Liệu pháp

Liệu pháp quang động

Liệu pháp quang động (PDT) là một thủ tục đặc biệt đối với ung thư kết hợp một loại thuốc (gọi photosensitizer hoặc photosensitizing) với một loại ánh sáng cụ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

amitriptyline and alcohol

click amitriptyline and alcohol link

Uu di?m

Tuong d?i ch?n l?c và c? th? cho các t? bào ung thu
Hi?u qu? d? nhi?u lo?i kh?i u.
T? l? ch?a kh?i cao d?n 90% cho m?t s? b?nh ung thu s?m (th?c qu?n và ung thu ph?i). Ð?i v?i ung thu tiên ti?n tuy?n, hon 70% c?a b?nh nhân c?i thi?n trên th?c t?.
Không có d?c tính, suy gi?m mi?n d?ch không có, ho?c ?c ch? t?y xuong
Không có tác d?ng tiêu c?c khi k?t h?p v?i các li?u pháp khác x?/ hóa tr?, thay vào dó, h? có m?t hi?u ?ng b? sung.
Th?i gian di?u tr? ng?n và hi?u qu? x?y ra trong vòng 48-72 gi?
 
Lâm sàng s? d?ng cho Ung thu mi?ng d?u c? (Oral-pharyngeal )
Ð?u mi?ng, mui và ung thu mui h?ng: PDT có t? l? hi?u qu? c?a 75% -100%.
Th?c qu?n ung thu
PDT có hi?u l?c can b?n cho d?u ung thu th?c qu?n
PDT có hi?u qu? có th? c?i thi?n tình tr?ng t?c ngh?n c?a ung thu bi?u mô th?c qu?n tiên ti?n
R?t hi?u qu? cho b?nh ung thu th?c qu?n c? t? cung
Có kh? nang d? di?u tr? undermucosal ung thu ph? bi?n và ti?m ?n
Ð?i v?i ung thu phát tri?n thành intracavity và ?ng d? d?ng m?ch dã du?c d?t, PDT có th? tiêu di?t kh?i u trong khoang
Barrett th?c qu?n
 
PDT không ch? hi?u qu? có th? tiêu di?t Barrett bi?u mô, nhung cung dã cho th?y k?t qu? t?t cho ung thu tuy?n d?u.
 
Ung thu ph?i
 
Ð?i v?i ung thu ph?i t?c ngh?n ph? qu?n, PDT c?m ?ng c?i ti?n cho cách v?t c?n không khí
Ð?i v?i ung thu ph? qu?n s?m, PDT có t? l? ch?a kh?i là 90%, ung thu t?c ngh?n, t?c d? c?i thi?n 85%.
Ung thu d? dày
 
PDT có th? di?t tr? b?nh ung thu lên d?n 80% ung thu d? dày s?m
PDT có th? c?i thi?n tri?u ch?ng c?a b?nh ung thu d? dày giai do?n mu?n
Ung thu bàng quang
 
Ung thu t?i ch? có th? du?c lo?i tr? b?i PDT. B?y muoi ph?n tram các tru?ng h?p nâng cao ch?t lu?ng s?ng c?i thi?n sau khi PDT.
 
Ung thu khác mà PDT là hi?u qu?:
 
Ung thu d?i tràng h?u môn - tr?c tràng, cholangiocarcinoma (d?c bi?t là ung thu ?ng m?t trong gan r?n th?n, ung thu bi?u mô tuy?n t?y và ung thu-bóng Vater, kh?i u trong ? b?ng, u trung bi?u mô màng ph?i và màng b?ng, ung thu gan, các kh?i u ung thu du?ng sinh d?c và kh?i u du?i da)
 
Gi?i thích chi ti?t
 
Nó du?c g?i li?u pháp quang d?ng (PDT), nhu di?u tr? thích h?p, khoa h?c không xâm l?n ho?c vi xâm l?n, mà phát tri?n ? d?u th? k? 21, s? m? ra k? nguyên m?i trong di?u tr? kh?i u trong tuong lai, cung gi?ng nhu kháng sinh penicillin du?c phát minh vào nam 1930 th?c hi?n t? l? t? vong c?a các b?nh truy?n nhi?m nhu gi?m viêm ph?i dáng k?.
 
NGUYÊN T?C
 
PDT là  ánh sáng hóa h?c không nhi?t và tác d?ng v?i oxy, ch?t c?m quang (photo-sensitizer) và laser d?ng th?i tham gia. Photo-sensitizer du?c h?p th? b?i t? bào kh?i u và tích t? trong các t? bào trong m?t th?i gian dài. Photo-sensitizer du?c kích ho?t v?i các bu?c sóng thích h?p c?a ánh sáng và ph?n ?ng v?i oxy d? t?o ra ôxy ph?n ?ng c?a ti?u bang duy nh?t và ch?t hotochemical d?c h?i cho t? bào d?n d?n t? h?y di?t, và ho?i t? c?a ung thu, PDT có th? d?n d?n t?n thuong m?ch máu c?a kh?i u, PDT có th? làm cho kh?i u ho?i t? mô thi?u máu c?c b? và b?t d?u ph?n ?ng mi?n d?ch c?a kháng u. Photo-sensitizer du?c ti?p xúc v?i ánh sáng laser và sau dó ph?n ?ng v?i oxy, và làm tang oxy duy nh?t và ch?t quang d?c h?i.
 
TH? T?C
 
Photosensitizer (Photofrin, porfimer natri), 2mg/kg, du?c administrated tinh m?ch 48 gi? tru?c khi kích ho?t ánh sáng.
kích thích Laser ánh sáng: 48 gi? sau khi photosensitizer, 630 nm màu d? ánh sáng laser du?c phân ph?i thông qua cáp quang (m?ng s?i truy?n ánh sáng) d? cung c?p ánh sáng cho các khu v?c bên trong co th?. Ánh sáng du?c s? d?ng cho PDT có th? d?n t? m?t laser ho?c các ngu?n khác c?a ánh sáng. T?ng li?u ánh sáng qu?n lý ph?m vi t? 20 d?n 30 J/cm2. Ánh sáng kích thích thu?ng du?c l?p di l?p l?i 72 gi? sau khi ?nh sensitizer qu?n lý.
 
 
Cung c?p ch?t xo laser có th? du?c thông qua n?i soi, ch?ng h?n nhu n?i soi tiêu hóa (d?i v?i ung thu th?c qu?n ho?c d? dày) ho?c bronchendoscope (d?i v?i ung thu ph?i), ho?c trong cu?c ph?u thu?t.
PDT cung có th? du?c l?p di l?p l?i và có th? du?c s? d?ng v?i các li?u pháp khác, ch?ng h?n nhu ph?u thu?t, x? tr?, hóa tr?.
Chính th?c du?c  M? ch?p thu?n áp d?ng trong:
Ung thu th?c qu?n (partically ho?c hoàn toàn t?c ngh?n)
Ði?u tr? ung thu th?c qu?n giai do?n d?u
Microinvasive không nh? t? bào ung thu ph?i, không th? du?c ph?u thu?t và x? tr?
Ung thu ph?i t? bào nh? Obstructingnon
Châu Âu
Ung thu th?c qu?n và ung thu ph?i
Tri?t d? di?u tr? ung thu ph?i giai do?n s?m
Nh?t B?n
Ung thu ? giai do?n d?u
B? ngoài th?c qu?n ung thu
B? ngoài ung thu d? dày
Ung thu c? t? cung s?m và ph? bi?n metaplastic
Canada
C?n tr? ung thu th?c qu?n
T? bào ung thu ph?i
Hi?u qu? t?t cho th?y trong nghiên c?u
Barrett th?c qu?n v?i d? cao displasia và adenocarcinoma th?c qu?n
Báo cáo hi?u qu? t? phòng khám
Giai do?n d?u c?a ung thu khoang mi?ng, ung thu d?u c?, kh?i u não, u trung bi?u mô màng ph?i, màng b?ng, sarcoma trong ? b?ng, kh?i u m?t, asophary geal ung thu, kh?i u c?a thành ng?c, ung thu vú, ung thu ph? khoa, ung thu tr?c tràng, sarcoma Kaposi , ung thu da
Tri?n v?ng t?t c?a ?ng d?ng th?c t?
T?y xuong, kh?p d?ng th?p arthrositis, arteriolosclerosis, công tác phòng ch?ng sau khi m?ch máu v?, thoái hóa di?m v&agr
Ý KIẾN BẠN ĐỌC