Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư máu

Chọn thực phẩm với chức năng chống ung thư bạch cầu, chẳng hạn như thịt lợn, máu ngỗng , máu vịt, cỏ linh lăng, tỏi, lúa mì, cà rốt, quả óc chó, và thực phẩm. Các loại khác với làm giàu máu và chống chảy máu, chẳng hạn như gan,nấm, mè, dưa chuột biển, đậu phộng, hoa sen gốc, nho, nấm, mai vỏ rùa, rùa, vv

viagra smoking weed

viagra weed francescodiaz.azurewebsites.net

 (1) Ch?n th?c ph?m v?i ch?c nang ch?ng ung thu b?ch c?u, ch?ng h?n nhu th?t l?n, máu ng?ng , máu v?t, c? linh lang, t?i, lúa mì, cà r?t, qu? óc chó, và th?c ph?m. Các lo?i khác v?i  làm giàu  máu  và ch?ng ch?y máu, ch?ng h?n nhu gan,n?m, mè, dua chu?t bi?n, d?u ph?ng, hoa sen g?c, nho, n?m, mai v? rùa, rùa, vv

 
(2) Tránh an th?c an nhi?u gia v? và thu?c lá không có ru?u, và cà phê espresso.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC