Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư cổ tử cung

Nên Chọn các loại thực phẩm với chức năng chống-cổ tử cung ung thư, ung thư cổ tử cung chống chảy máu và tăng cường chức năng thận,

naltrexone opiate withdrawal

naltrexone alcoholism medication

 (1) Nên Ch?n các lo?i th?c ph?m v?i ch?c nang ch?ng-c? t? cung ung thu, ung thu c? t? cung ch?ng ch?y máu và tang cu?ng ch?c nang th?n, nhu cá bon, coid h?t gi?ng, con hàu, m?m m?i, mai con rùa, cá ng?a, h?i sâm, vây cá m?p, n?m den , n?m, sò, qu? sung, qu? óc chó, con s?a, g?c sen, táo gai, d?u xanh, s?a ong chúa.

 
(2) Không nên s? d?ng thu?c lá, ru?u và gia v?, cung tránh các lo?i trái cây l?nh và th?c ph?m khó tiêu hóa. N?u âm d?o ch?y máu ho?c kh?i lu?ng leukorrhea dày, tránh bi?n các fishyfood, ví d?, cá, croaker vàng, cá chim cá, tôm, cua, th?c an nên du?c ánh sáng, an ít ng?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC