Thông tin y học

Một cuộc sống mới, mọi thứ mới bắt đầu

Chúa đã tạo ra chúng ta và ông ấy tất nhiên tái tạo lại chúng ta” Cảm ơn chúa, người đã mang một cuộc sống mới cho tôi và mọi thứ như mới bắt đầu.

progesterone taux

progesterone francescodiaz.azurewebsites.net

Tôi là Nestor Bonifacio, ngu?i dàn ông có gia dình 68 tu?i dã vu?t qua m?t cách k? di?u c?a ung thu ác tính b?i s? ch?a tr? hi?u qu?, tình yêu t?i gia dình - B?nh vi?n Fuda.

Tôi dã hy v?ng và mong mu?n du?c s?ng và ni?m tin vào Chúa d? du?c s?ng l?i m?t l?n n?a.

S? d?u tranh ch?ng l?i ung thu c?a tôi dã tr? thành m?t kinh nghi?m thay d?i cu?c s?ng. Tuy nhiên, tôi dã ph?i ni?m mùi ch?u d?ng n?i dau, cô l?p, cách ly hàng tháng tr?i t? nh?ng ngu?i thuong yêu tru?c dây tôi dã s?m nh?n ra t?t c? di?u này. Hãy d? tôi k? v? kinh nghi?m c?a mình…

Con ác m?ng c?a tôi b?t d?u khi tôi bi?t r?ng du?ng ti?t li?u c?a tôi 2 nam tru?c (tháng 7 nam 2007) dã b? nhi?m gây ung thu tuy?n ti?n li?t. Vào th?i gian dó, bác s? c?a tôi không ti?t l? giai do?n ung thu c?a tôi, tôi v?n ti?p t?c s?ng m?t cu?c s?ng bình thu?ng v?i s? phát tri?n c?a b?nh. Tôi dã có ý là xác d?nh l?i du?ng ti?t li?u c?a tôi và d?c l?i hu?ng d?n c?a bác s? d?u tiên nhung bác s? dó không d? c?p v? tình tr?ng ung thu c?a tôi. Tôi ch? bi?t r?ng tình tr?ng ung thu c?a tôi sau l?n th? 2 ph?u thu?t dã phát tri?n hon qua scan xuong và scan CT.

Bây gi? tôi bi?t du?c tình tr?ng c?a mình, tôi dã quy?t d?nh cho gia dình bi?t và nó s? là m?t cú sock v?i h? b?i vì tôi dã gi? bí m?t hoàn toàn v?i h?. Tôi b?o h? không ph?i lo l?ng và tôi ph?i ti?p t?c v?i cu?c s?ng hàng ngày v?i can b?nh ung thu v?i phác d? di?u tr? c?a m?t  chuyên gia ung thu. Tuy nhiên, m?t trong nh?ng anh em trai c?a tôi, Domingo dã tìm hi?u v? ung thu. Anh ?y dã d?n b?nh vi?n di?u tr? ung thu Fuda và quy?t d?nh có m?t t?i m?t h?i ngh? t?i thành ph? Baguio, Philipines d? g?p giáo su Kecheng Xu, vi?n tru?ng b?nh vi?n Fuda. Domingo chia s? tru?ng h?p b?nh c?a tôi v?i giáo su Dr. Xu và nói r?ng có th? giúp tôi v?i phuong pháp di?u tr? m?i v? ung thu, cái mà t? l? thành công cao. Ngay sau dó anh trai tôi nói v?i tôi v? thông tin này, nhung trong th?i gian dó Tôi dã có m?t tu tu?ng c?c b? r?ng M? m?i có công ngh? di?u tr? ung thu tiên ti?n nh?t có th? và tôi không c?n thi?t ph?i d?n Trung Qu?c d? di?u tr? n?a. Tôi tin vào M? vì h? dã s? d?ng r?t nhi?u ti?n vào vi?c nghiên c?u ung thu, là nu?c di d?u th? gi?i trong di?u tr? ung thu và quân s?.

Tuy nhiên, tháng 11 nam ngoái d?n tháng 2 nam 2009, bác s? c?a tôi dua cho tôi thêm li?u lu?ng thu?c du?c gi?i thi?u t? m?t chuyên gia c?a UCSFH – m?t trong nh?ng b?nh vi?n t?t nh?t t?i M?. Sau dó tôi b?t d?u c?m th?y trong giai do?n di?u tr?:

a. Thi?u ng?

b. An không ngon

c. Stress n?ng, lo âu, b?n ch?n, suy nhu?c và hoang tu?ng

d. Không mu?n ngu?i d?n tham

e. Không mu?n nói chuy?n di?n tho?i

f. Không mu?n xem TV, nghe dài và nh?c hay d?c báo, emails.

g. B?t d?u thi?u t?p trung và gi?m sút trí nh?

h. Ðau chân gay g?t và ch? ? trên gu?ng ng? c? ngày và dêm v?i dôi m?t luôn nh?m l?i.

i. xua hu?ng mu?n t? v?n.

B?i vì ung thu tuy?n ti?n li?t c?a tôi dã di can t?i xuong, Tôi dã b? d?n n?t ? hông vào tháng 3 nam 2009 và tôi dã ph?i ch?u d?ng m?t ca ph?u thu?t. Nó c? m?t kho?ng th?i gian, sau 8 tháng d?ng viên c?a ngu?i nhà gia dình, anh trai tôi Domingo cùng ngu?i thân trong gia dình khích l? tôi t?i Trung Qu?c và tìm d?n b?nh vi?n ung thu Fuda. Ðây là lúc sau khi Domingo bi?t r?ng bác s? dang di?u tr? cho tôi là không có k?t qu? nhung v?n di?u tr? b?i h? là t? m?t b?nh vi?n Kaiser ? California. H? quy d?nh h?t d?t di?u tr?. Bác s? c?a tôi nói r?ng d?t di?u tr? ti?p theo s? dùng hóa tr? và x? tr?, cách di?u tr? thông thu?ng v?i can b?nh ung thu nhung t? l? s?ng sót là r?t th?p. Gia dình tôi dã khích l? tôi t?i Trung Qu?c nhung tôi v?n ng?p ng?ng b?i vì ni?m tin vào k? thu?t hi?n d?i c?a M? là trên h?t và s? d?t phá c?a thu?c. Th?i gian này dù tôi có lu?ng l? ng?p ng?ng nhung gia dình tôi v?n không cho tôi l?a ch?n và dua tôi d?n Trung Qu?c.

 Cu?i cùng là tôi d?ng ý di và ch?n suy nghi thoáng. Tôi nói, “Tôi thích s?ng 1 nam không có l?i dau hon là s?ng 2 nam v?i n?i dau ung thu”. Vào 27 tháng 4,2009. Tôi dã dáp chuy?n bay d?n Philippines d? nh?n visa và d?n Trung Qu?c vào mùng 4, tháng 5, 2009.

Khi tôi d?n Fuda, di?u d?u tiên tôi nh?n th?y là s? d?y d? c?a d? d?c trong phòng. Nó g?n nhu m?t can h? ti?n nghi, m?i th? d?u t?t gi?ng nhu m?t nhà ? cho m?t gia dình. Ði?u th? 2 làm tôi ?n tu?ng là thêm s? quan tâm cham sóc c?a các chuyên gia và nhân viên b?nh vi?n v?i b?nh nhân c?a h?., di?u mà tôi không h? th?y có trong b?nh vi?n ? M?. ? Fuda, các y tá luôn luôn có m?t sau ti?ng chuôn g?i c?a b?nh nhân 24/7. Tôi thu?ng du?c quan tâm b?i các bác s? trong b?nh vi?n trong th?i gian tôi ? dây. Tôi tin r?ng dó là toàn b? n?i dung m?i l? và phuong pháp di?u tr? ung thu làm tôi thêm tin tu?ng vào hi?u qu? và có l?i ch

Ý KIẾN BẠN ĐỌC