Chuẩn đoán

Kiểm tra ung thư tụy

Nếu bạn lo lắng về sức khỏe của bạn, bạn thường bắt đầu bằng cách nhìn thấy bác sĩ gia đình của bạn, những người sẽ kiểm tra và yêu cầu về sức khỏe nói chung của bạn. Bác sĩ sẽ nhìn vào da và mắt của bạn và có thể yêu cầu bạn phải có xét nghiệm máu và cung cấp cho một mẫu nước tiểu để kiểm tra các dấu hiệu của bệnh vàng da

side effects of alcohol and antidepressants

antidepressants and alcohol

 

N?u b?n lo l?ng v? s?c kh?e c?a b?n, b?n thu?ng b?t d?u b?ng cách nhìn th?y bác si gia dình c?a b?n, nh?ng ngu?i s? ki?m tra và yêu c?u v? s?c kh?e nói chung c?a b?n. Bác si s? nhìn vào da và m?t c?a b?n và có th? yêu c?u b?n ph?i có xét nghi?m máu và cung c?p cho m?t m?u nu?c ti?u d? ki?m tra các d?u hi?u c?a b?nh vàng da.
 
Bác si s? yêu c?u b?n ki?m tra v?t lý. Bác si có th? ki?m tra ph?n b?ng m?m bên ngoài. Nó có th? là có th? c?m th?y m?t c?c. Ho?c gan c?a b?n có th? c?m th?y m? r?ng.
 
Sau khi ki?m tra, bác si s? c?n gi?i thi?u b?n d?n b?nh vi?n d? ki?m tra và ch?p X-quang.
T?i b?nh vi?n
Các chuyên gia mà b?n nhìn th?y s? b?t d?u b?ng cách h?i b?n v? b?nh s? và các tri?u ch?ng c?a b?n. Sau dó, h? s? xem xét b?n c?m th?y b?ng có tri?u ch?ng nhu th? nào. B?n có th? du?c yêu c?u làm xét nghi?m máu và ng?c X-quang d? ki?m tra s?c kh?e nói chung c?a b?n. Sau dó, chuyên gia c?a b?n s? s?p x?p m?t s? xét nghi?m khác cho b?n. B?n có th? du?c yêu c?u d? di vào b?nh vi?n d? xét nghi?m c?a b?n. Ho?c b?n có th? có trong các b? ph?n b?nh nhân ngo?i trú.
 
Xét nghi?m máu
Cung nhu xét nghi?m máu d? di?u tra s?c kh?e nói chung c?a b?n, bác si có th? ki?m tra các d?u hi?u ung thu. Ðánh d?u là nh?ng ch?t hóa h?c có th? hi?n th? trong dòng máu trong m?t s? lo?i ung thu. Có hai d?u hi?u r?ng m?t s? b?nh ung thu tuy?n t?y có th? s?n xu?t - CEA và CA19-9. Nhung c? hai trong các d?u này có th? hi?n th? trong m?t lo?t các di?u ki?n khác. Và m?t s? ngu?i m?c b?nh ung thu tuy?n t?y không cho th?y nh?ng d?u hi?u ? t?t c?. Vì v?y, bác si s? s? d?ng k?t qu? xét nghi?m máu cùng v?i các k?t qu? c?a các xét nghi?m khác c?a b?n d? quy?t d?nh xem b?n có kh? nang d? có m?t ung thu tuy?n t?y.
 
Siêu âm
Ðây là m?t máy quét b?ng cách s? d?ng sóng âm thanh d? nhìn vào tuy?n t?y và gan c?a b?n. Các bác si dang tìm ki?m các u nang ho?c b?t thu?ng khác trong tuy?n t?y c?a b?n. Và d?i v?i các d?u hi?u c?a ung thu hay b?t c? di?u gì khác sai trong gan c?a b?n. Có thông tin v? vi?c có m?t siêu âm trong ph?n CancerHelp Vuong qu?c Anh v? các xét nghi?m ung thu .
 
CT Scan
Ðây là m?t máy quét máy tính b?ng cách s? d?ng tia X-. B?n có th? du?c yêu c?u d? có m?t CT scan c?a b?ng. Có thêm v? vi?c có m?t máy quét CT.
 
N?i soi siêu âm
Ðây là m?t siêu âm du?c th?c hi?n t? bên trong co th?. Bác si c?a b?n có th? g?i nó b?ng EUS t?t. Bác si d?t m?t ?ng linh ho?t du?c g?i là n?i soi xu?ng c? h?ng c?a b?n. N?i soi ?ng ch?a m?t d?u dò siêu âm nh?. Nh?ng hình ?nh siêu âm s? giúp bác si nhìn th?y b?t k? khu v?c nào dó có th? là ung thu và hu?ng d?n m?t kim nh? vào chúng d? lo?i b? m?t m?u t? bào ( sinh thi?t ).
 
MRI scan (Ch?p c?ng hu?ng t?)
Ðây là m?t máy quét b?ng cách s? d?ng sóng di?n t?. B?n có th? du?c yêu c?u d? có m?t MRI b?ng c?a b?n.  .
 
ERCP th? nghi?m
Các bác si s? d?ng xét nghi?m d? ch?n doán nhi?u di?u ki?n c?a tuy?n t?y và túi m?t. ERCP là vi?t t?t c?a Pancreatography Cholangio n?i soi ngu?c dòng. Ði?u này có nghia là b?ng cách s? d?ng m?t máy n?i soi d? giúp ch?p X-ray c?a tuy?n t?y và túi m?t. Bác si c?a b?n cung có th? c? g?ng d? có du?c m?t m?u t? bào ( sinh thi?t ) d? th? d? ch?n doán tình tr?ng c?a b?n.
 
Có thông tin chi ti?t v? vi?c có m?t ERCP trong ph?n c?a chúng tôi v? các xét nghi?m ung thu .
 
Ph?u thu?t n?i soi
Soi ? b?ng là tuong t? nhu dèn n?i soi. Nó là m?t ?ng dài v?i m?t máy ?nh ? m?t d?u và m?t m?nh m?t m?t khác. Ð? di?u tra này, b?n có kh? nang d? có m?t thu?c gây mê chung ng?n. Xét nghi?m này du?c th?c hi?n b?ng cách c?t gi?m m?t s? nh? (v?t r?ch) trong b?ng c?a b?n. Bác si d?t ?ng n?i soi qua các v?t r?ch và ki?m tra b?n t? bên trong. Ðôi khi bác si s? d?ng m?t d?u dò siêu âm v?i ?ng n?i soi vào co th?. Ði?u này du?c g?i là n?i soi siêu âm. Siêu âm giúp bác si d? xác d?nh b?t k? tìm ki?m các khu v?c nghi ng? và l?y m?t m?u t? bào d? ki?m tra ( sinh thi?t ).
 
K?t qu? có th? hi?n th?
Các xét nghi?m này có th? cho th?y b?n có kh? nang b? ung thu tuy?n t?y. B?n có th? có m?t u nang ho?c bu?u trên tuy?n t?y c?a b?n có th? có ho?c không có th? là ung thu. Bác si c?a b?n có th? g?n nhu ch?c ch?n r?ng b?n không có ung thu tuy?n t?y. Tuy nhiên, cách duy nh?t d? hoàn toàn ch?c ch?n là m?t trong hai có c? d?ng lo?i b?, ho?c m?t m?nh mô ra kh?i khu v?c dáng ng? d? ki?m tra du?i kính hi?n vi d? tìm các t? bào ung thu. Này du?c g?i là sinh thi?t 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC