Tiếng nói bệnh nhân

TÔI ĐI CHỮA UNG THƯ Ở BỆNH VIỆN FUDA (QUẢNG CHÂU)

Tai nghe Nhiều người bảo với tôi rằng, như thế là may lắm! Ung thư là sát thủ thầm lặng, khi nó đã có những biểu hiện để phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi, chí it cũng đã ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Đằng này đi chữa trị huyết áp cao lại phát hiện ra mới ở giai đoạn 1b, thì dù là ung thư phổi, cũng nên mừng chứ không việc gì phải lo, phải sợ.

amlodipin sandoz

amlodipin 5 mg read here

tylenol and pregnancy

tylenol and pregnancy

 

 1. Tai nghe

 

          Nhi?u ngu?i b?o v?i tôi r?ng, nhu th? là may l?m! Ung thu là sát th? th?m l?ng, khi nó dã có nh?ng bi?u hi?n d? phát hi?n ra thì dã ? giai do?n cu?i r?i, chí it cung dã ? giai do?n 3, giai do?n 4 r?i. Ð?ng này di ch?a tr? huy?t áp cao l?i phát hi?n ra m?i ? giai do?n 1b, thì dù là ung thu ph?i, cung nên m?ng ch? không vi?c gì ph?i lo, ph?i s?.
 
          Nhung tôi tin hon khi m?t ngu?i b?n thân là bác si sau khi h?i tham b?ng di?n tho?i, n?a dùa n?a th?t v?i tôi r?ng, dã ung thu ph?i thì d?ng khu khu gi? gìn gì n?a, c? an nh?u x? láng di thôi... Hon n?a, tôi dã ch?ng ki?n nhi?u ngu?i b? b?nh ung thu, khi h? x? tr?, hóa tr?, khi h? dau d?n...; ch?ng ki?n c?nh b?nh nhân x?p hàng ch? d?i và tôi dã d?c nh?ng bài phóng s? trên báo chí v? ch?a tr? ung thu ? bênh vi?n ung bu?u... Có b?nh thì ph?i "vái t? phuong", ph?i ch?a. Ai cung ph?i v?y. Và tôi dã du?c các bác si ph?u thu?t c?t b? thùy du?i ph?i trái (phân thùy IX), noi có kh?i u ch?a nhi?u t? bào bi?u mô tuy?n d? d?ng, bi?t hóa kém.
 
 
          Khi nh?ng di?u làm tôi lo l?ng, bu?n kh?, bi quan nh?t là sau m? b? m?t s?c tr?m tr?ng l?i ph?i ti?p t?c duong d?u v?i x? tr?, hóa tr?... và nh?ng con dau th?p t?... th? nào... thì gia dình tôi du?c ti?p xúc v?i ngu?i nhà ch? Th?m.
          Ch? Lã Th? H?ng Th?m ? s?295/5/14 du?ng 3 tháng 2, phu?ng 10, Qu?n 10 Tp H? Chí Minh, tháng 4 nam 2010 b? phát hi?n kh?i u ? ph?i. Theo b?nh vi?n, kh?i u ? khu trung th?t l?i ? quá g?n  m?t d?ng m?ch ch? nên không th? m? d? c?t b? du?c. Không m? du?c thì ph?i hóa tr? d? c?m ch?ng thôi.Thu?c hóa tr? cung không c?n t?t, ch? c?n lo?i vài tri?u d? b?nh nhân th?y r?ng "dang ch?y ch?a". Ngày 17.5 xác d?nh kh?i u ác tính dã ? giai do?n 4 thì ngày 18.5 ch? du?c hóa tr? "cho an tâm" nhu v?y. L?n hóa tr? ?y ch? b? dau d?n, x?m da, r?ng tóc, gây bao lo l?ng, b?t an...
          Trong hoàn c?nh dó, anh Lã Duy Minh, anh trai c?a ch?, qua các m?i quan h? công tác c?a Công ty TNHH 1 thành viên D?ch v? co quan nu?c ngoài, noi anh làm vi?c, bi?t du?c nh?ng thông tin v? b?nh vi?n Fuda (Fuda Hospital) Qu?ng Châu... và sau l?n g?p tr?c ti?p bác si Feng Mu, phó ch? t?ch (Vice President) b?nh vi?n, du?c bác si cho r?ng b?nh c?a ch? có th? ch?a tr? du?c, gia dình dã quy?t d?nh dua ch? sang Qu?ng Châu.
          M?i ch? sau 1 tháng 20 ngày, sang t?i B?nh vi?n Fuda, kh?i u trong ph?i c?a ch? chi?u l?n nh?t dã có kích thu?c g?n 11cm; chi?u nh? nh?t dã g?n 8cm và du?c kh?ng d?nh là lo?i t? bào v?y (không ph?i t? bào tuy?n nhu k?t qu? sinh thi?t ? Vi?t Nam). Tính d?n  ngày 23.10.2010, sang Fuda 5 d?t, ch? du?c m? b?ng dao l?nh (ph?u thu?t l?nh) 3 l?n, trong các d?t m? d?u có d?t h?t nhân (li?u pháp Dao h?t, t?ng c?ng ch? dã d?t 80 h?t nhân) và hóa tr? c?c b? (Li?u pháp Can thi?p m?ch) 6 lu?t. Có m?t di?u d?c bi?t là, nh?ng l?n m? và hóa tr? ?y ch? v?n c?m th?y cu?c s?ng có ch?t lu?ng, không x?m da, r?ng tóc và v?n nuôi con tho m?y tháng tu?i bình thu?ng. Và, quan tr?ng nh?t là d?t th? 5, sau khi kh?o sát l?i b?ng các phuong ti?n hi?n d?i, b?nh vi?n thông tin cho bi?t kh?i u dã không còn và cung không còn t? bào ung thu, ch? c?n hóa tr? b?ng li?u pháp c?c b? 4 l?n n?a d? ch?ng tái phát thôi. Không gi?u du?c ni?m vui, ch? dã thông báo ngay cho m?i ngu?i thân.
          Gia dình tôi cung may m?n du?c anh Lã Vi?t Hùng, m?t ngu?i anh trai c?a ch?, công tác ? H?i quan c?ng Cát Lái, vui m?ng cho bi?t nh?ng thông tin trên khi bi?t tôi cung dang di?u tr? ung thu.
          Vì th?, tôi dã lên du?ng d?n Fuda Qu?ng Châu, thông qua vi?c liên l?c v?i Van phòng d?i di?n b?nh vi?n Fuda t?i Thành ph? H? Chí Minh, s? 283/89 du?ng Cách M?ng Tháng Tám.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC