Dấu hiệu

Triệu chứng k buồng trứng

Ung thư buồng trứng giai đoạn sớm thường không hiển thị bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào. Trong một số trường hợp, ung thư buồng trứng không có thể gây ra các triệu chứng sớm. Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ không có triệu chứng, ngay cả trong giai đoạn đầu. Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư buồng trứng bao gồm:

naltrexone shot reviews

naltrexone oral reviews read

 Ung thu bu?ng tr?ng thu?ng b?t d?u âm th?m, không có tri?u ch?ng cho d?n khi giai do?n sau này. 

 
Ung thu bu?ng tr?ng giai do?n s?m thu?ng không hi?n th? b?t k? d?u hi?u rõ ràng nào. Trong m?t s? tru?ng h?p, ung thu bu?ng tr?ng không có th? gây ra các tri?u ch?ng s?m. Tuy nhiên, h?u h?t ph? n? không có tri?u ch?ng, ngay c? trong giai do?n d?u. Các tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a ung thu bu?ng tr?ng bao g?m:
 
Xút cân, d?y hoi thu?ng xuyên .
Ðau b?ng ho?c khung xuong ch?u
An u?ng khó khan ho?c c?m th?y d?y hoi m?t cách nhanh chóng.
V?n d? ti?t ni?u, di ti?u thu?ng xuyên hon bình thu?ng
T? cung là hai bu?ng tr?ng, m?i v? kích thu?c c?a m?t qu? h?nh nhân, s?n xu?t tr?ng và kích thích t? n?. Ung thu bu?ng tr?ng có th? x?y ra ? m?i l?a tu?i, ngay c? trong th?i tho ?u, nhung ph? bi?n nh?t sau khi mãn kinh.
 
Nh?ng tri?u ch?ng này là ph? bi?n ? ph? n?. Tuy nhiên, các tri?u ch?ng s?m c?a ung thu bu?ng tr?ng theo m?t mô hình c? th?:
 
B?n càm th?y b?t d?u dau d?t ng?t.
B?n c?m th?y khác hon so v?i tiêu hóa bình thu?ng c?a b?n ho?c các v?n d? kinh nguy?t.
Chúng x?y ra g?n nhu m?i ngày và khó di l?i
Các tri?u ch?ng khác có ?nh hu?ng d?n m?t s? ph? n? b? ung thu bu?ng tr?ng bao g?m:
 
M?t m?i .
Ch?ng khó tiêu.
Ðau lung.
Ðau khi giao h?p.
Táo bón .
Thay d?i chu k? kinh nguy?t.
Tuy nhiên, các tri?u ch?ng này cung ph? bi?n ? m?t s? ph? n? không có ung thu bu?ng tr?ng.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC