Ung thư đàn ông

Đàn ông lớn tuổi dễ bị ung thư da

Một nghiên cứu mới tiết lộ nam giới lớn tuổi có nguy cơ bị bệnh ung thư da càng cao, do họ không bôi kem chống nắng và không biết kiểm tra dấu hiệu ung thư da, theo Healthday.

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews read here

Theo Vi?n Da li?u (M?), kho?ng 132.000 tru?ng h?p b? ung thu da du?c ch?n doán t?i M? nam 2012.

Ti?n si Thomas Rohrer, giáo su da li?u t?i Ð?i h?c Y Brown cho bi?t: “Nghiên c?u cho th?y nhi?u nam gi?i không b?o v? da khi ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i khi ra du?ng và m?t s? ngu?i tin r?ng ánh n?ng m?t tr?i t?t cho s?c kh?e c?a h?”.

C?n bôi kem ch?ng n?ng khi ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i - ?nh: Shutterstock

Cung theo nghiên c?u, có d?n 59% n? gi?i bi?t cách ki?m tra da d?i v?i các d?u hi?u ung thu da, trong khi con s? này ? nam gi?i là 46%.Tru?c dó, các nhà nghiên c?u dã ti?n hành ph?ng v?n các d?i tu?ng tham gia nghiên c?u, có 29% nam gi?i b?o r?ng h? luôn b?o v? da khi ? ngoài tr?i, trong khi ? n? gi?i là 43%. Ngoài ra, 39% nam gi?i tr? l?i r?ng h? thích ánh n?ng m?t tr?i và ch?ng h? quan tâm vi?c nó có h?i cho da hay không, con s? này ? n? gi?i là 28%.

Các tác gi? khuy?n cáo nam gi?i nên ki?m tra da d? k?p th?i phát hi?n nh?ng d?u hi?u thay d?i c?a da.

Ti?n si Rohrer cung hy v?ng các phuong ti?n truy?n thông nên giúp m?i ngu?i nh?n th?c rõ v? cách b?o v? da th? nào d? tránh b? ung thu da.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC