Liệu pháp

Liệu pháp miễn dịch

Liệu pháp Phối hợp Miễn dịch trong điều trị Ung thư (CIC) (Combined Immunotherapy for Cancer) Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc giám sát miễn dịch (immunosurveillance) và tin tưởng rằng cơ chế này sẽ giúp trị ung thư hiệu quả

cialis cena u apotekama srbija

cialis
 Li?u pháp Ph?i h?p Mi?n d?ch trong di?u tr? Ung thu (CIC) (Combined Immunotherapy for Cancer) Ngày càng có nhi?u ngu?i quan tâm d?n vi?c giám sát mi?n d?ch (immunosurveillance) và tin tu?ng r?ng co ch? này s? giúp tr? ung thu hi?u qu?. Do dó, li?u pháp mi?n d?ch dã m? ra nhi?u tri?n v?ng m?i trong vi?c di?u tr? ung thu. Li?u pháp này chú tr?ng d?n vi?c làm tang ch?c nang mi?n d?ch ch?ng t? bào ung thu, và dã g?t hái du?c nhi?u thành t?u kh? quan.
Li?u pháp Ph?i h?p Mi?n d?ch trong di?u tr? Ung thu (CIC) (Combined Immunotherapy for Cancer)
 
Ngày càng có nhi?u ngu?i quan tâm d?n vi?c giám sát mi?n d?ch (immunosurveillance) và tin tu?ng r?ng co ch? này s? giúp tr? ung thu hi?u qu?. Do dó, li?u pháp mi?n d?ch dã m? ra nhi?u tri?n v?ng m?i trong vi?c di?u tr? ung thu. Li?u pháp này chú tr?ng d?n vi?c làm tang ch?c nang mi?n d?ch ch?ng t? bào ung thu, và dã g?t hái du?c nhi?u thành t?u kh? quan.
 
Li?u pháp Ph?i h?p Mi?n d?ch ch?ng Ung thu (CIC) là m?t ph?n quan tr?ng trong các li?u pháp t?ng quát giúp kéo dài m?ng s?ng m?t cách dáng k?, kh?ng ch? ho?c gi?m nguy co tái phát. Qua kinh nghi?m di?u tr?, hon 50% b?nh nhân ung thu giai do?n sau du?c di?u tr? b?ng li?u pháp CIC có th? s?ng thêm t? 10-15 nam mà không b? tác d?ng ph? b?t l?i ho?c b? bi?n ch?ng nào.
 
Fuda Cancer Hospital dã di d?u trong vi?c dùng CIC. CIC ph?i h?p v?i ph?u thu?t l?nh dã du?c dua vào h? th?ng tr? li?u và du?c xem nhu mô hình d?u tr? di?n hình, không nh?ng t?i Fuda mà còn cho r?t nhi?u b?nh nhân d?n t? nhi?u nu?c khác nhau trên th? gi?i.
 
CHI?N LU?C
CIC du?c ph?i h?p theo nhi?u cách khác nhau: gi?a các phuong án khác nhau; gi?a các l? trình mi?n d?ch khác nhau; gi?a các co ch? mi?n d?ch khác nhau; gi?a di?u tr? c?c b? v?i toàn thân; gi?a Y h?c C? truy?n Trung hoa v?i Y h?c phuong Tây.
 
PHUONG PHÁP
1. V?C-XIN T? BÀO ÐUÔI GAI  (DC) (Dendritic Cell Vaccine)
 
Ði?u t?i c?n là ph?i s? d?ng d? kh?i lu?ng kháng nguyên (antigen) các t? bào ung thu c?n thi?t d? có dem l?i hi?u qu? mi?n d?ch ch?ng ung thu. DC là các t? bào d?n truy?n kháng nguyên kh?e m?nh (powerful antigen-presenting cells) và hi?n h?u trong t?t c? mô c?a co th?. Nhi?u DC lúc d?u là các d?i th?c bào (macrophage) và dóng vai trò s? gi? r?t hi?u qu?. Khi các DC b?t d?u tru?ng th?nh, chúng cung b?t d?u di chuy?n, ho?c di trú d?n m?t h?ch b?ch huy?t (lymph node). Các h?ch b?ch huy?t ch?a d?ng r?t nhi?u b?ch huy?t bào (lymphocytes) nhu CTLs. Có nhi?u b? ph?n co th? có s? lu?ng l?n h?ch b?ch huy?t. Trong các h?ch b?ch huy?t, các DC ti?p xúc v?i các lo?i b?ch huy?t bào khác nhau. N?u các DC tru?ng thành d?y d?, các kháng nguyên kh?i u (tumor antigen) thích h?p s? b? dính vào b? m?t c?a t? bào. Lúc dó, các kháng nguyên kh?i u du?c các DC h?p thu, và r?i du?c ch? bi?n và dua vào các t? bào T cùng v?i tín hi?u kích thích (costimulatory signal) thích h?p. Khi các DC dã du?c kích ho?t, các t? bào T d?c h?i (cytotoxic T cells) s? phát hi?n và tiêu di?t các t? bào kh?i u, và t? dó s? hình thành ch?t kháng nguyên kh?i u.
    
V?c-xin DC du?c làm b?ng ch?t li?u ung thu c?a chính b?n thân ngu?i b?nh, kháng nguyên kh?i u dã tinh ch?, ho?c các phân bào (cytokines).
 
2. Sát th? du?c tr? giúp b?ng cytokine (CIK) (Cytokine-induced killer)
 Nghiên c?u cho th?y các t? bào CIK vô cùng hi?u qu? khi xác d?nh v? trí các t? bào ung thu m?c tiêu. Ngoài ra, các t? bào CIK còn có c? m?t d?i quân h?n h?p các t? bào tác d?ng (effector cells) sau khi b? kích thích v?i m?t h?n h?p interferon-gamma (IFN-γ), anti-CD3 (αCD3), interleukin-2 (IL-2) and interleukin-1beta (IL1β).
 
Các t? bào CIK du?c xem nhu m?t ph?n c?a d?i quân t? bào sát th? b?m sinh T (NKT) (natural killer T (NKT) cell population). Các t? bào NKT này hình thành m?t t?p th? nh? g?m các t? bào T v?i nhi?u d?c thù thú v?, và ti?t ra c? hai ch?t t? bào dánh d?u NK (cell markers), nhu CD56, và t? bào dánh d?u T, nhu CD3. CIK du?c ch? t?o t? máu c?a b?nh nhân.  
 
3.V?C-XIN H?N H?P (MV) (Mixed Vaccine)
 
Nh? có nhi?u kinh nghi?m trong vi?c tinh ch? v?c-xin ung thu d? l?p phác d? di?u tr? toàn di?n và cá nhân hóa, Fuda dã t?o du?c các k? l?c và k?t qu? di?u tr? d?c dáo. Phuong pháp này r?t khác bi?t so v?i vi?c ch? dùng v?c-xin don thu?n. H?n h?p v?c-xin này du?c ch? t? các v?c-xin thuong m?i, nhung li?u lu?ng và t? l? khác nhau nh?m nâng cao ch?c nang mi?n d?ch b?m sinh.
 
4.CÁC PHÂN BÀO (Cytokines)
Các phân bào nhu Interleukin-2, Interferon, Thymosin 1(Zadaxin), nh?ng thành ph?n không d?c thù (Non-Specific Components) du?c dùng d? bình thu?ng hóa môi tru?ng bên trong co th? - ‘m?nh d?t’ phát tri?n c?a ung thu, và ph?c h?i kh? nang kháng b?nh c?a co th?. Vi?c ch?n thu?c, d?nh gi? tiêm thu?c và kho?ng th?i gian gi?a hai k? tiêm là tùy thu?c vào kh?i u và d?c di?m c?a b?nh nhân.
 
5.KÍCH THÍCH C?C (pole irritation)
Vi?c kích thích c?c du?c th?c hi?n ph?i h?p v?i tiêm thu?c d?c tr? vào các c?c khác nhau, và cách ch?n l?a d?a trên co s? Y h?c C? truy?n Trung qu?c.
 
6.  B? SUNG KHÍ B?NG Y H?C C? TRUY?N TRUNG HOA (“supplementing Qi” by Traditional Chinese Medicine)
 Ph?n l?n các b?nh nhân ung thu d?u b? y?u ‘tì v?’ (spleen) và “khí’ (ch?c nang luu chuy?n c?a co th?). Các toa thu?c b?i du?ng khí và ‘tì v?’ d?u áp d?ng du?c cho b?nh nhân v?i th? tr?ng nhu?c và y?m khí do m?c c&a
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
dfasd
asdfasdf
(ds)
Xóa