Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư đầu cổ

Giống như hầu hết các loại ung thư, ung thư đầu và cổ là phổ biến hơn ở người già. Họ cũng phổ biến hơn ở nam giới hơn so với phụ nữ.

strattera discount coupons

strattera discounts open

 Tu?i và gi?i tính 

Gi?ng nhu h?u h?t các lo?i ung thu, ung thu d?u và c? là ph? bi?n hon ? ngu?i già. H? cung ph? bi?n hon ? nam gi?i hon so v?i ph? n?.
 
Hút thu?c và u?ng ru?u 
Ung thu bi?u mô t? bào v?y là ph? bi?n hon ? ngu?i hút thu?c và nh?ng ngu?i u?ng nhi?u ru?u, d?c bi?t là tinh th?n, và th?m chí còn ph? bi?n hon ? nh?ng ngu?i nghi?n ru?u và hút thu?c.
Hút thu?c  và nh?ng ngu?i nghi?n thu?c lá gi?a dôi môi c?a h? trong th?i gian dài có nguy co cao c?a b?nh ung thu trong khu v?c môi.
 
Nh?ng ngu?i nhai thu?c lá là nh?ng ngu?i có m?t nguy co cao c?a b?nh ung thu trong khoang mi?ng.
 
Ánh sáng m?t tr?i 
 
Nh?ng ngu?i có th?i gian dài ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i trong cu?c s?ng hàng ngày c?a h? có tang nguy co phát tri?n ung thu môi và da vùng d?u và c?, d?c bi?t là tai.
 
Ch? d? an u?ng 
 
M?t ch? d? an nghèo có ch?a r?t ít trái cây tuoi và rau qu? có th? làm tang nguy co m?c m?t s? lo?i ung thu mi?ng .
 
Ti?p xúc v?i hóa ch?t 
 
Th? vào m?t s? hóa ch?t và b?i g? c?ng (ví d?, t?i noi làm vi?c) làm tang nguy co ung thu mui và xoang 
 
Human Papilloma Virus
 
Trong nh?ng nam g?n dây nó dã du?c phát hi?n ra r?ng m?t s? ung thu d?u và c?, d?c bi?t là nh?ng ngu?i c?a amidan và lu?i, du?c liên k?t v?i nhi?m virus u nhú ? ngu?i (HPV) . Ði?u này thu?ng liên quan d?n tình d?c b?ng mi?ng, truy?n virus.
 
L?ch s? ung thu 
 
Có m?t s? các di?u ki?n ti?n ung thu có th? ?nh hu?ng d?n d?u và c?, ch?ng h?n nhu b?ch s?n và erythroplakia có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu.
 
Th?a hu?ng gen b? l?i 
 
H?u h?t các b?nh ung thu d?u và c? không du?c gây ra b?i m?t gen b? l?i th?a k?, do dó, các thành viên c?a gia dình b?n không có kh? nang có nguy co phát tri?n ung thu d?u và c? cao hon b?i vì b?n có nó. N?u m?t ngu?i nào dó v?i b?nh ung thu d?u và c? có liên quan cung b? ung thu, di?u này có nhi?u kh? nang là do l?i s?ng và thói quen tuong t? (ch?ng h?n nhu hút thu?c) hon nhi?u so v?i m?t nguy co b?nh ung thu di truy?n.
 
<
Ý KIẾN BẠN ĐỌC