Nguyên nhân ung thư

Ung thư bàng quang

Các loại phổ biến nhất của ung thư bàng quang, ung thư biểu mô urothelial, là rất mạnh mẽ kết hợp với hút thuốc lá. Khoảng 50% của tất cả các loại ung thư bàng quang ở nam giới và 30% ở phụ nữ có thể được gây ra bởi hút thuốc lá. Tiếp xúc lâu hơn và nặng hơn, lớn hơn là nguy cơ phát triển ung thư bàng quang

viagra cena s receptem

viagra

Các lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu bàng quang, ung thu bi?u mô urothelial, là r?t m?nh m? k?t h?p v?i hút thu?c lá. Kho?ng 50% c?a t?t c? các lo?i ung thu bàng quang ? nam gi?i và 30% ? ph? n? có th? du?c gây ra b?i hút thu?c lá. Ti?p xúc lâu hon và n?ng hon, l?n hon là nguy co phát tri?n ung thu bàng quang. Các hóa ch?t d?c h?i trong khói thu?c lá, nhi?u trong s? dó du?c bi?t là ch?t gây ung thu (ch?t gây ung thu), truy?n trong máu sau khi du?c h?p th? t? ph?i và l?c vào nu?c ti?u c?a th?n. Sau dó, chúng ti?p xúc v?i các t? bào trong thành lót bên trong c?a h? th?ng ti?t ni?u, bao g?m bàng quang, và gây ra nh?ng thay d?i trong các t? bào này làm cho chúng d? b? phát tri?n thành t? bào ung thu. B? thu?c lá làm gi?m nguy co phát tri?n ung thu bàng quang, nhung m?t nhi?u nam d? d?t du?c m?c d? c?a nh?ng ngu?i chua bao gi? hút thu?c.Tuy nhiên, khi th?i gian trôi qua sau ngày b? thu?c, nguy co d?n d?n gi?m. Theo quan di?m bên trên, nó là vô cùng quan tr?ng d?i v?i b?nh nhân ung thu bàng quang d? ngan ch?n hút thu?c lá hoàn toàn k? t? khi co h?i c?a b?nh ung thu tr? l?i sau khi di?u tr? cao hon ? nh?ng ngu?i ti?p t?c hút thu?c.

Nh?ng ngu?i hút thu?c cung có nguy co cao hon nhi?u lo?i ung thu khác, bao g?m c? b?nh b?ch c?u và ung thu ph?i , môi, mi?ng , thanh qu?n , th?c qu?n , d? dày và tuy?n t?y . Hút thu?c cung có nguy co cao c?a b?nh nhu dau tim , b?nh m?ch máu ngo?i biên , b?nh ti?u du?ng , d?t qu? , m?t xuong ( loãng xuong ), b?nh khí thung và viêm ph? qu?n .
 
Tu?i tác và ti?n s? gia dình là nh?ng y?u t? nguy co khác nhu là nam quan h? tình d?c.H?u h?t các ung thu bàng quang du?c ch?n doán ? nh?ng ngu?i trên 60 tu?i m?c dù trong tru?ng h?p d?c bi?t, nó có th? du?c nhìn th?y trong th?p k? th? ba ho?c th? tu c?a cu?c s?ng. Ðàn ông d? b? phát tri?n ung thu bàng quang có th? là do m?t t? l? cao hon c?a vi?c hút thu?c và ti?p xúc v?i hóa ch?t d?c h?i.
Ti?p xúc v?i hóa ch?t d?c h?i nhu asen , phenol, thu?c nhu?m anilin, và arylamines làm tang nguy co ung thu bàng quang và có th? ch?u trách nhi?m cho 25% các tru?ng h?p ? m?t s? vùng. Thu?c nhu?m công nhân, công nhân cao su, công nhân nhôm, công nhân da, trình di?u khi?n xe t?i, và phun thu?c tr? sâu có nguy co cao nh?t.
 
X? tr? (ch?ng h?n nhu tuy?n ti?n li?t ho?c ung thu c? t? cung ) và hóa tr? v?i cyclophosphamide (Cytoxan) dã du?c ch?ng minh là làm tang nguy co phát tri?n ung thu bàng quang. 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC