Ung thư ở bé

Ung thư ở trẻ P2

Trẻ em và thanh thiếu niên thường sốc với tin tức của một chẩn đoán ung thư với một loạt các cảm xúc tác động đến cha mẹ. Cảm xúc của họ khác nhau với mỗi đứa trẻ đi qua như một kết quả của việc chẩn đoán. Bệnh nhân có thể bị bệnh rất nhanh chóng, có rất nhiều đau đớn, hoặc có nhiều xét nghiệm chẩn đoán.

marevan zdravilo

marevan 05mg

 Tr? em và thanh thi?u niên thu?ng ph?n h?i v?i tin t?c c?a m?t ch?n doán ung thu v?i m?t lo?t các c?m xúc ph?n ánh c?a cha m?. C?m xúc c?a h? khác nhau v?i m?i d?a tr? di qua nhu m?t k?t qu? c?a vi?c ch?n doán. B?nh nhân có th? b? b?nh r?t nhanh chóng, có r?t nhi?u dau d?n, ho?c có nhi?u xét nghi?m ch?n doán. M?t s? có th? c?n ph?i di xa t? nhà d?n g?p bác si. Nh?ng ngu?i khác có th? ph?i ch? d?i ngày ho?c vài tu?n d? tìm hi?u nh?ng gì th?c s? là sai v?i h?. M?t s? có th? ngh? h?c m?t th?i gian dài, ho?c ph?i t? b? th? thao ho?c các ho?t d?ng khác. Thua các anh ch? em có th? ph?i d?i m?t v?i ly thân d?t ng?t t? cha m? và m?i khác. Cu?c s?ng bình thu?ng ~ gia dình và thói quen hàng ngày du?c thay d?i.

 
Ð?a tr? ~ s tu?i tác, phát tri?n, và tính cách cung ?nh hu?ng d?n ph?n ?ng c?a h?. Ví d?, m?t d?a tr? b? ung thu có th? s? hãi khi ph?i xa cha m? d? quét và ki?m tra. Tu?i di h?c tr? em có th? hi?u nh?ng gì ~ dang x?y ra, nhung c?m th?y t?c gi?n và bu?n hon nh?ng gì h? ~ dã m?t. M?t s? tr? có th? nh?n th?y b?nh ung thu nhu th? nào ?nh hu?ng d?n danh tính c?a h? ho?c ý th?c t?. Nh?ng ngu?i khác có th? t?c gi?n và n?i lo?n trong quá trình ch?n doán và di?u tr?.
 
S? tr? l?i tr? và gia dình bình thu?ng sau khi ch?n doán ung thu?
 
Hy v?ng r?ng m?i th? s? tr? nên t?t hon và r?ng ngày mai s? có cu?c s?ng tuoi sáng hon trong t?t c? m?i ngu?i, không có v?n d? gì lo?i cu?c d?u tranh mà h? ph?i d?i m?t. Emily Dickinson dã vi?t:
 
Hy v?ng là di?u lông chim 
d?u trong linh h?n 
hát giai di?u mà không có nh?ng t? ng? 
không bao gi? d?ng l?i ? t?t c? các.
 
Nh?ng l?i này du?ng nhu d? n?m b?t ch?t ch?, chúng ta bám víu vào hy v?ng. Nh?ng ngu?i tr? tu?i và gia dình c?a h? b?t d?u c?m th?y hy v?ng v? tuong lai khi h? nghe v? phuong pháp di?u tr? có s?n và ti?n b? dang du?c th?c hi?n ch?ng l?i ung thu tr? em. Ch?n doán là v?n còn nghiêm tr?ng, và có nh?ng v?n d? v?i di?u tr? mà không th? b? qua, nhung không có lý do d? l?c quan. Hon 75% tr? em và thi?u niên du?c ch?a kh?i b?nh ung thu. Ð?i v?i m?t s? lo?i ung thu, các s? li?u th?ng kê th?m chí còn t?t hon. Tuy nhiên, nh?ng con s? này ch? áp d?ng cho các nhóm b?nh nhân, và ~ t có th? du?c s? d?ng d? dua ra d? doán cho b?t k? m?t tr? em. Khi ung thu du?c ch?n doán, m?i ngu?i có lý do d? tin r?ng ngu?i dó s? dáp ?ng t?t v?i di?u tr? và du?c ch?a kh?i. H?u h?t m?i ngu?i tin r?ng ngày mai s? mang l?i th?i gian t?t hon.
 
Hy v?ng, d?i v?i m?t s? ngu?i, du?c h? tr? b?i d?c tin r?ng có m?t lý do cho nh?ng gì dã x?y ra v?i tr? em và gia dình c?a h?, ngay c? khi h? không ~ t hi?u nó là gì. Và, cu?i cùng, h? tin r?ng h? s? tìm du?c s?c m?nh c?n thi?t d? qu?n lý. M?c dù nó là m?t cu?c d?u tranh có th? c?m th?y r?t không ch?c ch?n vào nh?ng th?i di?m, h?u h?t các gia dình có th? tìm th?y m?t "bình thu?ng" sau khi m?t ~ con s ung thu.
 
Các tài li?u tham kh?o
 
Bleyer WA. Tác d?ng c?a b?nh ung thu ? tr? em trongHoa K?và trên th? gi?i. T?p chí CA-ung thu cho các th?y thu?c lâm sàng . Nam 1990; 40:355-367.
 
Chesler MA, Allswede J, Barbarin viêm kh?p. Ti?ng nói t? l? c?a gia dình: anh, ch?, em ru?t c?a tr? em m?c b?nh ung thu. T?p chí Ung thu h?c tâm lý xã h?i . Nam 1991; 9 (4) :19-42.
 
Chúa Kitô GH. M?t khuôn kh? dánh giá tâm lý xã h?i cho b?nh nhân ung thu và gia dình h?. Y t? và công tác xã h?i . 1983; 7 (1) :57-64.
 
Ettinger RS, Heiney SP. Ung thu ? thanh thi?u niên và thanh niên. ung thu . Nam 1993; 71 (10) :3276-3280.
 
Katz ER, Gonzalez-Morkos B. Tru?ng và K? ho?ch h?c t?p. Trong Wiener LS, Pao M, Kazak AE, et al (Eds) tham kh?o nhanh cho các bác si lâm sàng ung thu tr? em: kích thu?c c?a tâm th?n và tâm lý qu?n lý tri?u ch?ng ung thu ? tr? em .Charlottesville, VA, 2009: IPOS Press: 223-235.
 
Kupst MJ, Patenaude AF. Ð?i phó v?i b?nh ung thu ? tr? em. Trong Wiener LS, Pao M, Kazak AE, et al (Eds) tham kh?o nhanh cho các bác si lâm sàng ung thu tr? em: kích thu?c c?a tâm th?n và tâm lý qu?n lý tri?u ch?ng ung thu ? tr? em .Charlottesville, VA, 2009: IPOS Press: 130-139.
 
Lähteenmäki PM, J Sjöblom, Korhonen T, Salmi TT. Các anh, ch?, em ru?t c?a b?nh nhân ung thu th?i tho ?u c?n s? h? tr? s?m: m?t theo dõi nghiên c?u trong nam d?u tiên. Arch Dis Child . 2004; 89 (11) :1008-1013.
 
Lauria MM, Hockenberry-Eaton M, Pawletko TM, Mauer A. giao th?c tâm lý xã h?i cho b?nh ung thu ? tr? em: M?t mô hình khái ni?m ung thu . Nam 1996; 78 (6) :1345-1356.
 
Madan Swain A, Hinds PS. Tác d?ng d?i v?i gia dình và anh ch? em. Trong Wiener LS, Pao M, Kazak AE, et al (Eds) tham kh?o nhanh cho các bác si lâm sàng ung thu tr? em: kích thu?c c?a tâm th?n và tâm lý qu?n lý tri?u ch?ng ung thu ? tr? em .Charlottesville, VA, 2009: IPOS Press: 155-168.
 
Maurice-Stam H, Oort FJ, BF, Grootenhuis MA. C?m xúc ho?t d?ng c?a các ph? huynh c?a các tr? em m?c b?nh ung thu: Psychooncology nam nam d?u tiên s? thuyên gi?m liên t?c sau khi k?t thúc di?u tr? . Nam 2008, 17 (5) :448-459.
 
Vi?n Ung thu Qu?c gia. Fact Sheet: Cham sóc cho tr? em và thanh thi?u niên v?i ung thu. Truy c?p t?i www.cancer.gov / cancertopics / t? thông tin / NCI / tr? em v? thành niên vào ngày 09 Tháng Sáu 2011.
 
Vi?n Ung thu Qu?c gia. Cham sóc h? tr? cho tr? em (PDQ ®). Truy c?p t?i www.cancer.gov / cancertopics / pdq / supportivecare / tr? em / HealthProfessional vào ngày 09 tháng 6 nam 2011.
 
Norberg AL, Boman KK. Cha m? dau kh? trong b?nh ung thu ? tr? em: m?t dánh giá so sánh c?a các tri?u ch?ng cang th?ng sau ch?n thuong, tr?m c?m v&agrav
Ý KIẾN BẠN ĐỌC