Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư gan

Viêm gan B có thể có nguồn gốc từ các sản phẩm máu bị ô nhiễm hoặc kim được sử dụng hoặc tiếp xúc tình dục. Vai trò của nhiễm viêm gan B (HBV) virus gây ra ung thư gan cũng được thành lập. Như đã nói trước đó, tỷ lệ ung thư gan liên quan nhiễm virus viêm gan B mãn tính có nguy cơ cao

generico cialis

pillola cialis controindicazioni

Viêm gan B lây nhi?m

 
Viêm gan B có th? có ngu?n g?c t? các s?n ph?m máu b? ô nhi?m ho?c kim du?c s? d?ng ho?c ti?p xúc tình d?c. Vai trò c?a nhi?m viêm gan B (HBV) virus gây ra ung thu gan cung du?c thành l?p. Nhu dã nói tru?c dó, t? l? ung thu gan liên quan nhi?m virus viêm gan B mãn tính có nguy co cao.
 
 Ngoài ra, b?nh nhân có virus viêm gan B có nguy co l?n nh?t cho ung thu gan là nam gi?i v?i xo gan vi rút viêm gan B (s?o gan) và ti?n s? gia dình ung thu gan. 
 
Viêm gan B mãn tính gây ung thu gan nhu th? nào? ? nh?ng b?nh nhân b? nhi?m hai virus viêm gan B mãn tính và ung thu gan, co c?u di truy?n c?a virus viêm gan B thu?ng du?c tìm th?y là m?t ph?n c?a co c?u di truy?n c?a các t? bào ung thu. Ngu?i ta cho r?ng khu v?c c? th? c?a b? gen virus viêm gan B (mã di truy?n) vào nh?ng c?u t?o di truy?n c?a t? bào gan. Co c?u di truy?n vi rút viêm gan B này sau dó có th? phá v? các co c?u bình thu?ng trong t? bào gan, do dó gây ra các t? bào gan d? tr? thành ung thu.
Viêm gan C lây nhi?m
 
Virus viêm gan C (HCV) là khó khan hon d? phát tri?n thành ung thu gan hon so v?i viêm gan B. Nó thu?ng dòi h?i ph?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i máu b? nhi?m, ho?c t? các s?n ph?m máu ho?c kim tiêm b? ô nhi?m. HCV cung du?c k?t h?p v?i s? phát tri?n c?a ung thu gan. Trong th?c t?, ? Nh?t B?n, viêm gan siêu vi C là hi?n di?n trong 75% tru?ng h?p ung thu gan. Virus viêm gan B, ph?n l?n các b?nh nhân viêm gan siêu vi C v?i ung thu gan có liên quan d?n xo gan (s?o gan). Trong m?t s? nghiên c?u tuong lai c?a l?ch s? t? nhiên c?a viêm gan C, th?i gian trung bình d? phát tri?n ung thu gan sau khi ti?p xúc v?i virus viêm gan C là kho?ng 28 nam. Ung thu gan x?y ra kho?ng tám d?n 10 nam sau khi s? phát tri?n c?a xo gan ? nh?ng b?nh nhân v?i viêm gan C. M?t s? báo cáo nghiên c?u ti?m nang châu Âu có t? l? hàng nam (x?y ra theo th?i gian) c?a ung thu gan ? b?nh nhân xo gan viêm gan siêu vi C trong kho?ng t? 1,4% -2,5 % m?i nam.
 
? b?nh nhân viêm gan siêu vi C, các y?u t? nguy co phát tri?n ung thu gan bao g?m s? hi?n di?n c?a xo gan, tu?i cao ph?n l?n ? nam gi?i, phát tri?n lên m?c m?t kh?i u máu, s? d?ng ru?u, và d?ng nhi?m v?i virus viêm gan B. M?t s? nghiên c?u tru?c dó cho r?ng ki?u gen vi rút viêm gan C 1b có th? là m?t y?u t? nguy co, nhung nghiên c?u g?n dây không h? tr? phát hi?n này.
 
Cách th?c mà virus viêm gan C gây ra ung thu gan chua du?c hi?u rõ.Không gi?ng nhu virus viêm gan B, cách th?c di truy?n c?a virus viêm gan C không du?c dua tr?c ti?p vào v?t li?u di truy?n c?a t? bào gan. Nó du?c bi?t d?n xo gan do m?i nguyên nhân là m?t y?u t? nguy co cho s? phát tri?n c?a ung thu gan. Vì v?y, nó dã du?c l?p lu?n r?ng virus viêm gan C, gây ra xo gan , là m?t nguyên nhân gián ti?p c?a ung thu gan.
 
