Hợp tác quốc tế

Đoàn phóng viên việt nam đến thăm bệnh viện Fuda

Ngày 26 tháng 2 năm 2009, Cô Lý Lan Phương- Chủ nhiệm khoa đạo tạo nước ngoài trường đại học UNESCO Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn phóng viên, nhà báo gồm 13 người đến thăm bệnh viện Fuda.

viagra diskuze

viagra prodej plzen

manufacturer coupons for prescription drugs

cialis prescription coupon syncfusion.com

 Ngày 26 tháng 2 nam 2009, Cô Lý Lan Phuong- Ch? nhi?m khoa d?o t?o nu?c ngoài tru?ng d?i h?c UNESCO Thành ph? H? Chí Minh dã d?n d?u doàn phóng viên, nhà báo g?m 13 ngu?i d?n tham b?nh vi?n Fuda.

Ðoàn phóng viên Vi?t Nam d?n tham b?nh vi?n Fuda Qu?ng Châu-Trung Qu?c 
[2009-3-12]
 
Ngày 26 tháng 2 nam 2009, Cô Lý Lan Phuong- Ch? nhi?m khoa d?o t?o nu?c ngoài tru?ng d?i h?c UNESCO Thành ph? H? Chí Minh dã d?n d?u doàn phóng viên, nhà báo g?m 13 ngu?i d?n tham b?nh vi?n Fuda. Thành viên trong doàn phóng viên d?n t? các tòa báo n?i ti?ng t?i Vi?t Nam nhu : Khoa h?c thu?ng th?c, S?c kh?e và d?i s?ng, Ðài phát thanh Thành ph? H? Chí Minh, Ph? n?, Doanh nhân Sài Gòn, VnExpress.net Online Newspaper, Ðài truy?n hình thành ph? H? Chí Minh (VTV-HCMC).
Chuy?n di l?n này còn có 2 bác s? là: Tr?n Chí Ti?n, Võ Duy Phi Vu d?n t? b?nh vi?n u bu?u l?n nh?t Vi?t Nam-B?nh vi?n u bu?u H? Chí Minh và 5 b?nh nhân d?i di?n cung d?n tham b?nh vi?n.
Trung Qu?c, Vi?t Nam, núi li?n núi, sông li?n sông. Trung Qu?c và Vi?t Nam là láng gi?ng t?t, b?n bè t?t, d?ng chí t?t c?a nhau. Khi doàn d?i bi?u Vi?t Nam d?n tham b?nh vi?n Fuda, các giáo su, bác s? c?a b?nh vi?n ti?p dón h?t s?c th?nh tình. Ð?c bi?t phó vi?n tru?ng b?nh vi?n Fuda, Ti?n s? M?c Phong dã dích thân d?n sân bay dón doàn d?i bi?u. Giáo su T? Kh?c Thành, vi?n tru?ng b?nh vi?n trong bài phát bi?u c?a mình dã coi tr?ng nh?ng ngu?i b?n Vi?t Nam nhu nh?ng anh em h? hàng thân thi?t c?a Fuda..
Các phóng viên dã nghe giáo su Tào Bân (Cao Bin), ch? nhi?m Phu Cu?ng ( Fu Qiang), Chu Cu?ng gi?i thi?u v? các phuong pháp tr? li?u m?i nhu : Ph?u thu?t l?nh b?ng dao Argon và Helium, Li?u pháp quang d?ng, Li?u pháp “dao h?t”. Ðoàn d?i bi?u dã tr?c ti?p ch?ng ki?n các bác s? s? d?ng phuong pháp ph?u thu?t l?nh b?ng dao Argon và Helium d?i v?i tru?ng h?p ung thu ph?i, ung thu gan, li?u pháp quang d?ng d? di?u tr? u lu?i, li?u pháp “dao h?t” d? di?u tr? ung thu ph?i…Ðoàn d?i bi?u cung tham m?t s? b?nh nhân dang di?u tr? t?i b?nh vi?n Fuda. Ðoàn d?i bi?u c?m th?y h?t s?c ng?c nhiên khi du?c bi?t da ph?n các b?nh nhân d?n t? Ðan M?ch, Th?y Ði?n, m?t s? nu?c Ðông Nam Á t?i Fuda tr? li?u và dã thu du?c k?t qu? h?t s?c t?t d?p. Trong s? dó có m?t b?nh nhân tên là Gurli, d?n t? Ðan M?ch, b? u ác tính tuy?n t?y, dã di can d?n m?t n?a lá gan. Ch? dã d?n b?nh vi?n Fuda di?u tr?. Các bác s? dã dùng phuong pháp ph?u thu?t dông l?nh k?t h?p v?i li?u pháp c?y h?t Iot d? ch?a tr? cho ch?. Ð?n nay ch? dã hoàn toàn kh?e m?nh và duy trì cu?c s?ng du?c 1 nam. 
  Ð?n tham b?nh vi?n Fuda, doàn d?i bi?u Vi?t Nam dã nói r?ng b?nh vi?n Fuda s?ch d?p gi?ng nhu m?t khách s?n 5 sao v?y.
Cài hoa tuoi lên ng?c các thành viên trong doàn phóng viên d?n t? Vi?t Nam
Ðoàn phóng viên h?i v? các v?n d? có liên quan d?n ung thu, 
 vi?n tru?ng T? Kh?c Thành gi?i dáp t? m?  các v?n d? du?c nêu ra
 Bác s? Vi?t Nam và doàn phóng viên ph?ng v?n vi?n tru?ng T?
 Ph?ng v?n b?nh nhân ngu?i Th?y Ði?n
Ph?ng v?n b?nh nhân  Gurli d?n t? Ðan M?ch b? u ác tính tuy?n t?y di can d?n n?a gan
Ý KIẾN BẠN ĐỌC