Phòng chống ung thư

Ngủ không đủ 6 tiếng dễ bị ung thư

Nhắc nhở quan trọng: Uống rượu nhiều dễ bị ung thư gan, ăn nhiều thực phẩm quá nhiều protein dễ bị các bệnh ung thư đường tiêu hóa; thường xuyên ngủ ít hơn 6 tiếng, chuyên gia nói rằng việc này sẽ dễ gây ra ung thư

zoloft weed and alcohol

zoloft and weed side effects

  Nh?c nh? quan tr?ng: U?ng ru?u nhi?u d? b? ung thu gan, an nhi?u th?c ph?m quá nhi?u protein d? b? các b?nh ung thu du?ng tiêu hóa; thu?ng xuyên ng? ít hon 6 ti?ng, chuyên gia nói r?ng vi?c này s? d? gây ra ung thu

     
Nh?ng di?u trên dây không h? là de d?a. Theo th?ng kê, t?nh Hà Nam, TQ là m?t trong nh?ng tình thành có t? l? m?c ung thu cao. C? trong 5 ngu?i ch?t thì có m?t ngu?i ch?t vì ung thu.
 
Ng? không d? 6 ti?ng, d? b? ung thu
 
Qu? dúng là có cách nói nhu v?y. Theo các bác s? cho bi?t, ngu?i tru?ng thành m?i ngày nên ng? 7-8 ti?ng là h?p lý. N?u b?n ng? ít di ti?ng nào thì s? khi?n cho t? bào mi?n d?ch b? ít di. N?u c? kéo dài tình tr?ng ng? ít thì không ch? ?nh hu?ng d?n ch?c nang c?a h? th?ng mi?n d?ch mà còn có th? b? ung thu.
 
B? b?nh ung thu nào là có liên quan d?n ngh? nghi?p
 
Vi?c d? b? ung thu nào dó là có liên quan r?t l?n d?n ngh? nghi?p, môi tru?ng làm vi?c. Ð?c di?m này dã du?c khoa h?c ch?ng minh r?t rõ ràng.
Nghe nói, hon 100 nam tru?c, m?t ngu?i ph? trách v? sinh ?ng khói, do làm vi?c lâu dài ? môi tru?ng có nhi?t d? cao, nhi?u ch?t ô nhi?m nên dã b? ung thu tinh hoàn. Ðây là tru?ng h?p d?u tien du?c ch?ng minh là ung thu có liên quan d?n ngh? nghi?p.
 
Thông thu?ng, ngu?i thuong nhân d? b? các b?nh ung thu nhu ung thu gan, ung thu du?ng tiêu hóa. Ði?u này có liên quan d?n vi?c u?ng ru?u và an nhi?u các ch?t giàu protein c?a h?; th?y giáo, phát thanh viên…thì d? b? ung thu vòm h?ng. Ð?i v?i ph? n? thì ung thu vú và ung thu c? t? cung chính là hai sát th? l?n.
 
Thay d?i thói quen sinh ho?t x?u, nói không v?i ung thu
 
Th?i k? ti?n ung thu cho d?n ung thu giai do?n s?m, thông thu?ng ph?i m?t d?n mu?i m?y nam; nhung t? ung thu giai do?n s?m d?n giai do?n gi?a, giai do?n cu?i thì ch? c?n n?a nam, th?m chí ch? là vài tháng. Th?i k? ti?n ung thu, co th? ngu?i không có b?t k? tri?u tr?ng nào, do dó vi?c ki?m tra s?c kh?e d?nh k? là vô cùng c?n thi?t. Cung gi?ng nhu h?t gi?ng trong d?t v?y, t? bào ung thu ban d?u có th? không phát tri?n, không phân tách cho d?n khi chúng g?p du?c môi tru?ng sinh tru?ng phù h?p. Phát b?nh hay không là ph? thu?c vào vi?c tang tru?ng c?a nh?ng t? bào ung thu th?i k? d?u có g?p du?c y?u t? tang tru?ng phù h?p hay không. Trong cu?c s?ng hàng ngày,ch? c?n chúng ta thay d?i nh?ng thói quen không lành m?nh thì s? có th? nói không v?i ung thu.
 
Mu?i thói quen không  t?t
 
An lâu dài nh?ng th?c ph?m ch?a nitrite, nhu các lo?i th?c ph?m ngâm ch?, hun khói, nu?ng, chiên rán, m?c…;
Không thích an rau xanh, hoa qu?, ngu c?c thô, kén an hay thiên an m?t lo?i nào dó, dinh du?ng không d?u; thêm vào dó là an th?c an không v? sinh, s? d? b? ung thu;
Hút thu?c, u?ng ru?u vô d?. Trong thu?c lá có nhi?u ch?t gây ung thu, hút thu?c ch? y?u s? gây ra các b?nh ung thu nhu ung thu ph?i, h?u h?ng, vòm mi?ng, bí tì, th?c qu?n…trong dó trên lâm sàng cho th?y 87% ung thu ph?i là có liên quan m?t thi?t v?i hành vi hút thu?c.
 Thu?ng xuyên phoi mình trong môi tru?ng có các ch?t gây ung thu nhu trong phòng làm vi?c, các s?n ph?m di?n t? nhu máy tính, máy in, máy photo…t?t c? nh?ng máy này d?u s?n sinh ra b?c x? và ch?t gây ung thu.
Quen u?ng các lo?i nu?c có tính axit s? làm m?t cân b?ng axit và bazo trong co th?, b?nh nhân ung thu d?u là th? ch?t mang tính axit.
Không thích t?p luy?n th? d?c, thi?u v?n d?ng toát m? hôi và làm cho nh?p tim tang nhanh h?ng ngày.
Quan h? tình d?c quá s?m, b?n tình quá nhi?u, dã tr?i qua nhi?u l?n tình d?c nguy co cao;
Sinh ho?t không có quy lu?t, thu?ng xuyên th?c dêm, áp l?c cu?c s?ng quá l?n;
Thích phoi n?ng trong th?i gian quá dài, d? b? ung thu da;
Thu?ng xuyên an các th?c ph?m nhi?u m?, protein, giàu calo, nhu v?y s? khi?n cho cân n?ng c?a co th? vu?t tiêu chu?n.
where to buy generic levitra online
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
()
Xóa