Ung thư phụ nữ

Ung thư vú và phụ nữ

Ung thư xảy ra khi các tế bào trong một phần của cơ thể bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù có rất nhiều loại bệnh ung thư, tất cả đều xảy ra do out-of-kiểm soát tăng trưởng của các tế bào bất thường. Các loại ung thư khác nhau có thể hành xử rất khác nhau .

lexapro weed

lexapro and weed

Ung thu vú là gì

 
- Tang tru?ng không ki?m soát du?c c?a các t? bào vú b?t thu?ng .
- Nguyên nhân c?a ung thu vú
 
Ung thu x?y ra khi các t? bào trong m?t ph?n c?a co th? b?t d?u phát tri?n ngoài t?m ki?m soát. M?c dù có r?t nhi?u lo?i b?nh ung thu, t?t c? d?u x?y ra do out-of-ki?m soát tang tru?ng c?a các t? bào b?t thu?ng. Các lo?i ung thu khác nhau có th? hành x? r?t khác nhau .
 
 
Các lo?i ung thu vú
 
      Ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch t?i ch? (DCIS )
• lo?i ph? bi?n nh?t c?a b?nh ung thu vú không xâm l?n .
• Ung thu là ch? trong các ?ng d?n và dã không lây lan vào các mô c?a vú .
 
      Lobular ung thu bi?u mô t?i ch? (LCIS )
M?t di?u ki?n b?t d?u trong các tuy?n s?a làm nhung không di qua các b?c tu?ng c?a các ti?u thùy. Ðây không ph?i là m?t b?nh ung thu dúng, nhung nó làm tang nguy co m?t ~ ngu?i ph? n? sau này b? ung thu .
 
      Xâm l?n (xâm nh?p) ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch (IDC )
• ung thu vú ph? bi?n nh?t .
• B?t d?u trong m?t do?n van ho?c ?ng s?a, phá v? thông qua các b?c tu?ng c?a ?ng, và xâm nh?p vào các mô c?a vú. T? dó, nó có th? là có th? lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th?. Nó chi?m 8 trong s? 10 b?nh ung thu vú xâm l?n .
 
      Ung thu vú viêm (IBC )
• M?t d?ng ph? bi?n c?a b?nh ung thu vú chi?m kho?ng 1% d?n 3% c?a t?t c? các b?nh ung thu vú .
• Thông thu?ng không có m?t l?n duy nh?t ho?c kh?i u. Thay vào dó, IBC làm cho da c?a vú có màu d? và c?m th?y ?m áp. Nó cung làm cho da xu?t hi?n, dày d? s?c trông r?t gi?ng nhu m?t v? cam. Vú b? ?nh hu?ng có th? tr? nên l?n hon, v?ng ch?c hon, d?u th?u, ho?c ng?a .
• IBC thu?ng b? nh?m l?n cho nhi?m trùng trong giai do?n d?u c?a nó. B?i vì không có m?t l?n du?c xác d?nh, nó có th? không hi?n th? trên ch?p quang tuy?n vú, làm cho nó khó khan hon d? b?t d?u. IBC thu?ng có co h?i cao hon lan r?ng và tri?n v?ng t?i t? hon so v?i ung thu ?ng d?ng m?ch ho?c lobular xâm l?n . 
 
Nh?ng gì tôi có nguy co ?
•   nguy co ung thu vú tang lên r?t nhi?u theo tu?i tác .
•  Ti?n s? gia dình h?i ch?ng ung thu, gia dình .
•   sinh s?n và n?i ti?t t? các y?u t? nhu có kinh nguy?t s?m (d?u nam b?t d?u c?a chu k? kinh nguy?t), Mãn kinh tr?, tính ch?n l? mu?n (sinh con mu?n), và nulliparity (không sinh con ).
•   M?t s? lo?i b?nh vú lành tính (fibrocystic, fibroadenoma )
•  B?nh béo phì sau khi mãn kinh .
•  Moderate tiêu th? ru?u n?ng (3 ho?c nhi?u d? u?ng m?i ngày ).
•  li?u lu?ng phóng x? r?t cao, ch?ng h?n nhu du?c s? d?ng trong di?u tr? b?c x? .
•  S? d?ng lâu dài c?a li?u pháp thay th? estrogen sau khi mãn kinh .
•  Thi?u ho?t d?ng th? ch?t và ch? d? an u?ng nhi?u ch?t béo .
 
 Ngan ng?a ung thu
 
•  Tamoxifen - v? phòng ng?a ban d?u, tamoxifen, m?t b? di?u bi?n th? th? estrogen ch?n l?c, dã du?c hi?n th? d? gi?m t? l? m?c ung thu vú ? nh?ng ph? n? có nguy co ung thu vú cao. Nam nam tá du?c di?u tr? c?a tamoxifen cung dã du?c ch?ng minh là làm gi?m dáng k? s? tái phát c?a kh?i u ác tính th? c?p ? b?nh nhân ung thu vú giai do?n d?u .
 
•  Th? nghi?m di truy?n - "gen ung thu vú", BRCA1, dã du?c xác d?nh trong nam 1994 và BRCA2 vào nam 1995. Tích c?c v? k?t qu? xét nghi?m d?t bi?n cho th?y vú tang cu?ng và nguy co ung thu bu?ng tr?ng - ho?c cao hon nguy co c?a b?nh ung thu ban d?u (d?i v?i ph? n? không b? ?nh hu?ng) ho?c tái phát ho?c ung thu so c?p th? hai (d?i v?i ph? n? dã b? ?nh hu?ng b?i b?nh ung thu). Ph? n? v?i BRCA1 ho?c BRCA2 d?t bi?n có kho?ng 33% d?n 50% nguy co phát tri?n ung thu vú ? tu?i 50 .
 
•  Ngan ch?n các y?u t? n?i ti?t t? n?i ti?t t? du?c s?n xu?t b?i bu?ng tr?ng xu?t hi?n d? tang ~ ngu?i ph? n? có nguy co phát tri?n ung thu vú. Vi?c lo?i b? m?t ho?c c? hai bu?ng tr?ng làm gi?m nguy co. Vi?c s? d?ng các thu?c ?c ch? vi?c s?n xu?t estrogen có th? ?c ch? s? phát tri?n c?a t? bào kh?i u. Vi?c s? d?ng li?u pháp thay th? hormone có th? liên quan v?i tang nguy co phát tri?n ung thu vú, ch? y?u ? nh?ng ngu?i s? d?ng g?n dây. Vi?c s? d?ng thu?c tránh thai cung có th? du?c liên k?t v?i m?t s? gia tang nh? nguy co ung thu vú. B?t d?u có kinh ? d? tu?i l?n hon và có m?t thai d? tháng làm gi?m nguy co ung thu vú. Ngoài ra, m?t ngu?i ph? n? có d?a con d?u tiên c?a cô tru?c khi tu?i 20 kinh nghi?m gi?m nguy co ung thu vú hon so v?i m?t ngu?i ph? n? chua bao gi? có tr? em ho?c nh?ng ngu?i có d?a con d?u lòng sau 35 tu?i. B?t d?u t? th?i k? mãn kinh ? d? tu?i sau dó tang ~ ngu?i ph? n? có nguy co phát tri?n ung thu vú .
 
•  Gi?m ti?p xúc v?i b?c x? - Chìa khóa d? ngan ng?a ung thu vú là d? lo?i b? m?t trong nh?ng di?n viên d?ng c?n thi?t. B?c x? ion hóa l?n, dã du?c ch?ng minh, ngan ng?a nguyên nhân gây ra can b?nh này. M?i gi?m li?u b?c x? du?c d?m b?o d? ngan ch?n m?t s? tru?ng h?p, n?u không s? x?y ra .
 
•  d? phòng gi?i ph?u c?t b? vú - Còn g?i là gi?i ph?u c?t b? vú phòng ng?a, dó là ph?u thu?t c?t b? m?t hay c? hai vú d? c? g?ng ngan ch?n ho?c làm gi?m nguy co ung thu vú. Nó liên quan d?n vi?c lo?i b? càng nhi?u c?a các mô có nguy co cao nh?t có th?. Gi?i ph?u c?t b? vú d? phòng du?c xem nhu là m?t l?a ch?n cho m?t s? lý do .
 
     
T?m soát phát hi?n s?m
 
•  T?m soát ung thu là ki?m tra (ho?c th? nghi?m) c?a ngu?i dân cho c&aa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC