Tiếng nói bệnh nhân

Lương y như từ mẫu

Các bác sỹ bệnh viện Fuda bằng trình độ chuyên môn cao, bằng trái tim chân thành của người thầy thuốc đã khiến cho bệnh nhân ung thư các nước tìm đến Fuda để điều trị ung thư ngày càng một đông hơn.

tricyclic antidepressants mechanism of action

antidepressants

 “Luong y nhu t? m?u”

Các bác s? b?nh vi?n Fuda b?ng trình d? chuyên môn cao, b?ng trái tim chân thành c?a ngu?i th?y thu?c dã khi?n cho b?nh nhân ung thu các nu?c  tìm d?n Fuda d? di?u tr? ung thu ngày càng m?t dông hon.
 
Du?i dây là nh?ng phát bi?u, c?m nghi c?a m?t s? b?nh nhân Vi?t Nam hi?n dang ti?n hành di?u tr? t?i Fuda mà chúng tôi ghi nh?n du?c.
 
 
“Tôi ph?i nói r?ng Fuda trên c? tuy?t v?i.  Các bác s? vô cùng t?n tâm. (cô Tr?n Th? Nguy?t, b?nh nhân d?n t? Thành ph? H? Chí Minh”.
” Các phuong pháp tr? b?nh m?i, hi?n d?i và tôi th?y yên tâm. B?nh nhân Nguy?n Th? H?ng Lê, d?n t? Hà N?i”.
” S? cham sóc chuyên môn, t? m?. B?nh nhân Phan Ánh Tuy?t, d?n t? Phan Thi?t
Ý KIẾN BẠN ĐỌC