Liệu pháp

Phẫu thuật lạnh

Điều trị ung thư bằng Phẫu thuật lạnh là một kỹ thuật mới trong việc điều trị ung thư đã được FDA Mỹ chuẩn y từ năm 1988 và SFDA, Trung quốc vào năm 1999. Bệnh viện Fuda đã sử dụng kỹ thuật này từ năm 2000, có kinh nghiệm điều trị khoảng 2.000 bệnh nhân với các loại bứu ác tính khác nhau (trên 34 loại ung thư), và dẫn đầu bảng tại Trung quốc và trên thế giới.

prednisolon bivirkninger

prednisolon bivirkninger hund

 Ph?u thu?t l?nh là m?t k? thu?t m?i trong vi?c di?u tr? ung thu dã du?c FDA M? chu?n y t? nam 1988 và SFDA, Trung qu?c vào nam 1999. B?nh vi?n Fuda dã s? d?ng k? thu?t này t? nam 2000, có kinh nghi?m di?u tr? kho?ng 2.000 b?nh nhân v?i các lo?i b?u ác tính khác nhau (trên 34 lo?i ung thu), và d?n d?u b?ng t?i Trung qu?c và trên th? gi?i.

Nguyên t?c
Ph?u thu?t l?nh là m?t k? thu?t quan tr?ng nh?m c?t b? các kh?i u b?ng cách phá h?y chúng b?ng phuong pháp dông l?nh và tan l?nh. Tác d?ng h?y di?t kh?i u b?ng ph?u thu?t l?nh d?a vào 2 co ch? chính, m?t cái t?c thì, m?t cái trì hoãn. Co ch? t?c thì phá ho?i kh?i u b?ng cách làm dông r?i rã dông các t? bào. Co ch? trì hoãn kích thích và làm ngh?n h? th?ng vi tu?n hoàn (microcirculation); và cu?i cùng, tang s? ngh?n m?ch (vascular stasis), d?n d?n vi?c phá h?y các mô ung thu.
 
Khi nhi?t d? h? xu?ng du?i -40°C, tinh th? nu?c dá (ice crystals) có th? hình thành trong các t? bào. Khi di?u này x?y ra, cái ch?t c?a t? bào g?n nhu ch?c ch?n.
   
Trong ph?u thu?t l?nh, vi?c gia tang s? ngh?n vi luu thông x?y ra do m?t chu?i các s? ki?n: l?p màng trong (endothelial layer) b? phá h?y d?n d?n vách m?ch tr? nên x?p, phù k? (interstitial edema), ti?u c?u k?t t? (platelet aggregation), ? huy?t kh?i nh? (microthrombii) và cu?i cùng b? ngh?n m?ch và b? phá h?y.
   
Theo lý thuy?t, trong ph?u thu?t l?nh, h? th?ng mi?n d?ch c?a co th? ngu?i b?nh tr? nên nh?y c?m v?i kh?i u dã du?c phá h?y b?i ph?u thu?t l?nh. B?t c? mô kh?i u nguyên phát nào không b? phá h?y b?i ph?u thu?t l?nh và di can d?u b? phá h?y b?i h? th?ng mi?n d?ch sau ph?u thu?t l?nh. Ph?n ?ng này du?c g?i là “ph?n ?ng ph?u thu?t l?nh mi?n d?ch”. 
 
Qui trình ph?u thu?t l?nh
Ph?u thu?t l?nh du?c ti?n hành b?ng phuong pháp ph?u thu?t trong ph?u thu?t (intraoperative), n?i soi, ho?c qua da tùy theo v? trí và kích thu?c c?a kh?i u.
 
