Chiến đấu ung thư

Chăm sóc trong những ngày cuối cùng

Khi một người gần cuối cuộc đời, thường rất khó để phát hiện những gì mong đợi. Nếu bệnh nhân ung thư đang được chăm sóc tại nhà, có thể có thể nên chú ý chăm sóc cho những người chăm sóc tốt hơn nếu một người đang được chăm sóc tại một bệnh viện hoặc cơ sở nhà tế bần. Bất kể tình hình nào, nó là quan trọng để biết rằng đội ngũ

the day after pill

missed abortion link

 Cham sóc trong nh?ng ngày cu?i cùng

Khi m?t ngu?i g?n cu?i cu?c d?i, thu?ng r?t khó d? phát hi?n nh?ng gì mong d?i. N?u b?nh nhân ung thu dang du?c cham sóc t?i nhà, có th? có th? nên chú ý cham sóc cho nh?ng ngu?i cham sóc t?t hon n?u m?t ngu?i dang du?c cham sóc t?i m?t b?nh vi?n ho?c co s? nhà t? b?n. B?t k? tình hình nào, nó là quan tr?ng d? bi?t r?ng d?i ngu cham sóc s?c kh?e s? ti?p t?c cung c?p các d?ch v? cham sóc t?t nh?t có th? cho d?n khi k?t thúc cu?c d?i, và r?ng t?t c? m?i th? có th? s? du?c th?c hi?n d? d?m b?o r?ng cái ch?t s? có hòa bình và trang nghiêm.
 
 
D?u hi?u ti?p c?n cái ch?t
 
T? vong do ung thu thu?ng x?y ra sau khi m?t ngu?i dã d?n d?n tr? nên y?u hon và m?t m?i hon qua m?t vài tu?n ho?c vài tháng. M?c dù nó không ph?i là luôn luôn có th? d? doán bao lâu ai dó s? s?ng, m?t s? d?u hi?u và tri?u ch?ng ph? bi?n cho th?y r?ng m?t ngu?i dang bu?c vào nh?ng tu?n cu?i cùng và ngày c?a cu?c s?ng. Bi?t nh?ng gì mong d?i s? giúp c? hai ngu?i và nh?ng ngu?i cham sóc c?m th?y ít s? hãi và giúp d?m b?o r?ng nh?ng ngu?i thân yêu có th? du?c ? bên nhau khi cái ch?t x?y ra. N?u ngu?i nh?n du?c cham sóc t? b?n , các nhân viên nhà t? b?n s? nói chuy?n v?i ngu?i b? ung thu và gia dình v? nh?ng gì mong d?i. N?u ngu?i dó là trong m?t b?nh vi?n ho?c co s? khác, hãy h?i bác si ho?c y tá d? gi?i thích nh?ng gì d? mong d?i nhu các phuong pháp ti?p c?n cái ch?t. Ð?i v?i nhi?u ngu?i và gia dình, bi?t thông tin này ph?c v? d? làm gi?m s? lo l?ng và cho phép l?p k? ho?ch t?t hon. Trong tru?ng h?p c?a m?t ph? huynh c?a tr? nh?, d?c bi?t là ngu?i s?p ch?t, di?u quan tr?ng là d? có th?i gian d? chu?n b? cho tr? em cho các s? ki?n s?p t?i và d?m b?o h? du?c dua v? cham sóc t?i m?t th?i di?m cang th?ng gia tang và nhu c?u ph? huynh khác.
 
Các d?u hi?u sau dây cho th?y r?ng m?t ngu?i b? ung thu dang bu?c vào nh?ng tu?n cu?i cùng c?a cu?c d?i. Không ph?i t?t c? m?i ngu?i s? tr?i nghi?m cùng m?t t?p h?p các d?u hi?u và tri?u ch?ng, cung không ph?i nh?ng di?u sau dây s? x?y ra trong b?t k? th? t? c? th?:
 
T?c ngh?n, y?u và ki?t s?c
C?n ph?i ng? nhi?u th?i gian, thu?ng chi tiêu nhi?u nh?t trong ngày trên giu?ng ho?c ngh? ngoi
Gi?m cân và teo co
M?t c?m giác ngon mi?ng và khó khan trong vi?c an u?ng ho?c nu?t ch?t l?ng
Gi?m kh? nang d? nói chuy?n và t?p trung
M?t quan tâm d?n nh?ng di?u mà tru?c dây quan tr?ng
M?t quan tâm d?n th? gi?i bên ngoài và mu?n ch? m?t vài ngu?i ? g?n dó, ngu?i b? ung thu có th? mu?n ch? có m?t vài du khách ho?c có th? c?n ph?i h?n ch? th?i gian v?i du khách.
Các d?u hi?u và tri?u ch?ng sau dây là ph? bi?n trong nh?ng ngày cu?i cùng c?a cu?c s?ng:
 
Làm ch?m hoi th?, dôi khi r?t dài t?m ngh? gi?a hoi th?
T?c ngh?n khi hít th? v?i ch?y róc rách ho?c rattling âm thanh nhu ngu?i tr? nên không th? rõ ràng ti?t ra t? c? h?ng
Mát da, d?c bi?t là bàn tay và bàn chân, có th? bi?n m?t màu xanh nh?t
Khô mi?ng và môi khô ho?c n?t
Gi?m lu?ng nu?c ti?u
Không ki?m soát (m?t ki?m soát bàng quang và ru?t)
V?t lý b?n ch?n ho?c l?p di l?p l?i, không t? nguy?n chuy?n d?ng
M?t phuong hu?ng và nh?m l?n v? th?i gian, d?a di?m, và b?n s?c c?a ngu?i dân, bao g?m gia dình và b?n bè thân
?o giác (nhìn th?y ho?c nghe nh?ng di?u không có). Ðây là bình thu?ng và không ph?i là m?t nguyên nhân cho m?i quan tâm, tr? khi h? s? hãi hay khó ch?u ngu?i b? ung thu.
Trôi d?t vào và ra kh?i ý th?c và có th? vào tình tr?ng hôn mê
Cung c?p các ti?n nghi
 
Là m?t thành viên trong gia dình ho?c ngu?i cham sóc, có nh?ng di?u b?n có th? làm d? giúp làm cho ngu?i tho?i mái hon là phuong pháp ti?p c?n cái ch?t. N?u ngu?i ?y dang nh?n du?c cham sóc t? b?n, các nhân viên nhà t? b?n s? cho b?n th?y làm th? nào d? cung c?p các bi?n pháp cham sóc nói chung và tho?i mái. N?u ngu?i dó là trong m?t b?nh vi?n ho?c co s? khác, yêu c?u các nhân viên làm th? nào các thành viên trong gia dình có th? du?c tham gia vào vi?c cham sóc. M?t s? hu?ng d?n chung cho vi?c cung c?p ti?n nghi du?c li?t kê du?i dây. M?i gia dình du?c khuy?n khích d? hình thành m?t k? ho?ch v?i nhóm cham sóc s?c kh?e phù h?p nh?t v?i nhu c?u c?a ngu?i.
 
S? d?ng d?m v? tr?ng d?m hay b?t d? làm cho giu?ng và gh? tho?i mái hon. Thu?ng xuyên giúp d? các v? trí thay d?i ngu?i và thay d?i ga tr?i giu?ng ít nh?t hai l?n m?t tu?n ho?c thu?ng xuyên hon, khi c?n thi?t.
Càng nhi?u càng t?t, nâng cao d?u c?a ngu?i ho?c xoay ngu?i v? phía mình d? giúp th? d? dàng hon.
S? d?ng chan d? giúp gi? ?m ngu?i. Không s? d?ng chan di?n vì chúng có th? gây b?ng. Nh? nhàng chà xát bàn tay và bàn chân c?a ngu?i dó, ho?c ngâm tay và chân trong nu?c ?m.
Ð? gi?m b?t s? nh?m l?n và m?t phuong hu?ng, nói b?ng m?t gi?ng bình tinh, rõ ràng và nh?c nh? ngu?i c?a th?i gian, d?a di?m, và ai là ngu?i có v?i anh ta ho?c cô. Tuy nhiên, dôi khi nói rõ ràng là không có th? giúp d? khi có mê s?ng (r?i lo?n tâm th?n) .
N?u ngu?i có th? nu?t, cung c?p ng?m ch?t l?ng qua m?t ?ng hút ho?c t? m?t chi?c thìa d? giúp gi? cho mi?ng ?m. G?c glycerin và son du?ng môi cun
Ý KIẾN BẠN ĐỌC