ng sót trong hình 1. Hóa tr? và dã không nh?n du?c hóa tr? li?u du?ng cong s?ng sót p <0.005. 29 tru?ng h?p t? vong, nguyên nhân t? vong: 13 tru?ng h?p ung thu lan tràn di can gan c?a 11 tru?ng h?p suy gan, tim m?ch và m?ch máu não t?n công ba tru?ng h?p, hai tru?ng h?p không rõ nguyên nhân. 15 tru?ng h?p t? vong trong vòng 12 tháng, di?u tr? 11 tru?ng h?p, di can gan ho?c t?y di can h?ch b?ch huy?t. Th?i gian t?n t?i 24 tháng có b?n tru?ng h?p, tuong ?ng, s?ng sót sau 24 tháng, 2 tru?ng h?p, 31 và 37 tháng, s?ng sót lâu nh?t mà không có b?t k? b?ng ch?ng tái phát.

      5 tru?ng h?p

      B?nh nhân m?ng, tang cu?ng b?i vì "n?i dau ph?n du?i bên ph?i trong sáu tháng, m?t tu?n" th?a nh?n b?nh nhân trong tháng 10 nam 2008, ph?n du?i bên ph?i dau di?u tr? t?i B?nh vi?n nhân dân H?i Nam trong tháng mu?i hai, liên t?c cho th?y không có b?t thu?ng vào tháng Tu nam 2009 sau khi B?c Kinh Liên minh tru?ng Cao d?ng Y t? B?nh vi?n, du?c ch?n doán v?i b?nh ung thu tuy?n t?y, x? tr?, mi?n gi?m dau, ph?u thu?t và intraoperative cryoablation, b?nh nhân t? ch?i. Chuy?n giao cho b?nh vi?n c?a chúng tôi tháng nam 2009. Nh?p h?c dã tr?i qua CT ki?m tra ti?t l?:

      Tru?c ph?u thu?t ki?m tra

Các b?nh nhân không có tri?u ch?ng c?a dau d?n, tinh th?n dã c?i thi?n rõ r?t so v?i tru?c dây, trong b?nh nhân nh?p vi?n và cham sóc s?c kh?e dã hài lòng, t?i b? ph?n nhân viên y t?  b?nh nhân dã g?i hoa d? bày t? lòng bi?t on.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC