Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư tụy

Một yếu tố nguy cơ là bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cơ hội của bạn nhận được một căn bệnh ung thư. Các ung thư khác nhau có các yếu tố nguy cơ khác nhau. Một số yếu tố nguy cơ như hút thuốc, có thể được thay đổi.

domperidone

domperidone 10mg

 CÁC Y?U T? NGUY CO UNG THU TUY?N T?Y LÀ GÌ?

M?t y?u t? nguy co là b?t c? di?u gì ?nh hu?ng d?n co h?i c?a b?n nh?n du?c m?t can b?nh ung thu. Các ung thu khác nhau có các y?u t? nguy co khác nhau. M?t s? y?u t? nguy co nhu hút thu?c, có th? du?c thay d?i. 
 
Nh?ng ngu?i khác, nhu tu?i tác ho?c l?ch s? gia dình c?a m?t ngu?i, không th? du?c thay d?i. Tuy nhiên, y?u t? nguy co không cho chúng tôi bi?t t?t c? m?i th?. Có m?t y?u t? nguy co, ho?c th?m chí m?t s? y?u t? nguy co, không có nghia là b?n s? nh?n du?c b?nh. Và r?t nhi?u ngu?i m?c b?nh có th? không có b?t k? y?u t? nguy co du?c bi?t d?n.
Các nhà nghiên c?u dã tìm th?y m?t s? y?u t? ?nh hu?ng d?n co h?i c?a m?t ngu?i b? ung thu tuy?n t?y. H?u h?t trong s? này là y?u t? nguy co ung thu tuy?n t?y ngo?i ti?t.
 
TU?I
 
Nguy co phát tri?n ung thu tuy?n t?y tang lên khi nh?ng ngu?i d? tu?i. H?u nhu t?t c? các b?nh nhân l?n tu?i hon 45. G?n 90% là trên 55 tu?i và hon 70% là trên 65 tu?i. Ð? tu?i trung bình t?i th?i di?m ch?n doán là 72.
 
GI?I TÍNH
 
Ðàn ông có m?t chút kh? nang phát tri?n ung thu tuy?n t?y so v?i ph? n?. Ði?u này có th? là do, ít nh?t là m?t ph?n, gia tang s? d?ng thu?c lá ? nam gi?i. S? khác bi?t trong nguy co ung thu tuy?n t?y là rõ r?t hon trong quá kh? (khi s? d?ng thu?c lá là ph? bi?n hon ? nam nhi?u hon n?), nhung kho?ng cách dã dóng c?a trong nh?ng nam g?n dây.
 
CH?NG T?C
 
Ngu?i M? g?c Phi có nhi?u kh? nang phát tri?n ung thu tuy?n t?y hon ngu?i da tr?ng. Nh?ng lý do cho di?u này là không rõ ràng, nhung nó có th? là do m?t ph?n t? l? cao hon hút thu?c lá và b?nh ti?u du?ng ? nam gi?i và th?a cân ? ph? n?.
 
HÚT THU?C LÁ
 
Nguy co b? ung thu tuy?n t?y là 2-3 l?n cao hon nh?ng ngu?i hút thu?c. Các nhà khoa h?c nghi r?ng di?u này có th? là do hóa ch?t gây ung thu trong khói thu?c lá nh?p vào máu và t?n thuong tuy?n t?y. Kho?ng 20% ??d?n 30% các tru?ng h?p ung thu t?y ngo?i ti?t du?c cho là du?c gây ra b?i hút thu?c lá.
 
Nh?ng ngu?i s? d?ng không khói thu?c lá cung nhi?u kh? nang b? ung thu t?y ngo?i ti?t.
 
BÉO PHÌ VÀ HO?T Ð?NG TH? CH?T
 
Ngu?i th?a cân (béo phì) có nhi?u kh? nang d? phát tri?n ung thu tuy?n t?y ngo?i ti?t, nhu là nh?ng ngu?i không có du?c ho?t d?ng th? ch?t nhi?u. T?p th? d?c làm gi?m nguy co ung thu này.
 
