Khối u

Cuộc sống mới cho Peng

Tiến sĩ Kecheng Xu đã choáng váng, và các chuyên gia khác có bị sốc, thậm chí trong lịch sử y học trong nhiều thập kỷ, họ chưa bao giờ nhìn thấy bụng lớn đến thế

viagra prodej praha

viagra prodej

 Ti?n si Kecheng Xu dã choáng váng, và các chuyên gia khác có b? s?c, th?m chí  trong l?ch s? y h?c trong nhi?u th?p k?, h? chua bao gi? nhìn th?y b?ng l?n d?n th?

 
 Peng Xiao Mei dã ph?i ch?u d?ng ung thu bu?ng tr?ng trong 2 nam. Sinh trong m?t gia dình nghèo, cô ?y không mu?n làm t?n thuong nh?ng ngu?i thân yêu ? nhà, dã b? nhà ? H?i Nam, và s?m tr? thành vô gia cu. Cô bi?t cô dang b? ung thu, và dã hy v?ng r?ng cô s? ch?t l?ng l? không ?nh hu?ng d?n gia dình cô. Ði b?nh vi?n công ? m?t thành ph? g?n dó, cô hy v?ng cô có th? ch?t ? dó và có các b?nh vi?n cham sóc s?p x?p tang l? c?a cô.
    Trong chuy?n vi?ng tham c?a các b?nh vi?n d?a phuong, ti?n si Xu th?y cô Peng ng?i không c?n giám sát t?i b?nh vi?n, và trái tim ông dã phá v? khi nhìn th?y cô tuy?t v?ng nhu v?y. Bi?t r?ng là m?t tru?ng h?p có th? h? tr?, ông dã c? Bác si Fuda g?i m?t xe c?u thuong d? dua bà Peng d?n Qu?ng Châu.
 
    T?i th?i di?m dó, cô Peng trong tình tr?ng nguy k?ch, có khó th?, và g?n suy tim . M?c dù t?t c?, cô Peng dã tr?i qua m?t lo?t các ho?t d?ng ch? y?u d? lo?i b? kh?i u kg 55 có ch?a m?t lu?ng l?n ch?t l?ng nang, có th? là m?t k? l?c th? gi?i.
Ð?n hôm nay, Cô Peng dã c?i thi?n r?t nhi?u, c? v? m?t c?m xúc và th? ch?t. Xem hình ?nh du?i dây d? xem s? ti?n b? tuy?t v?i c?a cô.
 
 
Tru?c khi ph?u thu?t ?  b?nh vi?n Fuda (Peng Xiao Mei dã du?c ch?u d?ng ung thu bu?ng tr?ng trong 2 nam.)
 
Sau khi ph?u thu?t t?i b?nh vi?n Fuda 
Vi?n tru?ng Xu chào dón cô Peng trên sân kh?u và chúc m?ng cô v? thành công di?u tr? c?a cô, Cô Peng c?m on b?nh vi?n dã cham sóc y t? t? thi?n
 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC