Tiếng nói bệnh nhân

Cuộc sống mong manh

Bà Lone, một người phụ nữ trung niên từ Đan Mạch. Một trong những điều đầu tiên mọi người nhận thấy về cô ấy là lạc quan, tự nhiên cở mở, và quyết tâm không bao giờ từ bỏ. Bà Lone bắt đầu cuộc hành trình đến Trung Quốc hai năm trước đây:

generico cialis sandoz

tadalafil generico mylan read here

 Bà Lone, m?t ngu?i ph? n? trung niên t? Ðan M?ch. M?t trong nh?ng di?u d?u tiên m?i ngu?i nh?n th?y v? cô ?y là l?c quan, t? nhiên c? m?, và quy?t tâm không bao gi? t? b?. Bà Lone b?t d?u cu?c hành trình d?n Trung Qu?c hai nam tru?c dây:

 
    Trong tháng 11 nam 2007, bà Lone dã tr?i qua s?t cao, lên d?n 39 ?, du?i bên ph?i b?ng dau. Qua siêu âm và CT, kh?i u dã du?c tìm th?y ? v? trí bu?ng tr?ng bên ph?i. K?t qu? là, vào ngày 03 Tháng M?t nam 2008, cô tr?i qua ph?u thu?t liên quan d?n ung thu d?u tiên c?a cô t?i m?t b?nh vi?n d?a phuong.
 
    Ði?u tr?: m? b?ng d? ki?m tra tình tr?ng kh?i u, kh?i u dã du?c tìm th?y và xác nh?n b?ng sinh thi?t. Qua k?t qu? sinh thi?t xác nh?n b?nh ác tính, và các vùng lân c?n dã d?n d?n di can d?n các co quan khác. Sau ph?u thu?t ki?m tra b?nh lý cho th?y: ung thu bi?u mô t? bào v?y và ung thu c? t? cung di can.
 
    Sau 4 chu k? hóa tr? li?u thông thu?ng, bà Lone dã tr?i qua kho?ng th?i gian khó khan b? nôn m?a và m?t m?i. M?c dù di?u tr? ung thu c?a bà ti?p t?c ti?n vào t? cung c?a mình, có ki?m tra PET / CT ngày 29 tháng 3 nam 2008. Theo l?i khuyên c?a các bác si c?a cô, cô dã d?ng ý làm ph?u thu?t l?n th? hai vào ngày 13 tháng 5 d? c?t b?, sau dó d?n d?n bi?n ch?ng nghiêm tr?ng (dau b?ng, s?t cao, ti?u du?ng rò). Sau khi th?i gian g?n 1 tháng, bà Lone t? t? b?t d?u h?i ph?c sau ph?u thu?t.
 
    Khi nó dã di can d?n các vung khác thì vi?c ch?n l?a phuong pháp di?u tr? c?a cô dã b? b? t?c. Ðan M?ch có cham sóc s?c kh?e qu?c gia cho t?t c? công dân là mi?n phí nhung cô ch?p nh?n tr? các chi phí cao, và chi phí c?a riêng mình d? di d?n New York, M? d? di?u tr? t?i b?nh vi?n MSKCC. T?i b?nh vi?n M?, cô dã nh?n ra r?ng các bác si Ðan M?ch dã b? ch?n doán nh?m cô, r?ng cô ?y thay vì có ung thu bi?u mô bu?ng tr?ng chính t? bào v?y, ch? không ph?i là ung thu c? t? cung. Chi?n lu?c di?u tr? hi?u qu? cho can b?nh này v?n còn chua rõ ràng, tiên lu?ng là th?p so v?i ung thu bi?u mô bu?ng tr?ng khác, t? l? s?ng sót hàng nam kho?ng 15% -30%, trong khi tiên lu?ng ung thu bi?u mô t? bào bu?ng tr?ng c?a cô th?m chí còn t?i t? hon, v?i m?t kho?ng th?i gian s?ng trung bình 4 d?n 5 tháng, th?i gian t?n t?i dài nh?t không quá 2 nam. Ch?c ch?n, sau khi hoàn thành c?a hóa tr? li?u, l?i xem xét PET / CT, cho th?y kh?i u không ki?m soát du?c, m?t l?n n?a phát hi?n ra các t?n thuong di can (tru?c xuong cùng và sau phúc m?c nút di can b?ch huy?t, tang d?n ru?t k?t và di can), t?c ngh?n ru?t k?t gây ra b?i vi?c di can gây ra cô không th? an u?ng và di v? sinh, ch?t lu?ng cu?c s?ng dã gi?m dáng k?. Sau dó, cô dã th?c hi?n m?t chuy?n di d?n Ð?c, nhung di?u tr? cung không th? ki?m soát ung thu c?a bà lan r?ng. Sau khi tìm ki?m trên internet, bà Lone qua B?nh vi?n Ung thu Fuda t?i Qu?ng Châu Trung Qu?c dang ti?n t?i m?t li?u pháp ph?u thu?t l?nh k?t h?p v?i li?u pháp mi?n d?ch. Sau khi làm nghiên c?u c?a mình và nh?n du?c t?t c? các thông tin qua thu di?n t?, bà dã quy?t d?nh di d?n m?t d?t nu?c hoàn toàn nu?c ngoài d? di?u tr? v?i hy v?ng r?ng phuong pháp này m?i có th? ki?m soát ung thu c?a bà.
 
 
    PET / CT ki?m tra cho th?y các t?n thuong di can so v?i s? gia tang tru?c dó, n?i soi dã du?c tìm th?y t?i 15cm-18cm t? h?u môn có v?t loét d?i tràng xích-ma. Sinh thi?t cho th?y ung thu bi?u mô kém phân bi?t t? bào v?y. Các chuyên gia B?nh vi?n dã quy?t d?nh c?t b? d?i tràng xích-ma dòng c?a các kh?i u di can, m?c dù nguy co c?a ph?u thu?t c?t b?. K?t h?p li?u pháp ph?u thu?t l?nh (Helium Argon-cryoablaton), và li?u pháp gieo h?t(Iodin 125 gieo h?t phóng x?), và mi?n d?ch có th? c?i thi?n ch?c nang mi?n d?ch t?ng th? và ki?m soát ti?n tri?n kh?i u.
 
    Ngày 06 Tháng 3, trong m?t chuy?n di tr? l?i theo dõi, PET / CT cho th?y s? bi?n m?t c?a các phòng d?i tràng xích-ma, di can trong ? b?ng dã gi?m dáng k?.
 
  
 
    2008/12/25 d?ng m?ch ch? h?ch b?ch huy?t            2009/03/06 S? d?ng ph?u thu?t l?nh và gieo h?t 
2008/12/25 d?i tràng xích-ma kh?i u di can h?ch b?ch huy?t; 2009/03/06 ph?u thu?t c?t b? và li?u pháp quang d?ng
               2008-12-25 before                                                                                2009-3-6  after
 
Sau khi nh?n du?c k?t qu? di?u tr? c?a cô, cô dã vui m?ng d?n roi nu?c m?t và ngay l?p t?c b?n r?n v?i b?n bè và gia dình d? chia s? nh?ng tin t?c hàng. Sau dó cô nói v?i tôi r?ng khi cô dã ch?n d? d?n Trung Qu?c, cô dã nói v?i các bác si d?a phuong c?a cô r?ng nó không ph?i là m?t ý tu?ng t?t d? di d?n Trung Qu?c d? di?u tr? ung thu. Sau khi k?t qu? nh?n du?c, bà Lone k? ho?ch d? làm cho các chuy?n di ti?p t?c Fuda d? ti?p t?c qu?n lý và ki?m soát ung thu c?a bà..
Ý KIẾN BẠN ĐỌC