B?NH TI?U ÐU?NG
 
Ung thu t?y ngo?i ti?t là ph? bi?n hon ? nh?ng ngu?i m?c b?nh này. Lý do cho liên k?t này không du?c bi?t. H?u h?t các nguy co du?c tìm th?y ? nh?ng ngu?i m?c b?nh ti?u du?ng lo?i 2. Ðây là lo?i b?nh ti?u du?ng thu?ng b?t d?u ? tu?i tru?ng thành. Nó thu?ng liên quan d?n th?a cân hay béo phì. Nó không ph?i là rõ ràng n?u nh?ng ngu?i có b?nh ti?u du?ng lo?i 1 (v? thành niên) có nguy co cao hon m?c trung bình. Trong m?t s? b?nh nhân, tuy nhiên, ung thu du?ng nhu dã gây ra b?nh ti?u du?ng (không ph?i là cách khác xung quanh).
 
VIÊM T?Y MÃN TÍNH
 
Viêm t?y mãn tính là viêm lâu dài c?a tuy?n t?y. Tình tr?ng này du?c liên k?t v?i tang nguy co ung thu tuy?n t?y, nhung h?u h?t các b?nh nhân v?i viêm t?y không bao gi? phát tri?n ung thu tuy?n t?y. M?i liên h? gi?a viêm t?y mãn tính và ung thu tuy?n t?y là m?nh nh?t ? ngu?i hút thu?c.
 
M?t s? ít tru?ng h?p viêm t?y mãn tính xu?t hi?n là do m?t d?t bi?n gen di truy?n (xem "l?ch s? gia dình"). Nh?ng ngu?i v?i hình th?c này di truy?n c?a viêm t?y mãn tính du?ng nhu d? có m?t cu?c d?i có nguy co cao phát tri?n ung thu tuy?n t?y (kho?ng 40% d?n 75%).
XO GAN
 
Xo gan là m?t s?o gan. Nó phát tri?n ? nh?ng ngu?i có t?n thuong gan t? nh?ng th? nhu viêm gan và s? d?ng ru?u. Ngu?i b? xo gan du?ng nhu có tang nguy co ung thu tuy?n t?y.
 
PHOI NHI?M NGH? NGHI?P
 
N?ng ti?p xúc t?i noi làm vi?c d? m?t s? thu?c tr? sâu, thu?c nhu?m, thu?c và hóa ch?t du?c s? d?ng trong tinh ch? kim lo?i có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu tuy?n t?y.
 
L?CH S? GIA ÐÌNH
 
Ung thu tuy?n t?y có v? nhu d? ch?y trong m?t s? gia dình. Trong m?t s? gia dình, có nguy co cao là do m?t h?i ch?ng di truy?n (du?c gi?i thích trong ph?n ti?p theo, "h?i ch?ng di truy?n"). Trong các gia dình khác, các gen gây tang nguy co ung thu tuy?n t?y không du?c bi?t.
 
DI TRUY?N H?I CH?NG
 
Ð?t bi?n gen th?a k? là b?n sao b?t thu?ng c?a các gen nh?t d?nh có th? du?c truy?n t? cha m? cho con. Nh?ng gen b?t thu?ng có th? gây ra 10% ung thu tuy?n t?y và có th? gây ra các v?n d? khác nhu là t?t. Ví d? v? các h?i ch?ng di truy?n có th? gây ra ung thu tuy?n t?y ngo?i ti?t bao g?m:
 
Vú di truy?n và h?i ch?ng ung thu bu?ng tr?ng , gây ra b?i d?t bi?n ? gen BRCA2
Gia dình u ác tính , gây ra b?i d?t bi?n ? gen p16
Viêm t?y , gia dình gây ra b?i d?t bi?n ? gen PRSS1
Polyposis không di truy?n ung thu d?i tr?c tràng (HNPCC), thu?ng gây ra b?i m?t khi?m khuy?t trong m?t trong hai gen MLH1 ho?c gen MSH2 . Có ít nh?t 5 gen khác cung có th? gây ra HNPCC: MLH3, MSH6, TGBR2, PMS1 , và . PMS2 r?i lo?n này còn du?c g?i là h?i ch?ng Lynch.
H?i ch?ng Peutz-Jeghers (PJS), gây ra b?i khi?m khuy?t ? gen STK1 . H?i ch?ng này cung du?c liên k?t v?i các kh?i u ? du?ng tiêu hóa và m?t s? b?nh ung thu khác
Von Hippel-Lindau
Ý KIẾN BẠN ĐỌC