 Uu di?m
 
Ph?u thu?t l?nh là m?t thao tác di?u tr? c?c b?. Nó có th? du?c dùng don l? ho?c ph?i h?p v?i cách di?u tr? thông thu?ng nhu ph?u thu?t, hóa tr?, x? tr?.
Vi?c ph?i h?p Ph?u thu?t L?nh v?i c?t b? kh?i u (excision) có th? có l?i th? vì khi kh?i u dông l?nh tru?c khi c?t b? ta s? gi?m thi?u t?i da r?i ro các t? bào ung thu phát tán trong lúc c?t b?.
Ð?ng th?i v?i vi?c gi? l?i các mô lành, Ph?u thu?t L?nh có uu di?m vì không gi?i h?n li?u tr?, có th? làm thêm l?n n?a n?u c?n d? phá h?y t?t c? các mô ung thu.
Trong tru?ng h?p kh?i u không l?y ra du?c sau khi làm dông, d?c bi?t là trong ph?u thu?t l?nh qua da (percutaneous cryosurgery), ngu?i b?nh b? m?t r?t ít máu, và các khó ch?u trong giai do?n h?u ph?u du?c gi?m t?i da.
Các que làm dông (cryoprobes) tuong d?i nh? (thu?ng du?ng kính kho?ng 24mm) và vì th? có th? du?c dùng trong ph?u thu?t xâm nh?p t?i thi?u (minimally in-vasive surgical procedures).
Ph?u thu?t l?nh thu?ng không d? l?i các tác d?ng ph? co b?n nhu hóa tr? & x? tr?.
Ph?u thu?t l?nh có th? du?c dùng d? di?u tr? các kh?i u n?m g?n các m?ch máu l?n và vì th? không th? dùng ph?u thu?t d? c?t b?.
Ph?u thu?t l?nh có th? di?u tr? các kh?i u nh? cung nhu l?n, don kh?i u cung nhu da kh?i u.
Ph?u thu?t l?nh t? nó có tác d?ng c?c b?, nói cách khác, nó phá h?y chính xác các kh?i u d?i kháng cách di?u tr? thông thu?ng, nhung nó cung d?n d?n m?t ph?n ?ng mi?n d?ch g?i là ph?n ?ng mi?n d?ch ph?u thu?t l?nh (cryoimmunologic reaction) ch?ng l?i ung thu nh?m lo?i b? các kh?i u còn sót l?i ho?c kh?i u di can.
Có b?ng ch?ng cho r?ng t? l? tái phát ung thu sau Ph?u thu?t l?nh th?p hon ph?u thu?t thông thu?ng.
Ch? d?nh
H?u h?t các lo?i ung thu nhu mô d?u có th? s? d?ng c?t l?nh (cryoablation)  
Các kh?i u ác tính bao g?m: 
• Ung thu gan
• Ung thu ph?i ? t? bào không nh? (non-small cell lung cancer) 
• Ung thu th?n 
• Ung thu bu?ng tr?ng  
• Ung thu h?u 
• Ung thu tinh hoàn 
• Ung thu t? cung 
• Ung thu âm d?o 
• Ung thu tuy?n t?y 
• Ung thu vú 
• Sarcoma và các thuong t?n lành tính hay ác tính ? xuong 
• Ung thu ti?n li?t tuy?n 
• Ung thu da và u h?c s?c t? (melanoma)
• Ung thu d?u và c? 
• Kh?i u ? mô m?m 
Ngoài ra, ph?u thu?t l?nh có th? h?u hi?u trong các tru?ng h?p sau:
• U nguyên bào võng m?c (m?t lo?i ung thu x?y ra lúc còn bé và ?nh hu?ng d?n võng m?c m?t)
• Ung thu da giai do?n d?u (c? hai lo?i ung thu bi?u mô thu?c lo?i t? bào n?n (basal cell) và t? bào v?y (squamous cell)
• Các lo?i ung thu da hi?m nghèo g?i là actinic keratosis.  
• Các di?u ki?n ti?n ung thu c?a c? t? cung g?i là cervical intraepithelial neoplasia (s? thay d?i b?t thu?ng c?a t? bào trong c? t? cung có th? phát tri?n thành ung thu c? t? cung)
 
 
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC