Dấu hiệu

Dấu hiệu ung thư đại tràng

Không có nguyên nhân duy nhất cho ung thư ruột kết. Gần như tất cả các loại ung thư đại tràng bắt đầu là khối u không phải ung thư (lành tính), dần dần phát triển thành ung thư

is low dose naltrexone addictive

is naltrexone addictive

 Nguyên nhân, t? l? m?c, và các y?u t? nguy co

 
Không có nguyên nhân duy nh?t cho ung thu ru?t k?t. G?n nhu t?t c? các lo?i ung thu d?i tràng b?t d?u là kh?i u không ph?i ung thu (lành tính), d?n d?n phát tri?n thành ung thu.
B?n có nguy co cao b? ung thu ru?t k?t n?u b?n có:
 
Ung thu ? nh?ng noi khác trong co th?
Ð?i tr?c tràng polyp
B?nh Crohn
L?ch s? gia dình ung thu d?i tràng
L?ch s? cá nhân c?a ung thu vú
Viêm loét d?i tràng
M?t s? h?i ch?ng di truy?n cung làm tang nguy co phát tri?n ung thu ru?t k?t.
 
Nh?ng gì b?n an có th? dóng m?t vai trò trong nguy co ung thu ru?t k?t. Ung thu ru?t k?t có th? liên quan d?n ch? d? an u?ng ít ch?t xo, ch?t béo và th?t d?. Tuy nhiên, m?t s? nghiên c?u th?y r?ng nguy co chung du?c công nh?n n?u b?n chuy?n sang m?t ch? d? an u?ng nhi?u ch?t xo, vì v?y nguyên nhân liên quan là chua rõ ràng.
 
Hút thu?c lá là m?t y?u t? nguy co cho b?nh ung thu d?i tr?c tràng.
 
Các tri?u ch?ng
 
Nhi?u tru?ng h?p ung thu d?i tràng không có tri?u ch?ng. Các tri?u ch?ng sau dây, tuy nhiên, có th? cho th?y ung thu d?i tràng:
 
Ðau b?ng và dau ? vùng b?ng du?i
Máu trong phân
Tiêu ch?y , táo bón, ho?c thay d?i thói quen di
T?c ru?t
Thu h?p phân
Không gi?i thích du?c tình tr?ng thi?u máu
Tr?ng lu?ng m?t v?i lý do du?c bi?t d?n không
Các d?u hi?u và ki?m tra
 
V?i sàng l?c thích h?p, ung thu ru?t k?t có th? du?c phát hi?n tru?c khi các tri?u ch?ng phát tri?n, khi nó là có th? ch?a du?c.
 
Bác si s? th?c hi?n m?t ki?m tra v?t lý vào khu v?c b?ng c?a b?n. Các ki?m tra v?t lý hi?m khi cho th?y b?t k? v?n d?, m?c dù bác si có th? c?m th?y m?t kh?i u ? vùng b?ng. 
 
Ki?m tra hình ?nh d? ch?n doán ung thu d?i tr?c tràng bao g?m:
 
N?i soi d?i tràng
Soi d?i tràng sigma
Luu ý: Ch? n?i soi có th? nhìn th?y toàn b? d?i tràng.
 
N?u không rõ có th? ki?m tra máu trong phân (FOBT) có th? phát hi?n m?t lu?ng nh? máu trong phân, có th? cho th?y ung thu ru?t k?t. Tuy nhiên, xét nghi?m này thu?ng là tiêu c?c ? nh?ng b?nh nhân ung thu d?i tràng. Vì lý do này, FOBT ph?i du?c th?c hi?n cùng v?i n?i soi d?i tràng ho?c soi d?i tràng sigma. Nó cung quan tr?ng c?n luu ý r?ng m?t FOBT tích c?c không có nghia là b?n b? ung thu.
 
Công th?c máu có th? cho th?y d?u hi?u c?a b?nh thi?u máu v?i các m?c d? ch?t s?t th?p.
 
Các giai do?n c?a ung thu d?i tr?c tràng
 
Giai do?n 0: R?t s?m ung thu trên l?p trong cùng c?a ru?t
Giai do?n I: Ung thu là ? các l?p bên trong c?a d?i tràng
Giai do?n II: Ung thu dã lan r?ng thông qua các b?c tu?ng co c?a ru?t k?t
Giai do?n III: Ung thu dã lan d?n các h?ch b?ch huy?t
Giai do?n IV: Ung thu dã lan r?ng d?n các co quan khác
Ý KIẾN BẠN ĐỌC