Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư phổi

Các nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi bao gồm các tác nhân gây ung (như khói thuốc lá), bức xạ ion hoá, và nhiễm virus. Sự phơi nhiễm lâu dài với các yếu tố này gây tích tụ các thay đổi trong DNA của mô lát bên trong phế quản của phổi (tức biểu mô phế quản). Khi ngày càng nhiều mô bị tổn thương, cuối cùng sẽ dẫn đến ung thư

leponex 25 mg

leponex skema hvormegetermed.site

Tri?u ch?ng

Ho không kh?i và ngày càng n?ng hon.
Thu?ng xuyên th?y dau ng?c.
Ho ra máu.
Khó th?, ng?t mui, khàn gi?ng.
Viêm ph?i và viêm ph? qu?n tái di tái l?i.
Phù n? vùng m?t và c?.
M?t c?m giác ngon mi?ng ho?c gi?m cân.
M?t m?i.
Nh?ng tri?u ch?ng này có th? do ung thu ph?i gây ra ho?c cung có th? do các b?nh lý khác gây ra. Ði?u quan tr?ng là ph?i d?n bác si khám b?nh.
 
Nguyên nhân
 
Các nguyên nhân chính gây ra ung thu ph?i bao g?m các tác nhân gây ung (nhu khói thu?c lá), b?c x? ion hoá, và nhi?m virus. S? phoi nhi?m lâu dài v?i các y?u t? này gây tích t? các thay d?i trong DNA c?a mô lát bên trong ph? qu?n c?a ph?i (t?c bi?u mô ph? qu?n). Khi ngày càng nhi?u mô b? t?n thuong, cu?i cùng s? d?n d?n ung thu.
 
KHÓI THU?C LÁ
 
Hút thu?c lá là nguyên nhân gây ung thu ph?i. Các ch?t d?c h?i, du?c g?i là nh?ng tác nhân gây ung thu, có trong thu?c lá làm t?n h?i t?i các t? bào ? trong ph?i. D?n d?n, nh?ng t? bào này có th? tr? thành ung thu. Xác su?t m?t ngu?i hút thu?c b? ung thu ph?i ph? thu?c vào d? tu?i b?t d?u hút thu?c, th?i gian hút thu?c, lu?ng thu?c lá hút trong m?t ngày và m?c d? hít khói thu?c. Ng?ng hút thu?c lá có th? làm gi?m dáng k? nguy co ung thu ph?i. Nh?ng ngu?i hút các lo?i thu?c lá khác và nh?ng ngu?i hút thu?c lá th? d?ng cung có nguy co tuong t?.
 
RADON
 
Radon là m?t ch?t khí phóng x? không màu, không mùi v? và không nhìn th?y b?ng m?t thu?ng trong t? nhiên có trong s?i và dá. Nó có th? làm t?n h?i t?i ph?i và t? dó có th? d?n d?n ung thu ph?i. Nh?ng ngu?i làm vi?c trong h?m m? có th? ti?p xúc v?i khí radon. Hút thu?c lá còn làm nguy co m?c b?nh ung thu ph?i tang lên cao hon ? nh?ng ngu?i dã có nguy co m?c can b?nh này do ti?p xúc v?i khí radon. M?t b? d?ng c? có bán ? các c?a hàng kim khí cho phép nh?ng ngu?i ch? nhà do m?c d? khí radon trong nhà c?a h?. Ki?m tra m?c d? khí radon trong nhà là m?t công vi?c tuong d?i d? dàng và ít t?n kém. M?t khi v?n d? v? khí radon dã du?c x? lý thì s? de do? c?a nó s? bi?n m?t.
 
AMIANG
 
Amiang  là tên g?i c?a m?t nhóm các ch?t khoáng, có trong t? nhiên du?i d?ng s?i và du?c s? d?ng trong m?t s? ngành công nghi?p. Amiang có hai nhóm chính là nhóm amphibole và nhóm serpentine (chrysotile hay còn g?i là nhóm amiang tr?ng). Nhóm amphibole khi h?p th? qua du?ng hô h?p và luu l?i trong ph?i r?t khó b? dào th?i ra ngoài. Các s?i thu?c nhóm amphibole là nguyên nhân chính gây ra các b?nh nhu ung thu ph?i, u trung bi?u mô. Hi?n nay, các m? amiang amphibole dã b? dóng c?a trên toàn th? gi?i, ch? m?t lu?ng r?t nh? các s?n ph?m ch?a nhóm s?i này còn du?c s? d?ng trên th? gi?i. Nhóm serpentine (amiang tr?ng) là nhóm s?i khoáng amiang duy nh?t du?c phép trao d?i buôn bán gi?a các qu?c gia. Amiang tr?ng khi di vào ph?i sau m?t th?i gian t? 0.3 - 11 ngày s? b? phân rã và dào th?i ra kh?i co th?. Do dó, lo?i s?i này không gây ra b?t k? tri?u ch?ng ung thu nào. 
 
Ô NHI?M
 
Các nhà nghiên c?u dã tìm ra m?i liên h? gi?a b?nh ung thu ph?i và s? phoi nhi?m v?i m?t s? ch?t gây ô nhi?m không khí nh?t d?nh, ví d? nhu các s?n ph?m ph? sinh ra trong quá trình d?t d?u diesel và nh?ng nhiên li?u hoá th?ch khác. Tuy nhiên, m?i quan h? này v?n chua du?c xác d?nh m?t cách rõ ràng và v?n dang du?c ti?p t?c nghiên c?u.
 
TI?N S? B?N THÂN
 
Các nhà nghiên c?u v?n ti?p t?c tìm hi?u nh?ng nguyên nhân gây b?nh ung thu ph?i và tìm ki?m nh?ng cách th?c d? phòng ch?ng can b?nh này. Chúng ta dã bi?t r?ng cách t?t nh?t d? phòng ch?ng ung thu ph?i là b? hút thu?c lá (ho?c d?ng bao gi? hút). Càng b? hút thu?c lá s?m thì càng t?t. Th?m chí n?u b?n dã hút thuóc lá trong nhi?u nam thì vi?c b? hút thu?c cung v?n không bao gi? là quá mu?n.
side effects of levitra
Ý KIẾN BẠN ĐỌC