Nguyên nhân ung thư

Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là ung thư bắt đầu ở cổ tử cung, phần dưới của tử cung (dạ con) sẽ mở ra ở phía trên của âm đạo.

mixing weed and adderall

mixing zoloft and weed harshpande.net

when will generic cialis be available

buy generic cialis partickcurlingclub.co.uk

 Ung thu c? t? cung là ung thu b?t d?u ? c? t? cung, ph?n du?i c?a t? cung (d? con) s? m? ra ? phía trên c?a âm d?o.  

 
Nguyên nhân, t? l? m?c, và các y?u t? nguy co
 
Trên toàn th? gi?i, ung thu c? t? cung là lo?i th? ba ph? bi?n nh?t c?a ung thu ? ph? n?. 
Ung thu c? t? cung b?t d?u trong các t? bào trên b? m?t c? t? cung. Có hai lo?i t? bào trên b? m?t c?a c? t? cung: gai và h?t. Ph?n l?n ung thu c? t? cung là t? các t? bào bi?u mô hình v?y.
 
S? phát tri?n c?a ung thu c? t? cung là r?t ch?m. Nó b?t d?u nhu là m?t tình tr?ng ti?n ung thu du?c g?i là ch?ng lo?n s?n. Tình tr?ng ti?n ung thu có th? du?c phát hi?n b?i m?t xét nghi?m và 100% có th? di?u tr? du?c. Ðó là lý do t?i sao nó là r?t quan tr?ng cho ph? n? d? có du?c xét nghi?m thu?ng xuyên. H?u h?t ph? n? du?c ch?n doán m?c ung thu c? t? ngày nay là do không ki?m tra thu?ng xuyên ho?c h? dã không theo dõi k?t qu? b?t thu?ng.
 
Nh?ng thay d?i ? giai do?n d?u ung thu có th? phát tri?n thành ung thu c? t? cung và lây lan d?n bàng quang, ru?t, ph?i, và gan. Nó có th? ti?m ?n nhi?u nam d? thay d?i ti?n ung thu d? bi?n thành ung thu c? t? cung. B?nh nhân b? ung thu c? t? cung thu?ng không có v?n d? cho d?n khi ung thu dã phát tri?n, lan r?ng d? các vùng khác.
 
H?u nhu t?t c? các lo?i ung thu c? t? cung du?c gây ra b?i HPV (human papilloma virus). HPV là m?t virus ph? bi?n lan truy?n qua quan h? tình d?c. Có r?t nhi?u lo?i HPV khác nhau. Tuy nhiên, ch? m?t s? lo?i HPV d?n d?n ung thu c? t? cung. 
 
Các y?u t? nguyên nhân cho b?nh ung thu c? t? cung bao g?m:
 
Quan h? tình d?c s?m
Có nhi?u b?n tình cùng m?t th?i di?m.
Các d?i tác tình d?c có nhi?u b?n tình ho?c nh?ng ngu?i tham gia ho?t d?ng tình d?c có nguy co cao
S? d?ng thu?c tránh thai liên t?c dài h?n (hon 5 nam)
Làm suy y?u h? th?ng mi?n d?ch
Nhi?m trùng v?i b? ph?n sinh d?c ho?c nhi?m trùng chlamydia mãn tính
Các tri?u ch?ng
 
Ung thu c? t? cung giai do?n d?u thu?ng không có tri?u ch?ng. Các tri?u ch?ng có th? x?y ra bao g?m:
 
Âm d?o liên t?c có m?u xanh xao, ch?y nu?c m?t, màu h?ng, nâu, có máu, ho?c có mùi hôi
Ch?y máu âm d?o b?t thu?ng gi?a chu k?, sau khi giao h?p, ho?c sau khi mãn kinh
Các tri?u ch?ng c?a b?nh ung thu c? t? cung giai do?n phát tri?n có th? bao g?m:
 
M?t c?m giác ngon mi?ng
Gi?m cân
M?t m?i
Vùng ch?u dau
Ðau lung
Ðau chân
Sung chân
Ch?y máu t? âm d?o nhi?u
B? rò r? nu?c ti?u ho?c phân t? âm d?o
Gãy xuong
Nh?ng thay d?i giai do?n d?u ung thu c? t? cung thu?ng không th? phát hi?n b?ng m?t thu?ng. Các xét nghi?m d?c bi?t và các công c? c?n thi?t d? phát hi?n ra:
 
Các xét nghi?m khác có th? bao g?m:
 
Ki?m tra vi?c m? c? t? cung
CT scan
Soi bàng quang
MRI
X-quang ng?c
Pyelogram tinh m?ch (IVP)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC