Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư đầu cổ

Bác sĩ chỉ có thể thực hiện một chẩn đoán xác định bằng cách lấy một mẫu tế bào từ vùng bất thường để kiểm tra dưới kính hiển vi. Thủ tục này được gọi là sinh thiết

naltrexone side effects how long

naltrexone side effects

 

Ki?m tra Sinh thi?t 

Bác si ch? có th? th?c hi?n m?t ch?n doán xác d?nh b?ng cách l?y m?t m?u t? bào t? vùng b?t thu?ng d? ki?m tra du?i kính hi?n vi. Th? t?c này du?c g?i là sinh thi?t .

Ðôi khi sinh thi?t có th? du?c th?c hi?n t?i phòng khám. Khu v?c b? ?nh hu?ng d?u tiên gây tê v?i m?t s? gây tê c?c b?. M?t m?nh nh? c?a ung thu b? nghi ng? sau dó du?c g? b? b?ng cách s? d?ng m?t cây kim r?t m?n ho?c m?t c?p d?c bi?t c?a nhíp ( k?p sinh thi?t ).

Tuy nhiên, nó có nhi?u kh? nang r?ng m?t sinh thi?t s? du?c th?c hi?n trong khi b?n dang ng? du?i gây mê toàn thân. Ði?u này cho phép các chuyên gia d? ki?m tra ch?t ch? khu v?c mi?ng và c? h?ng và l?y sinh thi?t t? b?t k? khu v?c dáng ng? khác. Thông thu?ng, di?u này du?c th?c hi?n trong chuy?n tham ngày, nhung b?n có th? c?n ph?i tr?i qua m?t dêm trong b?nh vi?n.

M?t bác si chuyên khoa, du?c bi?t d?n nhu m?t nhà nghiên c?u b?nh h?c, s? xem xét các m?u t? bào du?i kính hi?n vi. H? s? có th? cho bi?t n?u các t? bào ung thu có m?t và tìm hi?u nó là lo?i ung thu.

 

 Ch?p X-ray 

Bác si có th? mu?n ch?p x-quang c?a m?t ho?c c? c?a b?n d? xem li?u b?t k? xuong dã b? ?nh hu?ng. An x-ray du?c bi?t d?n nhu là m?t orthopantomogram (OPG) có th? du?c th?c hi?n d? xem xét hàm và rang c?a b?n.
 
B?n có th? có m?t X-quang ng?c d? ki?m tra s?c kh?e nói chung c?a b?n và d? xem li?u ung thu dã lan d?n ph?i. Nó là r?t hi?m hoi cho b?nh ung thu d?u và c? lan r?ng ra ngoài vùng d?u và c?, nhung n?u h? làm nó thu?ng d?n ph?i.
 
 Ch?p  CT (máy vi tính ch?p c?t l?p) 
 
CT scan là m?t lo?t X-quang, trong dó xây d?ng m?t hình ?nh ba chi?u c?a các bên trong c?a co th?. Quét không gây dau d?n, nhung ph?i m?t t? ??10-30 phút. CT s? d?ng m?t lu?ng nh? phóng x?, s? r?t khó d? làm h?i b?n và s? không làm h?i b?t c? ai b?n ti?p xúc v?i.
 
B?n s? du?c yêu c?u không an ho?c u?ng ít nh?t b?n gi? tru?c khi ch?p.
 
Có m?t CT scan 
 
B?n có th? du?c cho u?ng ho?c tiêm m?t lo?i thu?c nhu?m cho phép các linh v?c c? th? d? du?c nhìn th?y m?t cách rõ ràng hon. Sau m?t vài phút, di?u này có th? làm cho b?n c?m th?y nóng trên. N?u b?n b? d? ?ng v?i iodine ho?c b? b?nh hen suy?n, b?n có th? có m?t ph?n ?ng nghiêm tr?ng hon d? tiêm, vì v?y di?u quan tr?ng là d? cho bác si c?a b?n bi?t tru?c.
 
B?n có l? s? có th? v? nhà ngay sau khi quét qua.
 
 Ch?p  MRI (c?ng hu?ng t? hình ?nh) 
 
Th? nghi?m này là tuong t? nhu m?t máy quét CT nhung s? d?ng t? tính thay vì tia X d? xây d?ng m?t hình ?nh chi ti?t c?a các khu v?c c?a co th? c?a b?n. Tru?c khi quét, b?n có th? du?c yêu c?u d? hoàn thành và ký m?t danh sách ki?m tra. Ði?u này là d? d?m b?o r?ng nó an toàn cho b?n d? có ch?p MRI vì máy quét là m?t nam châm m?nh m?. Danh sách ki?m tra các yêu c?u v? b?t k? c?y ghép kim lo?i mà b?n có th? có, ví d? nhu m?t máy di?u hòa nh?p tim, ph?u thu?t clip ho?c xuong chân.
 
B?n cung nên cho bác si bi?t n?u b?n dã t?ng làm vi?c v?i kim lo?i ho?c trong ngành công nghi?p kim lo?i, nhu m?nh r?t nh? kim lo?i dôi khi có th? n?p trong co th?. N?u b?n có b?t k? kim lo?i trong co th? c?a b?n, nó có kh? nang mà b?n s? không th? d? có m?t quét MRI. Trong tình hu?ng này, m?t lo?i quét có th? du?c s? d?ng.
 
Tru?c khi quét, b?n s? du?c yêu c?u lo?i b? b?t k? d? dùng kim lo?i bao g?m d? trang s?c. M?t s? ngu?i du?c tiêm thu?c nhu?m vào m?t tinh m?ch ? cánh tay, thu?ng không gây khó ch?u. Này du?c g?i là m?t phuong ti?n tuong ph?n và có th? giúp các hình ?nh t? quét d? hi?n th? rõ ràng hon.
 
Trong th?i gian th? nghi?m, b?n s? du?c yêu c?u n?m yên trên m?t chi?c gh? dài bên trong m?t hình tr? dài (?ng) trong kho?ng 30 phút. Không gây dau d?n nhung có th? hoi khó ch?u, và m?t s? ngu?i c?m th?y m?t chút s? phòng kín, trong quá trình quét. Nó cung ?n ào, nhung b?n s? du?c c?p nút tai ho?c tai nghe. B?n s? có th? nghe, và nói chuy?n v?i ngu?i di?u hành các máy quét.
 Ch?p  PET 
 
Positron Emission quét ch?p c?t l?p (PET scan) là m?t ki?u m?i c?a quá trình quét và b?n có th? di du l?ch d?n m?t trung tâm chuyên khoa d? có m?t. H? không ph?i là luôn luôn c?n thi?t, nhung b?n có th? th?o lu?n v?i bác si c?a b?n cho dù m?t trong nh?ng s? h?u ích trong tru?ng h?p c?a b?n. PET scan có th? du?c s? d?ng d? tìm xem ung thu d?u và c? dã lan tràn ra ngoài trang web ban d?u, ho?c d? ki?m tra b?t k? c?c u còn l?i sau khi di?u tr? d? xem li?u chúng là mô s?o ho?c li?u các t? bào ung thu v?n còn hi?n di?n.
 
M?t quét PET s? d?ng li?u th?p glucose phóng x? (m?t lo?i du?ng) d? do ho?t d?ng c?a các t? bào ? các b? ph?n khác nhau c?a co th?. M?t s? lu?ng r?t nh? c?a m?t ch?t phóng x? nh? s? du?c tiêm vào tinh m?ch, thu?ng là ? cánh tay. Quét du?c sau dó m?t vài gi? sau dó. Các khu v?c c?a b?nh ung thu thu?ng ho?t d?ng nhi?u hon so v?i các mô xung quanh và hi?n th? trên trình quét.
 
 Ch?p PET (positron emission tomography) 
 
PET scan là m?t lo?i m?i c?a quét và b?n có th? di du l?ch d?n m?t trung tâm chuyên khoa d? có m?t. H? không ph?i là luôn luôn c?n thi?t, nhung b?n có th? th?o lu?n v?i bác si c?a b?n cho dù m?t trong nh?ng s? h?u &iacu
Ý KIẾN BẠN ĐỌC