Định nghĩa

Ung thư là gì

Ung thư là một loại bệnh của các tế bào. Bệnh này là sự phát triển không bình thường của các tế bào, có xu hướng tăng sinh nhanh chóng về số lượng một cách không kiểm soát được và trong một số trường hợp, chúng di căn (lan tràn tới các cơ quan ở xa).

viagra prodej praha

viagra prodej plzen
Ung thu là gì?
         Ung thu là m?t lo?i b?nh c?a các t? bào. B?nh này là s? phát tri?n không bình thu?ng c?a các t? bào, có xu hu?ng tang sinh nhanh chóng v? s? lu?ng m?t cách không ki?m soát du?c và trong m?t s? tru?ng h?p, chúng di can (lan tràn t?i các co quan ? xa).
         Ung thu còn du?c g?i là u ác tính. S? phát tri?n c?a m?t mô m?i ho?c m?t kh?i u không ác tính du?c g?i là lành tính. Các kh?i u lành tính không ph?i là ung thu.
         Ung thu không ph?i là m?t b?nh. B?nh này là m?t nhóm c?a hon 100 b?nh khác nhau. B?nh ung thu không lây truy?n.
         Ung thu có th? có ngu?n g?c t? b?t c? t? bào nào c?a co th? và có r?t nhi?u lo?i khác nhau trong m?i vùng c?a co th?. H?u h?t các b?nh ung thu du?c d?t tên theo lo?i c?a t? bào ho?c co quan noi chúng phát sinh. N?u m?t kh?i ung thu lan r?ng ra (di can), thì kh?i u m?i mang tên gi?ng v?i tên c?a kh?i u ngu?n g?c (d?u tiên).
         Ung thu (cancer) là t? Latin ch? con cua. Ngu?i xua dùng t? này d? nói lên s? ác tính ch?c ch?n không còn nghi ng? gì n?a b?i vì kh?i ung thu to? ra nh?ng nhánh gi?ng nhu chân cua bám ch?c vào các mô mà nó xâm nh?p. Ung thu cung có th? còn du?c g?i là m?t u ác tính, ho?c m?t tân s?n (neoplasma - có nghia là m?t s? phát tri?n m?i)
Nh?ng lo?i ung thu nào là ph? bi?n?
Nh?ng tu li?u du?i dây du?c th?ng kê t?i Hoa K?
T?n s? c?a m?t ung thu c? th? có th? ph? thu?c vào gi?i.
         Danh sách c?a các lo?i ung thu ph? bi?n du?i dây bao g?m nh?ng b?nh ung thu dã du?c ch?n doán v?i t?n s? l?n nh?t t?i Hoa K?. Nh?ng s? li?u th?ng kê v? t? l? m?i m?c ung thu c?a H?i Ung thu M? và các ngu?n khác du?c dùng d? l?p nên b?ng này. Ð? xác d?nh nhu m?t b?nh ung thu ph? bi?n, t? l? m?i m?c hàng nam du?c u?c doán cho nam 2006 ph?i là 30.000 tru?ng h?p ho?c nhi?u hon.
         Lo?i ung thu ph? bi?n nh?t trong danh sách này là lo?i ung thu da không ph?i u h?c t? ác tính, v?i hon 1.000.000 tru?ng h?p m?i du?c ghi nh?n trong nam 2006 ta? M?. Ung thu da ác tính tuong duong v?i kho?ng m?t n?a t?t c? các b?nh ung thu du?c ch?n doán ? M?.
         Lo?i ung thu có ch? s? th?p nh?t trong b?ng này là ung thu tuy?n giáp. Con s? u?c doán c?a b?nh ung thu tuy?n giáp nam 2006 là 30.180 tru?ng h?p m?i m?c.
         Vì ung thu d?i tràng và tr?c tràng thu?ng du?c g?p vào là "ung thu d?i tr?c tràng" nên hai lo?i ung thu này du?c k?t h?p làm m?t trong b?ng này. Nam 2006, s? lu?ng u?c doán c?a b?nh ung thu d?i tràng là 106.680 tru?ng h?p m?i và c?a ung thu tr?c tràng là 41.930 tru?ng h?p m?i m?c. Nh?ng con s? này l?n hon không dáng k? so v?i s? u?c doán c?a nam 2005.
         Ung thu th?n có th? du?c chia làm hai nhóm chính là ung thu nhu mô th?n và ung thu b? th?n. Có kho?ng 82% ung thu th?n phát tri?n trong nhu mô th?n, và g?n nhu t?t c? các ung thu này là ung thu t? bào th?n. Con s? u?c doán cho nh?ng tru?ng h?p m?i c?a ung thu t? bào th?n nam 2006 là 31.890 tru?ng h?p.
         B?nh b?ch c?u là m?t lo?i ung thu bao g?m b?nh b?ch c?u nguyên bào lympho c?p tính (ho?c d?ng lympho), b?nh b?ch c?u lympho bào m?n tính, b?nh b?ch c?u d?ng t?y c?p tính, b?nh b?ch c?u d?ng t?y m?n tính và các th? khác c?a b?nh b?ch c?u. Lo?i b?nh này du?c u?c doán là trên 35.000 tru?ng h?p m?i du?c ch?n doán trong nam 2006 ? M?, v?i b?nh b?ch c?u d?ng t?y c?p tính dang là lo?i ph? bi?n nh?t (kho?ng 12.000 tru?ng h?p m?i). T?ng s? c?a các tru?ng h?p b?nh b?ch c?u m?i du?c u?c doán cho nam 2006 là nhi?u hon không dáng k? so v?i s? d? doán c?a nam 2005.
 
2. TRI?U CH?NG 
 Ban d?u,h?u h?t b?nh nhân ung thu không có tri?u ch?ng lâm sàng rõ ràng. Khi xu?t hi?n tri?u ch?ng rõ r?t thu?ng là khi b?nh dã ti?n tri?n tr?m tr?ng.Thông thu?ng,ung thu có th?i gian ? b?nh(t?c là th?i gian t? khi m?t t? bào b? d?t bi?n thành t? bào ung thu d?n khi các tri?u ch?ng c?a b?nh du?c b?c l?) khá dài,kho?ng 10 nam ho?c hon n?a tùy th? lo?i ung thu.Do dó cách phòng và di?u tr? ung thu hi?u qu? nh?t du?c khuy?n cáo là nên di khám s?c kh?e d?nh kì 6 tháng m?t l?n. Do ung thu là t?p h?p c?a nhi?u d?ng b?nh ung thu khác nhau nên tri?u ch?ng c?a ung thu r?t da d?ng và khác nhau ? tùy th? b?nh ung thu. Ð?i khái, tri?u ch?ng c?a ung thu du?c phân làm ba nhóm chính:
 
Tri?u ch?ng t?i ch?: các kh?i u b?t thu?ng hay phù n?, ch?y máu (), dau và/ho?c oét (). Chèn ép vào mô xung quanh có th? gây ra các tri?u ch?ng nhu vàng da.
Tri?u ch?ng c?a di can (lan tràn): h?ch b?ch huy?t l?n lên, ho, ho ra máu, gan to, dau xuong, gãy xuong ? nh?ng xuong b? t?n thuong và các tri?u ch?ng th?n kinh. Ðau có th? g?p ? ung thu giai do?n ti?n tri?n, nhung thông thu?ng dó không ph?i là tri?u ch?ng d?u tiên.Tri?u ch?ng c?a di can (lan tràn)
Tri?u ch?ng toàn thân: s?t cân, chán an và suy mòn, ti?t nhi?u m? hôi (d? m? hôi tr?m), thi?u máu và các h?i ch?ng c?n u d?c hi?u, dó là tình tr?ng d?c bi?t du?c gây ra b?i ung thu dang ho?t d?ng, ch?ng h?n nhu huy?t kh?i (thrombosis) hay thay d?i n?i ti?t t?.
M?i v?n d? nêu trên d?u có th? gây ra b?i nhi?u b?nh lý khác nhau (du?c xem nhu là ch?n doán phân bi?t). Ung thu có th? là m?t b?nh lý thu?ng g?p hay hi?m g?p gây ra các tri?u ch?ng này
Ý KIẾN BẠN ĐỌC