Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư thận

Ung thư biểu mô tế bào thận là một loại ung thư thận, trong đó các tế bào ung thư được tìm thấy trong lớp niêm mạc của ống rất nhỏ (ống) trong thận.

amlodipin teva bivirkninger

amlodipin teva link

pillola cialis prezzo

tadalafil generico sandoz

 Ung thu bi?u mô t? bào th?n là m?t lo?i ung thu th?n, trong dó các t? bào ung thu du?c tìm th?y trong l?p niêm m?c c?a ?ng r?t nh? (?ng) trong th?n.

Ung thu th?n, ung thu th?n; Hypernephroma; Adenocarcinoma c?a các t? bào th?n, ung thu - th?n
 
Ung thu bi?u mô t? bào th?n là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu th?n ? ngu?i l?n. Nó x?y ra thu?ng xuyên nh?t trong nh?ng ngu?i 50 - 70 tu?i, và thu?ng ?nh hu?ng d?n nam gi?i.
 
Nguyên nhân chính xác là chua bi?t.
 
Các y?u t? nguy co bao g?m:
 
L?c máu di?u tr?
L?ch s? gia dình c?a b?nh
Di truy?n
Hút thu?c lá
M?t b?nh di truy?n ?nh hu?ng d?n các mao m?ch não
Ý KIẾN BẠN ĐỌC