Thông tin y học

Diễn đàn ung thư quốc tế tại Fuda Quảng Châu

Hội nghị điều trị ung thư quốc tế với chủ đề "Patient, Pathway, Progress" do bệnh viện ung bướu Fuda và hiệp hội đông lạnh thế giới phối hợp tổ chức đã diễn ra tại bệnh viện ung bướu Fuda, Quảng Châu

prednisolon bivirkninger hund

prednisolon read here

DI?N ÐÀN ÐI?U TR? UNG THU QU?C T? T?I QU?NG CHÂU

 
H?i ngh? di?u tr? ung thu qu?c t? v?i ch? d? "Patient, Pathway, Progress" do b?nh vi?n ung bu?u Fuda và hi?p h?i dông l?nh th? gi?i ph?i h?p t? ch?c dã di?n ra t?i b?nh vi?n ung bu?u Fuda, Qu?ng Châu
Tham gia h?i ngh? có nhi?u chuyên gia hàng d?u trong linh v?c di?u tr? ung thu t?: Nh?t B?n, Nga, Pháp, Hàn Qu?c, Indonesia, ?n Ð?, Áo, Philipine, các nu?c khu v?c Trung Ðông, Vi?t Nam, Singapore… nhu: giáo su Nikolai N. Korpan - Ch? t?ch Hi?p h?i Ðông l?nh th? gi?i, ông Xu Ke Cheng - T?ng vi?n tru?ng B?nh vi?n ung bu?u FUDA d?ng th?i là phó ch? t?ch Hi?p h?i Ðông l?nh th? gi?i, vi?n si WangZhen Yi, vi?n si Zhan QiMin, ông Sajio Sumida - chuyên gia dông l?nh c?a Nh?t B?n, chuyên gia t? trung tâm ung thu M. D Anderson-M?, giáo su Bey Pierre c?a b?nh vi?n Marie Curie-Pháp…
Các chuyên gia dã mang d?n cho di?n dàn nh?ng bài nghiên c?u v? các li?u pháp di?u tr? ung thu. N?i b?t là bài phát bi?u c?a vi?n si Wang Zhen Yi - ngu?i dã t?ng nghiên c?u thành công thu?c di?u tr? b?nh APL (Acute Promyelocytic Leukemia - t?c b?nh ung thu b?ch c?u d?ng ti?n tu? bào c?p v?i tiêu d? "Insights In The Studies On APL Treatment".
 
T?ng vi?n tru?ng B?nh vi?n FUDA, Phó ch? t?ch Hi?p h?i Ðông l?nh th? gi?i (ISC) dã có bài nghiên c?u v?i ch? d? "Chúng ta có th? ch?a du?c ung thu giai do?n cu?i không". Trong bài phát bi?u c?a mình, ông Xu Ke Cheng dã dua ra mô hình di?u tr? ung thu "3C", t?c là s? k?t h?p c?a ba phuong pháp: Cryosurgical Ablation (CSA) - ph?u thu?t dông l?nh, Cancer microcvascular Intervention (CMI), Combined Immunotherapy (CIC) và s? áp d?ng thành công mô hình này trong di?u tr? ung thu t?i b?nh vi?n ung bu?u FUDA, Qu?ng Châu.
V?i mô hình này, t? l? s?ng 5 nam c?a ung thu ph?i, ung thu gan và ung thu tuy?n t?y giai do?n cu?i dã l?n lu?t du?c nâng cao lên thêm 7, 22 và 10%. Ðây là mô hình di?u tr? du?c th? gi?i công nh?n mang d?n hy v?ng m?i cho b?nh nhân ung thu du?c s?ng lâu dài hon. Cung t?i h?i ngh? l?n này, b?nh vi?n FUDA dã du?c các chuyên gia, vi?n si trong di?u tr? ung thu ca ng?i là lá c? tiên phong trong di?u tr? ung thu b?ng các k? thu?t m?i. Hi?n nay, FUDA dang d?ng d?u th? gi?i v? s? ca và b?nh ch?ng ung thu di?u tr? dông l?nh và là don v? hu?n luy?n, dào t?o phuong pháp dông l?nh trong di?u tr? ung thu c?a khu v?c châu Á - Thái Bình Duong.
 
Ngoài ra, các d?i bi?u chuyên gia ung thu khác cung dua ra các nghiên c?u giá tr? dóng góp cho h?i ngh? nhu: giáo su John L. Marshall v?i ch? d? "M?t tr?n dánh thông minh ch?ng l?i ung thu - Fighting a Smarter War on Cancer", giáo su Khanewich c?a Nga v?i ch? d? liên quan d?n k? thu?t dông l?nh…
Nh?ng nghiên c?u v? thu?c dùng trong di?u tr? ung thu cung du?c trình bày t?i di?n dàn. Các chuyên gia trao d?i v?i nhau v? nh?ng nghiên c?u, phát minh, ?ng d?ng du?c d? c?p trong di?n dàn. Di?n dàn dã dua ra m?t cái nhìn t?ng quát và phuong châm chung trong di?u tr? ung thu, dó chính là s? k?t h?p gi?a các li?u pháp, gi?a truy?n th?ng và hi?n d?i, gi?a Ðông và Tây Y. Phuong châm này dang du?c FUDA th?c hi?n khá thành công thông qua mô hình di?u tr? k?t h?p c?a mình.
 
T?i di?n dàn l?n này, Hi?p h?i Ðông l?nh châu Á dã du?c thành l?p, nh?m m? r?ng hon s? ?ng d?ng c?a k? thu?t dông l?nh trong di?u tr? ung thu t?i các qu?c gia châu Á.
 
T? di?n dàn này có th? nhìn th?y du?c r?ng di?u tr? ung thu dang có nh?ng bu?c ti?n m?i r?t dáng m?ng. Chúng ta có quy?n hy v?ng r?ng v?i nh?ng n? l?c, nh?ng c?ng hi?n không ng?ng c?a các nhà khoa h?c, b?nh ung thu s? có th? ch?a du?c.
 
Thông tin chi ti?t tham kh?o thêm t?i dây.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC