Liệu pháp

Mô hình điều trị ung thư 3C

Ung thư là một bệnh hệ thống, khối u chỉ là một biểu hiện của bệnh ung thư địa phương. Một khi ung thư xảy ra, cơ thể có tế bào ung thư, do đó, chỉ cần loại bỏ các khối u không có nghĩa là một cách chữa bệnh ung thư. Chẳng hạn như ung thư vú, ngay cả trong phẫu thuật sớm để được gỡ bỏ, ngay cả sau 20 năm tái phát.

naltrexone buy

naltrexone addictive personality williamgonzalez.me
B?nh vi?n Fuda, Qu?ng Châu B?nh vi?n Ung thu Fuda
Co s? lý lu?n
      Ung thu là m?t b?nh h? th?ng, kh?i u ch? là m?t bi?u hi?n c?a b?nh ung thu d?a phuong. M?t khi ung thu x?y ra, co th? có t? bào ung thu, do dó, ch? c?n lo?i b? các kh?i u không có nghia là m?t cách ch?a b?nh ung thu. Ch?ng h?n nhu ung thu vú, ngay c? trong ph?u thu?t s?m d? du?c g? b?, ngay c? sau 20 nam tái phát.
      Ung thu có th? là b?nh ti?u du?ng trong máu cao, áp l?c nhu là hình th?c c?a m?t b?nh mãn tính. Ung thu t? s? xu?t hi?n c?a kh?i u rõ ràng, thu?ng c?n ph?i tr?i nghi?m m?t vài nam ho?c th?m chí nhi?u nam, và m?t s? b?nh nhân có th? là lâu dài ch? không ph?i là hi?n th?, các t? bào ung thu trong co th? ? tr?ng thái "ng?".
      Ch?c nang mi?n d?ch c?a co th? dóng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ki?m soát s? xu?t hi?n ung thu và phát tri?n. N?u ch?c nang t? bào mi?n d?ch m?nh m?, các t? bào ung thu là các t? bào mi?n d?ch d? lo?i b? các t? bào mi?n d?ch và các t? bào ung thu nhu là m?t "cân b?ng" hai "chung s?ng hoà bình", co th? là "hòa bình"; Khi s? lu?ng t? bào mi?n d?ch và s?c s?ng gi?m, ho?c ung thu quá "ma lanh", "d? tránh s? t?n công c?a t? bào mi?n d?ch, g?i là" mi?n d?ch khoan dung "d? t?n d?ng l?i th? c?a các t? bào ung thu s? phát tri?n m?nh, ph? bi?n, chuy?n nhu?ng, và gây nguy hi?m cho d?i s?ng con ngu?i.
      Vì v?y, vi?c di?u tr? ung thu ph?i tuân theo các nguyên t?c sau dây:
      A, c?t b? m?t ph?n có th? có ho?c c?t b? c?t b? kh?i u và ph?u thu?t l?nh là m?t phuong pháp di?u tr? d?a phuong hi?u qu?.
      Hóa tr? là m?t phuong pháp di?u tr? thông thu?ng, nhung cung s? làm t?n thuong các t? bào mi?n d?ch c?a co th?. S? tham gia c?a các lo?i thu?c hóa tr? ?nh hu?ng c?a các kh?i u d?a phuong di?u tr? t?i ch? kh?i u m?ch máu, tác d?ng ph? t?i thi?u.
      Mi?n d?ch là m?t li?u pháp co b?n c?a h? th?ng. Cu?i cùng, lo?i b? t? bào ung thu là d?a trên các t? bào mi?n d?ch ch? không ph?i là b?t k? lo?i thu?c khác.
Ði?u tr?
      Công ngh? hình ?nh (siêu âm, CT ho?c MRI) theo hu?ng d?n c?a d?u dò dông l?nh du?c thi?t k? d?c bi?t thông qua kh?i u, do dó nhi?t d? m?c tiêu nhanh chóng gi?m xu?ng du?i âm 160 ° C và sau dó làm ?m l?i 20-40 ° C, l?p di l?p l?i 2 - 3 chu k?, c?t b? kh?i u. So v?i công ngh? c?t d?t khác, CSA có nh?ng uu di?m sau dây: 
 
      C? hai di?u tr? các kh?i u nh?, di?u tr? các kh?i u l?n, c?t b? c? kh?i u c?t b? m?t kh?i u don nhi?u;
      * Freezing s? không gây t?n h?i các m?ch máu l?n và ph? qu?n, khí qu?n, kh?i u ti?p giáp v?i các c?u trúc này có th? là cryoablation;
      Phuong pháp ph?u thu?t l?nh không gây dau d?n, trái l?i, dông l?nh có th? làm gi?m dau; 
 
      * Siêu âm Cryoablation th? t?c rõ ràng theo dõi;
      Cryoablation ch?t t? bào kh?i u, nhung "xác ch?t" v?n còn t?n t?i, cái ch?t c?a các t? bào kh?i u phát hành kháng nguyên d? kích thích ch?c nang mi?n d?ch c?a co th? rõ ràng không c?t b? các t? bào kh?i u, giúp ngan ng?a ung thu tái phát.
Microvascular di?u tr? 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC