Hợp tác quốc tế

Diễn đàn ung thư quốc tế thành công tại Fuda

Các chuyên gia hàng đầu thế giới về liệu pháp phẫu thuật lạnh đã triệu họp trong đó có: Trường Đại học Tế Nam, chuyên gia khoa học, y học đã đạt giải cao nhất của các quốc gia giải thưởng trong năm 2010, Bệnh viện RuijinThượng Hải, Đại học Trường Y khoa Trung Quốc có giáo sư học viện Kỹ thuật Zhenyi

viagra prodej

viagra diskuze website

 Ngày 26 tháng 5  2012 Di?n dàn qu?c t? Ung thu B?nh vi?n Fuda  (Qu?ng Châu). 

Các chuyên gia hàng d?u th? gi?i v? li?u pháp ph?u thu?t l?nh dã tri?u h?p trong dó có: Tru?ng Ð?i h?c T? Nam, chuyên gia khoa h?c, y h?c dã d?t gi?i cao nh?t c?a các qu?c gia gi?i thu?ng trong nam 2010, B?nh vi?n RuijinThu?ng H?i, Ð?i h?c Tru?ng Y khoa Trung Qu?c có giáo su h?c vi?n K? thu?t Zhenyi , Phó ch? t?ch H?c vi?n K? thu?t Zhanqi Min Trung Qu?c ? trong và ngoài nu?c Trung Qu?c có nhi?u chuyên gia hàng d?u y h?c d?n t? các nu?c Hoa K?, Áo, Nh?t B?n, Singapore, Hàn Qu?c, Nga, Philippines, Malaysia, Indonesia, Vi?t Nam, ?n Ð?, Trung Ðông và nh?ng noi khác các chuyên gia y t? tham d?. Cu?c h?p, s? lu?ng l?n c?a khách m?i và khán gi? trong m?t b?u không khí ?m áp, nhi?u b?nh vi?n trong nu?c và qu?c t?, h? tr? m?nh m? và du?c s? công nh?n c?a các chuyên gia trong ngành y h?c.
T?ng h?i, do giáo su Ð?i h?c B?c Kinh Lv Youyong, Ch? t?ch c?a Ð?i h?i d?ng, Hi?p h?i dông l?nh qu?c t? tr? li?u, Phó Ch? t?ch c?a các tru?ng khoa b?nh vi?n Giáo su Xu Kecheng dón nh?n xét Zhenyi H?c vi?n Khoa h?c Ð?i h?c T? Nam, c?u Ch? t?ch c?a Sajio Sumida, giáo su, Ch? t?ch c?a H?i ngh? qu?c t? v? phuong pháp ph?u thu?t l?nh c?a Áo, giáo su N. Korpan có bài phát bi?u v? li?u pháp ph?u thu?t l?nh, vi?c h?p báo c?a Ð?i h?i d?ng thành viên.
 Ð?i h?i d?ng thành viên có các "bài phát bi?u Vi?n si hàn lâm và nh?n xét," các "khái ni?m m?i" ph?u thu?t l?nh kh?i u d?c bi?t "công ngh? m?i " x? lý sinh h?c "ch? d?u sinh h?c c?a kh?i u và di?u tr? cho t?ng cá nhân" di?n gi? cho khách m?i.
      Zhenyi ch? t?ch c?a Ð?i h?i d?ng dã dua ra m?t bài phát bi?u v?i t?a d?: "s? m?c kh?i c?a nghiên c?u di?u tr? APL. 40 nam tru?c, Wang Yuanshi d?u tiên di tiên phong trong ?ng d?ng t?t c? trans-retinoic acid gây ra s? khác bi?t di?u tr? b?nh b?ch c?u promyelocytic c?p (APL), m?t t? l? ch?a kh?i 95% cho các kh?i u ác tính trong tru?ng h?p không có thi?t h?i cho các t? bào bình thu?ng, có th? gây ra s? khác bi?t di?u tr? d? có du?c nh?ng tác d?ng c?a lý thuy?t này m?i cung c?p m?t ví d? thành công.
Giáo su Zhanqi Min dang thuy?t trình ": Y h?c hi?n d?i, d? hi?n th? các ti?n b? m?i nh?t c?a y h?c mi?n d?ch, nh?n m?nh vai trò quan tr?ng c?a y h?c mi?n d?ch trong nghiên c?u và di?u tr? ung thu.
 
Giáo su Lv Youyong v? gi? thuy?t v? ung thu, ung thu có th? là m?t s? ch?m tr? trong ch?a lành v?t thuong, viêm mãn tính, và th?m chí c? ch?c nang c?a co quan.
 
Giáo su Lv Youyong
B?nh vi?n da khoa Nhân dân Quân d?i Gi?i phóng, Giáo su Guo Yajun Sun Ð?i h?c Trung Son, Giáo su Wu Peihong v? vi?c áp d?ng h?p lý các li?u pháp mi?n d?ch c?a kh?i u và di?u tr? xâm l?n t?i thi?u trong di?u tr? ung thu. Ngu?i c?a Gi?i phóng quân chung b?nh vi?n, Giáo su Xiao Yueyong các kh?i u cá nhân k? thu?t di?u tr? xâm l?n t?i thi?u: h?p lý, l?a ch?n và hi?u qu? "trong tiêu d?, các di?n gi? nêu b?t s? c?t b? b?ng ph?u thu?t l?nh argon-helium ch? y?u là k?t h?p di?u tr? xâm l?n t?i thi?u khác trong cu?c chi?n ch?ng l?i can b?nh ung thu, d? d?t du?c t?t hon di?u tr? hi?u qu? hon.
 
Giáo su Xiao Yueyong
Courtyard Kecheng Giáo su Xu c?a chúng tôi, chúng tôi có th? ch?a kh?i b?nh ung thu dang phát tri?n "Trong các tiêu d?, ung thu gan ti?n tri?n, ung thu ph?i và ung thu tuy?n t?y? Theo dõi k?t qu? báo cáo nh?p vi?n trong nam 2007, d? xu?t d? làm m?t xây d?ng tuy?t v?i. Ông ch? ra r?ng b?nh nhân b? kh?i u, h? mong mu?n nh?n du?c "t?t nh?t" di?u tr? và ti?p t?c cu?c s?ng. Chúng tôi không th? ch? d?i cho s? ra d?i c?a th?t b?i, nhung m?t s? hành d?ng. Ð? b?nh nhân v? "li?u pháp 3C" xâm l?n t?i thi?u là không có nghi ng? m?t s? l?a ch?n "thông minh". Theo dõi k?t qu? cho th?y r?ng b?nh ung thu tiên ti?n có th? du?c ch?a kh?i, ít nh?t là cu?c s?ng c?a b?nh nhân có th? du?c m? r?ng. Niu Lizhi Giáo su báo cáo qua da l?nh di?u tr? ung thu tuy?n t?y.
 
Giáo su Niu Lizhi
T? Nh?t B?n Sajio Sumida, giáo su c?a phuong pháp ph?u thu?t l?nh dóng bang ch?n thuong, v? ph?u thu?t l?nh ti?n b?. T? nu?c Áo có giáo su Korpan v? dông l?nh nano và tri?n v?ng, và cung c?p m?t hu?ng cho s? phát tri?n c?a phuong pháp ph?u thu?t l?nh.
 
 
      T? Hoa K? Ti?n si Li Qiao và Ti?n si Haitao Yang dã nói v? ý nghia lâm sàng c?a di?u tr? ung thu và máu ngo?i vi c?a m?t phát hi?n t? bào ung thu sinh h?c m?i. Giáo su Gao Jin cho bi?t vi?c di?u tr? c?a các t? bào ung thu. Ð?i h?c Duke, Giáo su Li Yinxiong ch? d? là di?u tr? ung thu: khái ni?m cu c?a m?t hy v?ng m?i d? tung ra m?t con du?ng m?i d? di?u tr? ung thu.
 
      Ð?i h?c Thanh Hoa, nhà sinh v?t h?c n?i ti?ng c?a Giáo su Luo Yongzhang t? lý thuy?t d?n th?c hành phát minh c?a mình trong nh?ng ch?t ?c ch? s? hình thành m?ch, mô t? chi ti?t. Giáo su Li Dinggang, Marcelo Ti?n si và giáo su Y h?c Han Jingyan h?p nh?t t? ??kh&
Ý KIẾN BẠN ĐỌC