1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bàng quang

Là cơ quan nằm ở vùng bụng dưới (hạ vị),có chức năng chứa đựng nước tiểu.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất