Khối u

Khối u khổng lồ

Bệnh nhân người Syria 55 tuổi Chief Justice, trong bụng của ông có một khối u khổng lồ. Ngfy 12 tháng 7 tiến sỹ Niu Li Zhi và ngài phó viện trưởng Mu Feng đã tiến hành phẫu thuật cho ông và đã thành công giúp bệnh nhân xóa bỏ đi khối u khổng lồ nặng 18kg này.

generico cialis italia

cialis generico italia read

 B?nh nhân ngu?i Syria 55 tu?i Chief Justice, trong b?ng c?a ông có m?t kh?i u kh?ng l?. Ngfy 12 tháng 7 ti?n s? Niu Li Zhi và ngài phó vi?n tru?ng Mu Feng dã ti?n hành ph?u thu?t cho ông và dã thành công giúp b?nh nhân xóa b? di kh?i u kh?ng l? n?ng 18kg này.

Kh?i u l?n có th? cu?p di tính m?ng c?a b?nh nhân
 Ông M v?n là Chief Justice, d?n t? Syria, tháng 9 nam 2009 ông ki?m tra n?I soi du?ng ru?t t?i quê nhà và bác s? k?t lu?n là ung thu d?i tràng. Tháng 10 ông ti?n hành ph?u thu?t c?t b?. Sau di?u tr? 8 tháng, k?t qu? tái khám PET/CT cho th?y b?nh nhân b? tái phát v?i m?t kh?i u to tr?ng b?ng c?a ông và d?ng th?i niêm m?c thành b?ng cung xu?t hi?n nhi?u di can.
 Ð? vi?c di?u tr? d? k?t qu? t?t hon, ngày 30 tháng 06 nam 2011 ông dã d?n b?nh vi?n ung bu?u FUDA, Qu?ng Châu, Trung Qu?c và du?c kh?ng d?nh là ung thu d?i tràng tái phát giai do?n IV. Khi nh?p vi?n tình tr?ng b?nh nhân r?t y?u, không th? di l?i bình thu?ng, tính m?ng h?t s?c hi?m nguy. Vùng b?ng c?a b?nh nhân có th? s? th?y r?t nhi?u kh?i u c?ng v?i nhi?u kích thu?c to nh? khác nhau.
Sau khi nh?p vi?n, b?nh nhân có hi?n tu?ng nôn ói, xu?t hi?n hi?n tu?ng t?c du?ng ru?t nghiêm tr?ng d?ng th?i cung khi?n cho co th? xu?t hi?n d?ch, m?t cân b?ng di?n gi?i, tu?n hoàn c?a ru?t b? khó khan, ho?i t? và viêm nhi?m…N?u không x? lý k?p th?i thì có l? b?nh nhân dã có th? b? t? vong. Hon n?a vi?c tái phát và phát tri?n c?a ung thu d?i tràng dã xâm ph?m d?n nh?ng co quan quan tr?ng, khi?n cho tình hình tính m?ng c?a b?nh nhân vô cùng nguy hi?m.
Ca ph?u thu?t vô cùng gian khó
Tình tr?ng b?nh nhân nguy c?p, d? có th? c?u sinh m?ng b?nh nhân, d?i ngu chuyên gia bác s? c?a b?nh vi?n ung bu?u FUDA dã cùng nhau th?o lu?n v? quy?t d?nh áp d?ng phuong pháp phù h?p nh?t cho b?nh nhân này. Do kh?i u ? b?ng r?t to nên ti?n hành ph?u thu?t c?t b? là h?p lý. Tuy nhiên n?u ph?u thu?t thì cung s? g?p r?t nhi?u v?n d? khó khan khác nhu: d?i xu?t huy?t trong ph?u thu?t, xu?t huy?t du?ng ru?t, hon n?a do kh?i u to nên cung s? ?nh hu?ng d?n h? hô h?p, h? th?ng tu?n hoàn máu…
V?n d? d?u hi?n ra tru?c m?t: không làm ph?u thu?t thì nguy hi?m tính m?ng t?t cùng, b?nh tình s? di?n bi?n x?u di; N?u làm ph?u thu?t thì m?c d? r?i ro cao, có kh? nang xu?t hi?n hàng lo?t nh?ng bi?n ch?ng. Theo nguyên t?c có trách nhi?m v?i b?nh nhân, sau khi nghe ý ki?n gia dình, vi?n tru?ng Xu Ke Cheng dã quy?t d?nh ph?i làm ph?u thu?t cho b?nh nhân ngay l?p t?c thì m?i có th? c?u du?c tính m?ng c?a b?nh nhân.
 Ngày 13 tháng 07, ti?n s? Niu Li Zhi và phó vi?n tru?ng Mu Feng, ti?n s? Li Hai Bo dã ti?n hành ph?u thu?t cho b?nh nhân. Quá trình này qu? th?c có th? g?i là vô cùng gian nan, kh?i u du?c c?t ra có tr?ng lu?ng 18kg, qu? là ch?n d?ng c? phòng ph?u thu?t. Nh?ng b?nh nhân ? các phòng b?nh khác bi?t tin d?u thán ph?c k? thu?t c?a chuyên gia b?nh vi?n FUDA và chúc m?ng cho b?nh nhân này
Sau ph?u thu?t v? pháp quan này bình ph?c r?t nhanh và tr?ng thái tinh th?n t?t lên r?t nhi?u, d?n d?n b?nh nhân dã có th? t? di l?i du?c. Sau khi n?m vi?n kho?ng n?a tháng, m?t b?nh nhân v?i kh?i u kh?ng l? ch? có th? n?m trên giu?ng nay dã có th? d?ng lên di l?i. Ngày 29 tháng 7, v? pháp quan này dã xu?t vi?n và dúng là b?nh vi?n ung bu?u FUDA l?i làm nên m?t k? tích n?a r?i.
 
Ngoài b?nh nhân Syria này ra, g?n dây b?nh vi?n FUDA cung dã c?u giúp du?c r?t nhi?u các b?nh nhân b?nh tình hi?m nguy, giúp h? lo?i b? di bi?t bao dau d?n và nâng cao ch?t lu?ng cu?c s?ng.
 Ngày 14 tháng 06, ti?n s? Niu Li Zhi, phó vi?n tru?ng Mu Feng cung dã thành công lo?i b? kh?i u c?a m?t b?nh nhân n? 51 tu?i ung thu d?i tràng giai do?n cu?i d?n t? Pháp.
 
 
Ngày 15 tháng 07 phó vi?n tru?ng Mu Feng cùng ti?n s? Li Hai Bo cung thành công  ti?n hành ph?u thu?t c?t b? ung thu d?i tràng cho m?t b?nh nhân nam 51 tu?i d?n t? Arap Saudi ( thành công c?t b? kh?i u 20*17*8cm)
Ngày 16 tháng 7 các chuyên gia c?a FUDA cung thành công giúp m?t b?nh nhân khác 44 tu?i d?n t? Arap Saudi ph?u thu?t ung thu tr?c tràng thành công, dã c?t b? hoàn toàn kh?i u 2kg d?ng th?i v?n có th? gi? l?i h?u môn cho b?nh nhân và d?m b?o ch?t lu?ng cu?c s?ng cho b?nh nhân.
Nh?ng tru?ng h?p di?u tr? thành công này dã ch?ng t? d?i ngu chuyên gia, y bác s? c?a FUDA dã d?t d?n trình d? b?c nh?t trong di?u tr? ung thu.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC