Nguyên nhân ung thư

Nguyên nhân ung thư xương

Ung thư xương thường xuất hiện khi ung thư khác di căn đến xương (lây truyền) hoặc có thể có nguồn gốc trong xương (ung thư xương nguyên phát).

ventolin dosage

ventolin

premarin generic

premarin coupon

 Ung thu xuong thu?ng xu?t hi?n khi ung thu khác di can d?n xuong (lây truy?n) ho?c có th? có ngu?n g?c trong xuong (ung thu xuong nguyên phát).

 
Có r?t nhi?u lo?i ung thu xuong khác nhau. Các kh?i u xuong nguyên phát ph? bi?n nh?t bao g?m: sarcoma xuong, sarcoma Ewing, sacôm s?n, histiocytoma xo ác tính, sarcoma s?i, và s?n. 
 
U xuong ác tính ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n nam gi?i t? 10 d?n 25 tu?i, nhung ít ph? bi?n có th? ?nh hu?ng d?n ngu?i l?n tu?i. Nó thu?ng x?y ra ? các xuong dài c?a cánh tay và chân t?i các khu v?c tang tru?ng nhanh chóng xung quanh d?u g?i và vai c?a tr? em. Ðây là lo?i ung thu thu?ng r?t tích c?c v?i nguy co lây lan d?n ph?i.
Ewing sarcoma là các kh?i u xuong nghiêm tr?ng nh?t và ?nh hu?ng d?n nh?ng ngu?i tr? tu?i t? 4-15 tu?i. Nó là ph? bi?n hon ? nam gi?i và r?t hi?m ? nh?ng ngu?i trên 30 tu?i. Nó thu?ng x?y ra ? gi?a các xuong dài c?a cánh tay và chân. 
Chondrosarcoma là kh?i u xuong ph? bi?n nh?t th? hai và chi?m kho?ng 25% c?a t?t c? các kh?i u xuong ác tính. Nh?ng kh?i u này phát sinh t? các t? bào s?n và có th? là r?t tích c?c ho?c tuong d?i ch?m phát tri?n. Không gi?ng nhu các kh?i u xuong khác, sacôm s?n là ph? bi?n nh?t ? nh?ng ngu?i trên 40 tu?i. Nó là hoi ph? bi?n hon ? nam gi?i và có kh? nang có th? lây lan d?n ph?i và các h?ch b?ch huy?t. Sarcoma s?n ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n xuong c?a xuong ch?u và hông.S?ng sót sau nam nam d?i v?i hình th?c tích c?c là kho?ng 30%, nhung t? l? s?ng cho kh?i u phát tri?n ch?m là 90%.
Malignant fibrous histiocytoma (MFH) ?nh hu?ng d?n các mô m?m, bao g?m co, dây ch?ng, gân, và ch?t béo. Ðây là b?nh ác tính mô m?m ph? bi?n nh?t trong cu?c s?ng tru?ng thành sau này, thu?ng x?y ra ? nh?ng ngu?i 50-60 nam tu?i. Nó thu?ng ?nh hu?ng d?n các chi và kho?ng hai l?n là ph? bi?n ? nam gi?i là ph? n?. MFH cung có m?t lo?t các m?c d? nghiêm tr?ng. T? l? s?ng sót t?ng th? nam nam là kho?ng 35% -60%.
Sarcoma s?i là hi?m hon nhi?u so v?i các kh?i u xuong khác. Nó là ph? bi?n nh?t ? ngu?i t? 35-55 nam tu?i. Ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n các mô m?m c?a chân phía sau d?u g?i. Nó là hoi ph? bi?n hon ? nam gi?i hon n?.
Chordoma  ??là m?t kh?i u r?t hi?m hoi v?i s? s?ng còn trung bình kho?ng sáu nam sau khi ch?n doán. Nó x?y ra ? ngu?i l?n trên 30 tu?i và là kho?ng g?p hai l?n ph? bi?n ? nam gi?i là ph? n?. Nó ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n ho?c k?t thúc trên ho?c th?p hon c?a c?t s?ng.
Các tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a các kh?i u xuong là dau , mà s? tang d?n theo th?i gian. 
 
Ðau trong khu v?c c?a kh?i u
Thu?ng c?m th?y dau âm ? hay dau nh?c
Có th? tr? nên t?i t? hon v?i các ho?t d?ng
Thu?ng th?c t?nh m?i ngu?i vào ban dêm
Ch?n thuong không gây ra m?t kh?i u xuong, nhung nó có th? phá v? xuong b? suy y?u do m?t kh?i u. Ði?u này sau dó có th? gây ra dau n?ng.
 
Các tri?u ch?ng khác liên quan d?n các kh?i u xuong có th? bao g?m:
 
S?t
Ð? m? hôi dêm
B?t thu?ng sung quanh xuong
Ý KIẾN BẠN ĐỌC