M?t khác, có m?t s? b?nh viêm gan C b? nhi?m virus cá nhân có ung thu gan mà không có xo gan. Vì v?y, nó dã du?c cho r?ng protein lõi c?a virus viêm gan C là th? ph?m trong s? phát tri?n c?a ung thu gan.Các protein lõi (m?t ph?n c?a siêu vi viêm gan C) du?c cho là c?n tr? quá trình t? nhiên c?a t? bào ch?t ho?c can thi?p v?i các ch?c nang c?a m?t gen ?c ch? kh?i u bình thu?ng. K?t qu? c?a nh?ng hành d?ng này là các t? bào gan di vào cu?c s?ng và tái t?o mà không có nh?ng h?n ch? bình thu?ng gây ung thu gan.
 
Ru?u
 
Xo gan gây ra b?i tiêu th? ru?u mãn tính là m?t hi?p h?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu gan ? các nu?c phát tri?n. Trong th?c t?, khám nghi?m t? thi, có d?n n?a c?a ngu?i nghi?n ru?u tru?c dây v?n b? nghi ng? có ung thu s? có b?ng ch?ng s?m c?a ung thu ti?m ?n bên trong gan. Nhi?u ngu?i trong s? nh?ng ngu?i này cung b? nhi?m virus viêm gan C mãn tính.Ví d? thông thu?ng là m?t cá nhân xo gan do ru?u dã không còn u?ng ru?u trong 10 nam và sau dó phát tri?n ung thu gan. Nó là hoi khác thu?ng d?i v?i m?t ngu?i nghi?n ru?u tích c?c u?ng d? phát tri?n ung thu gan.Ði?u gì x?y ra là khi u?ng ru?u và d?ng l?i, các t? bào gan c? g?ng d? ch?a lành b?ng cách tái sinh (tái t?o). Ðó là trong quá trình tái t?o ho?t d?ng này, ung thu s?n xu?t thay d?i di truy?n (d?t bi?n) có th? x?y ra, di?u này gi?i thích s? xu?t hi?n c?a ung thu gan sau khi u?ng ru?u dã du?c d?ng l?i.
 
Quan tr?ng hon, n?u m?t ngu?i nghi?n ru?u không ng?ng u?ng ru?u, h? không s?ng d? lâu d? phát tri?n ung thu. Nghi?n ru?u nh?ng ngu?i dang tích c?c u?ng có nhi?u kh? nang ch?t vì bi?n ch?ng ung thu liên quan d?n b?nh gan do ru?u (ví d? nhu suy gan,). Th?t v?y, b?nh nhân xo gan do ru?u, nh?ng ngu?i ch?t vì ung thu gan là kho?ng 10 nam so v?i b?nh nhân ch?t vì các nguyên nhân không ung thu. Cu?i cùng, nhu dã nói ? trên, ru?u làm tang nguy co phát tri?n ung thu gan ? b?nh nhân viêm gan C lây nhi?m virus ho?c vi rút viêm gan B.
 
Aflatoxin B1 
 
Aflatoxin B1 là các hóa ch?t t?o ung thu gan m?nh nh?t du?c bi?t d?n. Nó là m?t s?n ph?m g?i là Aspergillus flavus , du?c tìm th?y trong th?c ph?m dã du?c luu tr? trong m?t môi tru?ng nóng và ?m. N?m m?c này du?c tìm th?y trong th?c ph?m nhu g?o, l?c, d?u tuong, ngô và lúa mì. Nó du?c cho là gây ra ung thu b?ng cách thay d?i s?n xu?t (d?t bi?n) ? gen p53. Nh?ng d?t bi?n này ho?t d?ng b?ng cách can thi?p quan tr?ng c?a gen ?c ch? kh?i u (?c ch?) ch?c nang.
 
Thu?c, thu?c men và hóa ch?t
 
M?t s? hóa ch?t có liên quan v?i các lo?i ung thu du?c tìm th?y trong gan.Ví d?: thorotrast - m?t tác nhân tuong ph?n tru?c dây du?c
Ý KIẾN BẠN ĐỌC