Thông tin y học

Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi.

Đã không ít bệnh nhân ung thư phổi được bác sĩ cho biết không còn sống được bao lâu nữa nhưng họ đã sống lâu hơn dự đoán sau khi được điều trị bằng nhiều biện pháp phối hợp, trong đó chủ yếu là phương pháp phẫu thuật kỹ thuật dao đông lạnh Argon-Helium.

rescue inhaler for copd

asthma rescue inhaler open

 Ðã không ít b?nh nhân ung thu ph?i du?c bác si cho bi?t không còn s?ng du?c bao lâu n?a nhung h? dã s?ng lâu hon d? doán sau khi du?c di?u tr? b?ng nhi?u bi?n pháp ph?i h?p, trong dó ch? y?u là phuong pháp ph?u thu?t k? thu?t dao dông l?nh Argon-Helium.

Giáo su Mu Feng (BV Ung bu?u FUDA Qu?ng Châu, Trung Qu?c) cho r?ng: Ði?u tr? ung thu ph?i du?c xác d?nh d?i v?i t?ng tru?ng h?p b?nh c? th?. Ung thu ph?i du?c chia ra làm ung thu ph?i d?ng t? bào nh? và không ph?i t? bào nh?. Lo?i t? bào nh? m?c d? ác tính cao, d? xu?t hi?n di can, quá trình di?u tr? v? sau hi?u qu? không t?t l?m. Do tuong d?i m?n c?m v?i hóa tr? và x? tr?, và ph?n l?n khi phát hi?n dã có di can nên di?u tr? ch? y?u là hóa tr?. Khi kh?i u sau hóa tr? nh? di d?n m?t m?c d? nh?t d?nh có th? dùng k? thu?t làm tan b?ng dông l?nh d? tiêu di?t t? bào ung thu còn l?i du?c t?t hon và làm hi?u qu? di?u tr? cao hon. Ði?u tr? ung thu ph?i d?ng không ph?i t? bào nh? ph?i can c? vào giai do?n d? dua ra phuong án di?u tr?.
Trên th?c t? 80% ngu?i b?nh khi phát hi?n ra thì dã ? giai do?n không th? ph?u thu?t và r?t nhi?u trong s? h? ch? có th? l?a ch?n di?u tr? b?ng thu?c. M?t s? b?nh nhân ? giai do?n mu?n nhung v?n ph?u thu?t thì hi?u qu? không nhi?u. Ðon thu?n hóa tr? và x? tr? d?i v?i b?nh nhân ung thu ph?i giai do?n cu?i tác d?ng cung có h?n. Hi?n nay hi?u qu? c?a thu?c hóa ch?t d?i th? 3 cung ch? kho?ng 25-35%, t? l? s?ng 1 nam kho?ng 30-40%, 2 nam kho?ng 10-15%. Ðon thu?n x? tr? thì t? l? s?ng 2 nam cung ch? là 5%. Do v?y di?u tr? ung thu ph?i dang r?t c?n d?t phá h?n ch? c?a nh?ng phuong pháp truy?n th?ng d? có th? nâng cao hon th?i gian s?ng và t? l? sinh t?n c?a ngu?i b?nh.
 
T? ch?c WHO dánh giá: “ung thu là m?t can b?nh m?n tính” di?u này cung có nghia là d?i v?i h?u h?t nh?ng b?nh nhân ? giai do?n gi?a và cu?i c?n kiên trì di?u tr? m?i d?t hi?u qu? t?i da.
 
N?u ch? don thu?n k?t h?p các phuong pháp di?u tr? truy?n th?ng thì s? s?ng c?a b?nh nhân kéo dài không bao lâu. Chính vì th? các nhà khoa M? sau nhi?u nam tìm tòi và nghiên c?u dã phát minh ra thi?t b? k? thu?t tiêu di?t kh?i u mà không ph?i m?, dó chính là k? thu?t dao dông l?nh Argon-Helium. K? thu?t này thông qua CT ho?c MRI d? d?nh v? chính xác, r?i dùng kim dông l?nh dâm vào trong kh?i u ho?c các kh?i h?ch di can, nh? nhi?t d? du?c h? xu?ng -160 d? C d?n -180 d? C nên làm cho kh?i u nhanh chóng b? dóng bang mà ch?t. Li?u pháp này d?i v?i kh?i u ? giai do?n s?m có th? d?t du?c hi?u qu? tri?t d?. Ð?i v?i kh?i u tuong d?i l?n và kh?i u ? giai do?n cu?i cung có th? gi?m di t?i tr?ng c?a chúng lên co th? ngu?i b?nh, kích phát h? th?ng mi?n d?ch ch?ng ung thu, gi?m b?t dau d?n cho ngu?i b?nh. Các chuyên gia còn phát minh ra thu?c phân t? ng?m trúng dích d? di?u tr? v?i lo?i gene d?c bi?t c?a kh?i u. K? thu?t mi?n d?ch DC-CIK c?a nhà khoa h?c M? dã d?t gi?i Nobel và du?c c?c FDA c?a M? phê duy?t trong di?u tr? lâm sàng ung thu.
 
S? k?t h?p khéo léo các li?u pháp di?u tr? trên dã giúp nhi?u b?nh nhân ung thu ph?i có thêm tia hy v?ng m?i và n? cu?i m?i trong cu?c s?ng.
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC