Chiến đấu ung thư

Chăm sóc cuối cùng cho bệnh nhân ung thư

Chăm sóc cho bệnh nhân thoải mái về thể chất, tinh thần, và tình cảm, cũng như hỗ trợ xã hội cho người thân yêu của bạn, người mà đang phải chiến đấu và chịu đựng vì bệnh căn bệnh ung thư giai đoạn cuối này.

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

ldn benefits

click naltrexone use click

Cham sóc cu?i cùng cho b?nh nhân ung thu

 
Cham sóc cho b?nh nhân tho?i mái v? th? ch?t, tinh th?n, và tình c?m, cung nhu h? tr? xã h?i cho ngu?i thân yêu c?a b?n, ngu?i mà dang ph?i chi?n d?u và ch?u d?ng  vì b?nh can b?nh ung thu giai do?n cu?i này.
 
Nói chuy?n v?i b?nh nhân v? mong u?c c?a h? trong quãng d?i còn l?i d? giúp b?nh nhân du?c tho?i mái nh?t bên ngu?i h? yêu m?n nh?t.
Nghiên c?u dã ch? ra r?ng s? cham sóc chu dáo có th? c?i thi?n ch?t lu?ng cu?c s?ng c?a b?nh nhân ung thu giai do?n cu?i.
1.           Ý nghia c?a vi?c cham sóc cu?i cùng cho ngu?i b? ung thu?
 
Khi d?i cham sóc s?c kh?e b?nh nhân ung thu xác d?nh r?ng ung thu không còn có th? ki?m soát du?c, ki?m tra y t? và di?u tr? ung thu thu?ng d?ng l?i. Tuy nhiên,vi?c cham sóc cho b?nh nhân v?n ti?p t?c v?i m?c tiêu c?i thi?n ch?t lu?ng cu?c s?ng c?a ngu?i b?nh và nh?ng ngu?i thân c?a h?, d?ng th?i làm cho h? s?ng tho?i mái trong nh?ng ngày tháng cu?i cùng c?a cu?c d?i.
 
Thu?c và di?u tr? mà ngu?i b?nh nh?n du?c có th? ki?m soát con dau và các tri?u ch?ng khác, ch?ng h?n nhu táo bón , bu?n nôn và khó th?. M?t s? ngu?i ch?n ? nhà khi ti?p nh?n nh?ng phuong pháp di?u tr? này trong khi nh?ng ngu?i khác nh?p vi?n ho?c co s? y t? khác. Dù b?ng cách nào, nh?ng d?ch v? này có s?n d? giúp b?nh nhân và gia dình c?a h? trong các v?n d? y t?, tâm lý , xã h?i, và tinh th?n tru?c vi?c ngu?i b?nh s?p ra di. Chuong trình cham sóc cu?i m?t chuong trình toàn di?n nh?t và t?ng h?p nh?t.
 
Giai do?n cu?i c?a cu?c s?ng ? m?i ngu?i là khác nhau. Các d?u hi?u và tri?u ch?ng ngu?i dã thay d?i khi b?nh c?a h? v?n ti?p t?c, và m?i ngu?i có nhu c?u riêng v? thông tin và h? tr?. Các câu h?i và s? lo ng?i c?a các thành viên trong gia dình v? ph?n d?i còn l?i c?a ngu?i b?nh nên du?c th?o lu?n v?i nhau, cung nhu v?i d?i ngu cham sóc s?c kh?e.
 
Truy?n thông v? cham sóc cu?i cùng c?a cu?c s?ng và ra quy?t d?nh trong nh?ng tháng cu?i cùng c?a cu?c s?ng c?a m?t ngu?i là r?t quan tr?ng. Nghiên c?u dã ch? ra r?ng n?u m?t ngu?i b? ung thu giai do?n ti?n tri?n th?o lu?n s?m v?i bác s? v? l?a ch?n c?a h? trong v?n d? cham sóc thì d? cang th?ng c?a ngu?i dó gi?m và kh? nang d?i phó v?i b?nh t?t tang lên. Các nghiên c?u cung cho th?y b?nh nhân thu?ng mu?n s?m có m?t cu?c trò chuy?n c?i m? và trung th?c v?i bác si v? l?a ch?n cho vi?c cham sóc cu?i cùng c?a h? trong quá trình b?nh và h? hài lòng hon khi h? có bu?i nói chuy?n này.
 
Các chuyên gia khuy?n khích b?nh nhân d? hoàn thành các ch? th? tru?c, dó là van b?n nêu rõ mong mu?n c?a m?t ngu?i cham sóc. H? cung ch? d?nh ngu?i b?nh nhân l?a ch?n là nhà s?n xu?t quy?t d?nh cho vi?c cham sóc h? khi h? không th? quy?t d?nh. Ði?u quan tr?ng là cho nh?ng ngu?i b? ung thu có nh?ng quy?t d?nh tru?c khi chúng tr? nên quá b? b?nh d? làm cho h?. Tuy nhiên, n?u m?t ngu?i không tr? thành quá b? b?nh tru?c khi h? dã hoàn thành m?t ch? th? tru?c, nó r?t h?u ích cho gia dình nh?ng ngu?i cham sóc ph?i bi?t cham sóc thân yêu c?a h? s? mu?n nh?n. Ð? bi?t thêm thông tin v? ch? th? tru?c có th? du?c tìm th?y du?i dây trong ph?n tài nguyên liên quan c?a tài li?u này.
2.           Làm th? nào bác si có th? bi?t du?c b?nh nhân s? ch? còn s?ng du?c bao lâu?
 
B?nh nhân và các thành viên gia dình h? thu?ng mu?n bi?t ngu?i b? ung thu s? còn s?ng du?c bao lâu.Ðó là di?u h?t s?c bình thu?ng d? chu?n b? tru?c. Nhung d? doán b?nh nhân còn s?ng du?c bao lâu là m?t câu h?i khó tr? l?i. M?t s? y?u t?, bao g?m c? các lo?i ung thu, v? trí c?a nó, và xem b?nh nhân có các b?nh khác, có th? ?nh hu?ng d?n nh?ng gì s? x?y ra.
 
M?c dù bác si có th? có th? u?c tính s? lu?ng th?i gian ngu?i b?nh dó s? ti?p t?c s?ng d?a trên nh?ng gì bác si bi?t v? b?nh nhân, h? có th? là do d? d? làm nhu v?y. Bác si có th? lo ng?i v? u?c tính tu?i th? còn l?i c?a ngu?i b?nh. Bác si cung có th? là s? hãi cho hy v?ng sai ho?c làm m?t tâm lý c?a m?t ngu?i còn s?ng.
3.         Khi nào thì c?n m?t s? cham sóc d?c bi?t cho ngu?i b?nh ung thu t?i nhà
 
Hãy h?i ngu?i b?nh c?n thêm s? tr? giúp t? d?ch v? cham sóc n?u ngu?i bênh c?m th?y tho?i mái, n?u h? c?m th?y dau d?n, và n?u h? có b?t k? v?n d? v?t lý khác.
 
Có th? là khi ngu?i cham sóc c?n s? h? tr? t? d?i ngu cham sóc s?c kh?e c?a b?nh nhân. M?t ngu?i cham sóc có th? liên l?c v?i bác si ho?c y tá c?a b?nh nhân d? du?c giúp d? trong b?t k? tình hu?ng sau dây:
 
B?nh nhân không thuyên gi?m dau dù dã dùng li?u thu?c gi?m dau.
 
B?nh nhân b?t d?u có các tri?u ch?ng m?i, ch?ng h?n nhu bu?n nôn, nôn, tang s? nh?m l?n, lo l?ng, b?n ch?n.
 
B?nh nhân xu?t hi?n l?i các tri?u ch?ng dã du?c ki?m soát t?t tru?c dây
 
B?nh nhân th?y khó ch?u, ch?ng h?n nhu b?ng cách nhan nhó hay rên r?.
 
Các b?nh nhân b? khó th? và có v? bu?n bã.
 
B?nh nhân là không th? di ti?u ho?c tr?ng r?ng ru?t.
 
B?nh nhân dang roi vào tr?ng thái hôn mê.
 
B?nh nhân r?t chán n?n ho?c nói v? t? t?.
 
Ngu?i cham sóc có
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
nghe mà thấy buồn
Cần chăm sóc cho người thân yêu của mình http://www.cancer.com.vn
(hi)
Xóa